OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV (GDPR) GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

 • POSAMEZNIKOV, KI PRI PODJETJU EKOTURIZEM D.O.O. NAJAMEJO VOZILA IN
 • POSAMEZNIKOV, KI PRI PODJETJU NAROČIJO STORITEV PREVOZA

***

 • Upravljavec zbirke osebnih podatkov: Ekoturizem d.o.o., Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana,  telefon +386 (0)1 6200855 , e-pošta: info@go-green.si
  Naziv, naslov, telefon, elektronska pošta
 • Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (ang. DPO), če je imenovana: ni imenovana
 • Namen obdelave osebnih podatkov:

Za namen nudenja naše storitve dajanja vozil v najem (kratkoročne in dolgoročne) od vas zbiramo in nadalje obdelujemo naslednje osebne podatke:

 

 • ime in priimek,
 • naslov stalnega oz. začasnega prebivališča,
 • starost oz. datum rojstva najemnika,
 • EMŠO,
 • davčna številka,
 • naslov elektronske pošte (obvezno polje pri uporabi aplikacije, za potrditev najema in ostale informacije o najemu, kasneje glede prevzema in oddaje vozila ter glede morebitnih prekrškov),
 • telefonska številka,
 • številka vozniškega dovoljenja ustrezne kategorije,
 • ime in priimek uporabnikov najetega vozila v času trajanja najemnega razmerja,
 • starost oz. datum rojstva preostalih uporabnikov najetega vozila in
 • višina in teža otrok, ki so uporabniki najetega vozila skupaj z najemnikom, pri čemer se ti podatki uporabljajo z namenom zagotovitve otroškega sedeža, ki ustreza otrokovi starosti, velikosti in teži.

 

Za izpolnjevanje zahteve za posredovanje osebnih podatkov o vozniku zaradi storjenega prekrška, moramo glede na državo, kjer je bil prekršek storjen, zbirati nekoliko različne kategorije osebnih podatkov, in sicer:

 

Glede zahteve za posredovanje podatkov o vozniku, ki je prekršek storil:

 • v Republiki Sloveniji, moramo posredovati naslednje podatke: EMŠO, ime in priimek, naslov stalnega prebivališča in državljanstvo – to so podatki iz osebne izkaznice;
 • V Avstriji: priimek, ime, rojen, stanujoč, poštna številka, kraj, ulica. Hišna številka, številka stanovanja;
 • Na Nizozemskem: ime, priimek, naslov, datum rojstva in kraj rojstva;
 • V Italiji: ime, priimek, datum rojstva, naslov, državljanstvo, telefonska številka, številka vozniškega dovoljenja, datum izdaje vozniškega dovoljenja, datum veljavnosti vozniškega dovoljenja

 

Za namen nudenja naše storitve izvajanja prevozov, o vas obdelujemo naslednje osebne podatke:

 • ime in priimek
 • naslov, kamor naročite prevoz
 • naslov, kamor želite, da vas odpeljemo
 • telefonska številka, na katero ste dosegljivi (za potrebe komunikacije z vami)
 • e-naslov (če ste storitev naročili ali za njo izrazili zanimanje preko e-pošte)
 • sledenje vozilu (npr. : informacije o trenutni lokaciji, hitrosti in aktivnosti/neaktivnosti vozila, izris opravljenih poti in izpis podatkov o gibanju vozila, poročila in statistike o uporabi vozila (dnevno, tedensko, mesečno), kot so skupna pot in čas vožnje, čas in lokacije postankov vozila, prekoračitve hitrosti.., obiski objektov s statusom POI (Point of Interest) ali prehodi mejnih con (Geofencing)

 

 • Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: Zgoraj opisane osebne podatke o vas zbiramo primarno na podlagi (aktualnega ali potencialnega – npr. povpraševanje) pogodbenega odnosa z nami (vaš izražen interes, da koristite naše storitve, kot so prevozi in najemi avtomobilov…), kar sodi pod točko b prvega odstavka 6 člena Splošne uredbe (GDPR). Sem sodi tudi obdelava vaši osebnih podatkov zaradi izvajanja sledenja vozilu.

V določenih primerih vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi naših zakonitih interesov, kot npr. zaščita ali uveljavljanje naših pravnih interesov, kar sodi pod točko f prvega odstavka 6 člena GDPR. Takšen primer je npr. sledenje vozilom.

Nekatere vaše podatke pa zbiramo tudi na podlagi vaše privolitve, kar sodi pod točko a prvega odstavka 6 člena GDPR.

Zlasti pri poslovnih najemih vozil smo vezani na davčne in druge predpise, na podlagi katerih moramo FURS-u ali drugim organom za nadzor finančnih transakcij na njihovo zahtevo ali neposredno na podlagi zakona poročati o izvedenih transakcijah (npr. za obračun bonitet, preverbo potnih nalogov…)

Kadar koristite naše storitve (najamete avto ali naročite storitev prevoza), obdelujemo vaš e-naslov, kadar nam ga posredujete, tudi za posredovanje naših oglasnih sporočil in novičk. Od prejemanja teh sporočil se lahko kadarkoli odjavite tako, da sledite navodilom za odjavo v vsakem posameznem sporočilu. Pravna podlaga za tovrstno obdelovanje vaših osebnih podatkov, je drugi odstavek 226. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/22 in 18/23 – ZDU-1O)

V izjemnih primerih lahko vaše osebne podatke obdelujemo tudi na podlagi vašega življenjskega interesa (npr. v primeru zdravstvenih urgentnih situacij), vendar zgolj v primeru, da v določenem trenutku niste zmožni sami poskrbeti za svoje zdravje in izključno dokler takšno vaše stanje traja.

Tiste vaše osebne podatke, ki jih zbiramo na podlagi našega aktualnega ali potencialnega pogodbenega sodelovanja (torej tiste osebne podatke ki jih od vas zbiramo, da lahko za vas izvedemo posamezno storitev, ki jo želite naročiti, ali da vam odgovorimo na povpraševanje o posamezni storitvi, ki jo nudimo), nam morate zagotoviti, sicer vam storitve ne bomo mogli nuditi, niti odgovoriti na vaše povpraševanje.

Podobno velja za tiste osebne podatke, ki jih od vas zbiramo zaradi izpolnjevanja naših zakonskih obveznosti (to je obveznosti, ki jih moramo izpolniti po zakonu). Tudi v tem primeru naše sodelovanje ne bo mogoče, v kolikor nam ne boste posredovali zahtevanih osebnih podatkov.

 • Obrazložitev zakonitih interesov[1]:

varnost ljudi in premoženja in zaščita upravljavčevih pravnih interesov – osebne podatke posameznikov obdelujemo, kadar pride do kršenja pogodbe s strani posameznika ali, kadar pride do nesporazuma glede izvajanja pogodbe med upravljavcem in posameznikom. V tem primeru Upravljavec obdeluje osebne podatke posameznika zaradi varovanja svojega premoženja in zaradi uveljavitve (zaščite) svojih pravnih interesov.

V določenih primerih (npr. sledenje vozilom) pa upravljavec tovrstne vaše osebne podatke obdeluje zaradi zagotavljanja vaše varnosti (pri čemer upravljavec zagotavlja maksimalno diskretnost in varuje zaupnost teh podatkov).

Vaše osebne podatke zbiramo tudi zaradi smotrnejšega izpolnjevanja naših zakonskih obveznosti, kot je npr. sledenje vozilom zaradi izpolnjevanja davčnih obveznosti (pravilno obračunavanje bonitet) ter obveznost poročanja upravljavca pristojnim organom v primeru prometne nesreče, prekrška ali drugega varnostnega incidenta. V teh primerih se prepletata dve pravni podlagi – zakoniti interes (točka f prvega odstavka 6. člena GDPR) in izpolnjevanje zakonskih obveznosti upravljavca (točka c prvega odstavka 6 člena GDPR).

Upravljavec osebne podatke obdeluje na podlagi svojega zakonitega interesa, za katere si Upravljavec prizadeva, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov. Upravljavec pred obdelavo osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa izvede oceno učinka (LIA)

 

 • Uporabniki ali kategorije uporabnikov[2] osebnih podatkov, če obstajajo: 

Vaše osebne podatke bomo izključno v obsegu, ki je potreben za izvedbo posamezne storitve, posredovali našemu računovodstvu, ki izdaja račune za opravljene storitve,  zavarovalnicam, državnim organom, organom lokalne skupnosti, prekrškovnim organom, sodiščem in drugim subjektom zaradi ugotavljanja identitete potnika najetega vozila ter zaradi ugotavljanja odgovornosti za kršitve cestnoprometnih ali drugi predpisov, neplačanih parkirnin, neplačanih cestnin, za druge obveznosti, povezane z uporabo vozila v času najema ali za škodo, ki jo povzroči med trajanjem pogodbenega razmerja potnik Go Green ali tretjim osebam.

 • Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo:
  N/A

Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja:

Vaše osebne podatke bomo obdelovali zgolj v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za dosego uresničitev teh namenov.

Osebne podatke obdelujemo do izpolnitve namena, za katerega so bili zbrani, zlasti, kadar je obdelava osebnih podatkov potrebna zaradi ali v zvezi s sklenjeno pogodbo z nami, kar je v konkretnem primeru 5 let od prenehanja pogodbenega razmerja, razen, v kolikor bi prišlo do nadaljnje obdelave na drugi pravni podlagi (npr. zaradi zaščite naših pravnih interesov) in razen v primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov predpisan z zakonom. V teh primerih vaše osebne podatke hranimo  v skladu z zakonskimi določili oz. do 5 let po izteku namena, zaradi katerega smo jih nadalje obdelovali.

Osebne podatke, ki jih zberemo in nadalje obdelujemo izključno na podlagi vaše privolitve, bomo v primeru preklica privolitve, prenehali obdelovati s preklicem.

V kolikor ni s to politiko zasebnosti ali drugimi zakonskimi, podzakonskimi ali internimi akti določeno drugače, se šteje, da je namen obdelave osebnih podatkov dosežen, ko preteče najdaljši zastaralni rok za uveljavljanje ali obrambo zahtevkov iz posameznega dejanskega stanja (splošni zastaralni rok je 5 let, izjemoma so krajši – 1 ali 3 leta, ali daljši – 10 let).

 • Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkov: S pisno zahtevo, poslano na naslov Upravljavca ali po e-pošti na naslov info@go-green.si lahko posameznik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov. O zahtevi posameznika bo upravljavec odločal glede na pravno podlago, ki je bila podlaga za obdelavo posameznega osebnega podatka.
 • Informacija o pravici do preklica privolitve, kadar obdelava temelji na privolitvi: Privolitev lahko kadar koli prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.
 • Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: Pritožbo lahko podate  Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).
 • Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki:

Upravljavec primarno poslovno sodeluje predvsem s pravnimi osebami (B2B), kar po oceni upravljavca pomeni 95% transakcij. V preostalem delu pa se občasno srečuje z osebnimi podatki in te podatke v zelo omejenem obsegu tudi segmentira (glede na dejavnost: korporativne, state & government, turistične, produkcijske…), profiliranje pa se izvaja predvsem glede na spol (npr. voščilo ob 8. marcu za ženske), po starosti (npr. voščila za rojstni dan). Za posameznika na podlagi opisanega oz. izvajanega segmentiranja in profiliranja ne nastajajo nobene pravne posledice, gre pa za določeno vrsto marketinške dejavnosti upravljavca, vendar so to posamezniki, ki so v tovrstn aktivnosti privolili, poleg tega gre za posameznike, ki z upravljavcem sodelujejo že dlje časa (npr. voščila ob rojstnem dnevu) in gre za pozornost, zahvalo upravljavca posamezniku, za dolgoročno poslovno razmerje. Posameznik lahko vselej izrazi, da tega ne želi in upravljavec to brez kakršnihkoli negativnih posledic za posameznika, upošteva

OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV (GDPR) GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV POSAMEZNIKOV, KI SE UDELEŽIJO DOGODKOV, KI JIH ORGANIZIRA EKOTURIZEM D.O.O.

***

 • Upravljavec zbirke osebnih podatkov: Ekoturizem d.o.o., Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana,  telefon +386 (0)1 6200855 , e-pošta: info@go-green.si
  Naziv, naslov, telefon, elektronska pošta
 • Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (ang. DPO), če je imenovana: ni imenovana
 • Namen obdelave osebnih podatkov:

Za namen organizacije posameznega dogodka od vas zbiramo naslednje osebne podatke:

 

ime, priimek, naslov bivališča, naslov nastanitve, morebitne alergije, diete, prevozno sredstvo, s katerim boste prispeli v kraj dogodka in druge osebne podatke, kot so navedeni v vsakokratnem prijavnem obrazcu, vse z namenom organizacije dogodka, kar vključuje: komunikacijo z vami, ureditev nastanitve za vas, organizacijo prevoza do nastanitve, na dogodek in z dogodka, podatke o dietah in alergijah zaradi organizacije prehrane na dogodku oz. v zvezi z dogodkom, ureditev dodatnih storitev, vstopnic in dodatnega osebja za vas…, datum rojstva, številka osebnega dokumenta…

 

Katere osebne podatke zbiramo o vas je tudi odvisno, v kakšni vlogi nastopamo pri organizaciji dogodkov – ali kot organizator dogodka ali pa kot turistična agencija.

 

Včasih bomo od vas zbirali tudi nekoliko neobičajne podatke, kot so obseg glave, številka konfekcije, številka obutve…. Takšne podatke zbiramo od vas v primeru, kadar kot organizator za vas (na podlagi naročila) izdelamo razna pokrivala, majice, čevlje ali organiziramo aktivnosti, kjer je potrebna posebna zaščitna obleka in/ali oprema…

 

V določenih primerih od vas zberemo tudi osebne podatke, ki jih potrebujemo za izdajo računa za obračun naročenih storitev.

 

Zbrane osebne podatke združujemo v adremo gostov.

 

Kadar koristite naše storitve (se udeležite dogodka, ki ga organiziramo v kakršnikoli obliki), obdelujemo vaš e-naslov, kadar nam ga posredujete, tudi za posredovanje naših oglasnih sporočil in novičk. od prejemanja teh sporočil se lahko kadarkoli odjavite tako, da sledite navodilom za odjavo v vsakem posameznem sporočilu. Pravna podlaga za tovrstno obdelovanje vaših osebnih podatkov, je drugi odstavek 226. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/22 in 18/23 – ZDU-1O)

 • Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: Zgoraj opisane osebne podatke o vas zbiramo primarno na podlagi (aktualnega ali potencialnega – npr. povpraševanje) pogodbenega odnosa z nami (vaša udeležba na dogodku, vaš izražen interes, da koristite naše spremljevalne storitve, kot so razni prevozi…), kar sodi pod točko b prvega odstavka 6 člena Splošne uredbe (GDPR)

V določenih primerih vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi naših zakonitih interesov, kot npr. zaščita ali uveljavljanje naših pravnih interesov, kar sodi pod točko f prvega odstavka 6 člena DPR.

Nekatere vaše podatke pa zbiramo tudi na podlagi vaše privolitve, kar sodi pod točko a prvega odstavka 6 člena GDPR.

Kadar prevzamemo tudi funkcijo obračunavanja naročenih storitev, vaše osebne podatke zbiramo tudi na podlagi posameznih predpisov, ki veljajo za nas, npr. za izpolnjevanje davčnih predpisov (izdaja in hramba računov in druge računovodske dokumentacije)

V izjemnih primerih lahko vaše osebne podatke obdelujemo tudi na podlagi vašega življenjskega interesa (npr. v primeru zdravstvenih urgentnih situacij), vendar zgolj v primeru, da v določenem trenutku niste zmožni sami poskrbeti za svoje zdravje in izključno dokler takšno vaše stanje traja.

Tiste vaše osebne podatke, ki jih zbiramo na podlagi našega aktualnega ali potencialnega pogodbenega sodelovanja (torej tiste osebne podatke ki jih od vas zbiramo, da lahko za vas izvedemo posamezno storitev, ki jo želite naročiti, ali da vam odgovorimo na povpraševanje o posamezni storitvi, ki jo nudimo), nam morate zagotoviti, sicer vam storitve ne bomo mogli nuditi, niti odgovoriti na vaše povpraševanje.

Podobno velja za tiste osebne podatke, ki jih od vas zbiramo zaradi izpolnjevanja naših zakonskih obveznosti (to je obveznosti, ki jih moramo izpolniti po zakonu). Tudi v tem primeru naše sodelovanje ne bo mogoče, v kolikor nam ne boste posredovali zahtevanih osebnih podatkov.

 • Obrazložitev zakonitih interesov[1]:

varnost ljudi in premoženja in zaščita upravljavčevih pravnih interesov

Upravljavec osebne podatke obdeluje na podlagi svojega zakonitega interesa, za katere si Upravljavec prizadeva, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov. Upravljavec pred obdelavo osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa izvede oceno učinka (LIA)

 

 • Uporabniki ali kategorije uporabnikov[2] osebnih podatkov, če obstajajo: 

Vaše osebne podatke bomo izključno v obsegu, ki je potreben za izvedbo posamezne storitve, posredovali voznikom, ki za nas opravljajo prevoze, ponudnikom nastanitvenih storitev, ki ste jih izbrali, ponudnikom hrane in pijače, ki sodelujejo z nami v okviru posameznega dogodka, našim izvajalcem dodatnih in dopolnilnih storitev, zunanjemu računovodstvu, ki izdaja račune za opravljene storitve, zavarovalnicam, državnim organom, organom lokalne skupnosti, prekrškovnim organom, sodiščem in drugim subjektom (npr. zunanjim sodelavcem – voznikom, organizatorjem dogodka, če so zunanji sodelavci…) zaradi ugotavljanja vaše identitete
____________________________________________________________________________
Navedite, katerim tretjim osebam se posredujejo osebni podatki (npr. konkretnemu organu, zavodu, podjetju, pogodbenemu obdelovalcu ali dovolj jasno in ozko opredelitev kategorije uporabnikov …). Zaposleni pri upravljavcu se ne štejejo za uporabnike.

 • Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo:
  V posameznih primerih se vaši osebni podatki pošiljajo v tretje države, ampak vselej z sprejetjem in upoštevanjem vseh predpisanih varnostnih ukrepov.

Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja:

Vaše osebne podatke bomo obdelovali zgolj v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za dosego uresničitev teh namenov.

Osebne podatke obdelujemo do izpolnitve namena, za katerega so bili zbrani, zlasti, kadar je obdelava osebnih podatkov potrebna zaradi ali v zvezi s sklenjeno pogodbo z nami, razen v primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov predpisan z zakonom. V teh primerih vaše osebne podatke hranimo  v skladu z zakonskimi določili.

Osebne podatke, ki jih zberemo in nadalje obdelujemo izključno na podlagi vaše privolitve, bomo v primeru preklica privolitve, prenehali obdelovati s preklicem.

V kolikor ni s to politiko zasebnosti ali drugimi zakonskimi, podzakonskimi ali internimi akti določeno drugače, se šteje, da je namen obdelave osebnih podatkov dosežen, ko preteče najdaljši zastaralni rok za uveljavljanje ali obrambo zahtevkov iz posameznega dejanskega stanja (splošni zastaralni rok je 5 let, izjemoma so krajši – 1 ali 3 leta, ali daljši – 10 let).

 • Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkov: S pisno zahtevo, poslano na naslov Upravljavca ali po e-pošti na naslov info@go-green.si lahko posameznik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov. O zahtevi posameznika bo upravljavec odločal glede na pravno podlago, ki je bila podlaga za obdelavo posameznega osebnega podatka.
 • Informacija o pravici do preklica privolitve, kadar obdelava temelji na privolitvi: Privolitev lahko kadar koli prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.
 • Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: Pritožbo lahko podate  Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).
 • Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki: Upravljavec primarno poslovno sodeluje predvsem s pravnimi osebami (B2B), kar po oceni upravljavca pomeni 95% transakcij. V preostalem delu pa se občasno srečuje z osebnimi podatki in te podatke v zelo omejenem obsegu tudi segmentira (glede na dejavnost: korporativne, state & government, turistične, produkcijske…), profiliranje pa se izvaja predvsem glede na spol (npr. voščilo ob 8. marcu za ženske), po starosti (npr. voščila za rojstni dan). Za posameznika na podlagi opisanega oz. izvajanega segmentiranja in profiliranja ne nastajajo nobene pravne posledice, gre pa za določeno vrsto marketinške dejavnosti upravljavca, vendar so to posamezniki, ki so v tovrstno aktivnosti privolili, poleg tega gre za posameznike, ki z upravljavcem sodelujejo že dlje časa (npr. voščila ob rojstnem dnevu) in gre za pozornost, zahvalo upravljavca posamezniku, za dolgoročno poslovno razmerje. Posameznik lahko vselej izrazi, da tega ne želi in upravljavec to brez kakršnihkoli negativnih posledic za posameznika, upošteva.

OBVESTILO POSAMEZNIKOM, KI SE PRIJAVIJO NA PREJEMANJE NOVIČK IN DRUGIH OBVESTIL UPRAVLJAVCA PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV (GDPR) GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Opombe in pojasnila:

 • Prijavljenim na e-novice in obvestila lahko te informacije podate na spletni strani ob poljih, v katere vnesejo svoje podatke ali z enostavno dostopno povezavo na takšno besedilo.

***

 • Upravljavec zbirke osebnih podatkov: Ekoturizem d.o.o., Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana,  telefon +386 (0)1 6200855 , e-pošta: info@go-green.si
  Naziv, naslov, telefon, elektronska pošta
 • Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (ang. DPO), če je imenovana: ni imenovana
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za namen pošiljanja novičnika o vas zbiramo vaše elektronski naslov, kamor vam pošljemo novičnik
 • Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: Pravna podlaga za pošiljanje novic je vaša privolitev, ki ste jo izkazali s tem, da ste se preko obrazca na naši spletni strani ali na kakršenkoli drug način prijavili na prejemanje naših novic tako, da se nam posredovali svoj e-naslov. Svojo privolitev lahko kadarkoli umaknete tako, da se odjavite od novičnika v vsakokratnem izvodu, ki ga boste prejeli (na dnu je vselej možnost odjave, kjer se s klikom odjavite in tako prekličete svojo privolitev).

 

Novičnik vam bomo na podlagi drugega odstavka 226 člena Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom -2). Vsak izvod novičnika vam bo nudil jasno in izrecno možnost, da brezplačno in enostavno zavrnete takšno uporabo svojega elektronskega naslova, če ne boste  takšne uporabe zavrnili že na začetku

 • Obrazložitev zakonitih interesov[1]: N/A
  Če so zakoniti interesi, za uveljavljanje katerih si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov, potem jih morate navesti (npr. varovanje omrežja). Če je pravna podlaga druga (npr. privolitev, zakon…), potem pustite prazno.
 • Uporabniki ali kategorije uporabnikov[2] osebnih podatkov, če obstajajo:

 • Pogodbeni sodelavci upravljavca
 • Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo:
  se ne iznašajo
 • Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja:
  Tiste osebne podatke, ki jih Upravljavec obdeluje na podlagi osebne privolite posameznika, Upravljavec hrani trajno, do preklica te privolitve s strani posameznika oz. zahteve po prekinitvi obdelave. Upravljavec take podatke izbriše še pred preklicem le, kadar je že dosežen namen obdelave osebnih podatkov ali če tako določa zakon.

Po preteku obdobja hrambe upravljavec osebne podatke učinkovito in trajno izbriše ali anonimizira, tako da jih ni več mogoče povezati z določenim posameznikom.

 • Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkov: S pisno zahtevo, poslano na naslov Upravljavca ali po e-pošti na naslov info@go-green.si lahko posameznik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov. O zahtevi posameznika bo upravljavec odločal glede na pravno podlago, ki je bila podlaga za obdelavo posameznega osebnega podatka.

Zahteva za uveljavitev posamezne pravice mora biti obrazložena, v njej mora posameznik navesti razlog za uveljavljanje posamezne pravice ter navesti, katero pravico uveljavlja. Zahteva mora biti podpisana. Anonimnih zahtev upravljavec ne obravnava. V kolikor upravljavec dvomi v identiteto posameznika, ki naj bi vložil zahtevo za uveljavljanje posamezne pravice, lahko Upravljavec od posameznika zahteva, da svojo identiteto dodatno izkaže oz. utemelji (tudi z vpogledom v osebni dokument posameznika). Lažne zahteve ali zahteve, podane z namenom očitnega nagajanja, lahko Upravljavec prijavi pristojnim nadzornim organom in/ali organom pregona.

 • Informacija o pravici do preklica privolitve, kadar obdelava temelji na privolitvi: Privolitev lahko kadar koli prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.
 • Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: Pritožbo lahko podate  Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).
 • Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki: N/A