SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA ZA TURISTIČNE ARANŽMAJE

 I. SPLOŠNA DOLOČILA

Ti splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje so sestavni del pogodbe oziroma napotnice/voucherja, ki jo skleneta Ekoturizem d.o.o., Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana(v nadaljevanju: Go Green) oziroma pooblaščena agencija in potnik, ki prijavlja naročilo za določen turistični aranžma.

Splošni pogoji veljajo za turistične aranžmaje, ki jih organizira Go Green ter za turistične aranžmaje drugih organizatorjev potovanj, ki jih Go Green nudi v svojih poslovnih enotah. Šteje se, da veljajo Go Greenovi splošni pogoji, v kolikor ni v teh splošnih pogojih glede turističnih aranžmajev drugih organizatorjev potovanj drugače določeno.

Organizator potovanja je potovalna agencija, ki je v pogodbi o potovanju navedena kot organizator potovanja in jamči za izvedbo objavljenega programa po vsebini aranžmaja.

V primeru, da je v posebnih pogojih poslovanja ali posameznem programu glede katerekoli točke teh splošnih pogojev in navodil drugače določeno, velja navedba oziroma določilo, navedeno v programu.

V primeru telefonske prodaje oziroma prodaje prek interneta se šteje, da je potnik sprejel določila teh splošnih pogojev poslovanja takrat, ko je telefonsko oziroma po internetu naročil turistični aranžma. Z določili splošnih pogojev in navodil se potnik lahko seznani na spletni strani https://go-green.si oziroma na katerikoli drugi strani, kjer Go Green kot ponudnik lastnih ali tujih turističnih aranžmajev posreduje svoje storitve prek interneta, kjer so posebej označeni in splošno dostopni.

Naročnik oziroma potnik je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali opravila nakup in plačilo turističnega aranžmaja ali druge storitve Go Green in se nanj nanašajo ti Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje.

II. PRIJAVA

Potnik se lahko prijavi za turistični aranžma, ki ga nudi Go Green v svoji ponudbi, v katerikoli Go Greenovi poslovalnici ali pooblaščeni agenciji. Ob prijavi Go Green in potnik skleneta pogodbo o potovanju, ki je obenem tudi potrdilo o rezervaciji in vsebuje bodisi podatke o potnikovem turističnem aranžmaju bodisi se sklicuje na program aranžmaja, kjer so ti podatki navedeni. Ob prijavi je potnik dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program potovanja, ter plačati prijavnino in stroške prijave oziroma rezervacije.

Go Green za svoje storitve zaračunava naročniku standardne rezervacijske stroške in stroške za sestavo ponudbe pri prodaji turističnih aranžmajev v višini 6,00 € na prijavnico pri enodnevnih potovanjih – izletih in 15,00 € na prijavnico (voucher) za vse ostale turistične aranžmaje. Pri sestavi kompleksnih ponudb Go Green zaračuna varščino za sestavo ponudbe v višini 30,00 €.

V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oziroma posledice, nastale zaradi napačnih podatkov.

Prijava potnika je zavezujoča. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja (VII. točka teh splošnih pogojev). Šteje se, da je pogodba veljavna s podpisom naročnika, pa tudi s samim plačilom, ne glede na to, ali je podpisana ali ne.

Za zavezujočo prijavo se poleg izrecne pisne prijave oziroma podpisane pogodbe šteje tudi vsako naročilo, posredovano v ustni ali pisni obliki, ki vsebuje ime in priimek potnika in ostalih udeležencev, številko kreditne kartice ali identifikacijo drugega plačilnega inštrumenta, plačilo prijavnine ali njenega dela, plačilo stroškov prijave oziroma rezervacije, ali konkludentno dejanje, ki nakazuje na to, da je potnik posredoval zavezujočo prijavo, ali prijava, ki vsebuje katerega koli izmed navedenih podatkov.

Ob rezervaciji na poizvedbo (RQ-request) potnik plača varščino v višini, ki je odvisna od lestvice stroškov odpovedi odgovornega organizatorja ter predvidenega datuma odhoda, in ki ni nižja od 42,00 €. Na ta način postane vse, kar je navedeno v teh pogojih oziroma pogojih odgovornega organizatorja, pravna obveznost, tako za potnika kot za organizatorja, v kolikor odgovorni organizator takšno rezervacijo na poizvedbo potrdi.

V kolikor se potnik odloči za rezervacijo z opcijo (povpraševanje ali ponudbo) s strani organizatorja, veljajo pogoji za sklenitev pogodbe, ki so označeni na opcijskem dokumentu. Opcija ne velja in ni zavezujoča v primeru višje sile ali “stop bookinga”.

III. PLAČILO

Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši vplačilo pri blagajni Go Greena ali pooblaščeni agenciji oziroma ko Go Green prejme plačilo na transakcijski račun Go Greena.

Ob prijavi potnik plača prijavnino v višini 30 % cene aranžmaja oziroma toliko, kot je navedeno v programu potovanja, ter stroške rezervacije. Preostali del plača potnik najmanj 8 dni pred začetkom potovanja oziroma kakor je navedeno v programu.

V primeru, da preostalega dela pogodbene obveznosti potnik ali njegovo prijavno mesto ne plača v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal pogodbo o potovanju, in smiselno se uporabijo določila o potnikovi odpovedi pogodbe o potovanju iz VII. točke teh splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje.

Pravočasno in pravilno plačana prijavnina in stroški prijave jamčijo potniku, pod pogoji, določenimi v teh splošnih pogojih in navodilih za turistične aranžmaje oziroma pod pogoji določenimi s posebnimi pogoji poslovanja ali programom, udeležbo oziroma prosto mesto na posameznem turističnem aranžmaju ali potovanju.

Potnik je ob odhodu dolžan predložiti vodji potovanja dokument o plačanem aranžmaju (napotnica/voucher ali/in potrdilo o vplačilu); v nasprotnem primeru vodja potovanja potnika ne sprejme na potovanje oziroma aranžma.

Potnik lahko plača z gotovino ali z drugim predvidenim plačilnim sredstvom. V skladu s pogoji negotovinskega poslovanja finančnih institucij, v primeru negotovinskega plačila (kreditne kartice, Maestro, BA, …) turističnega aranžmaja ali druge storitve Go Green, v primeru vračila plačila, Go Green v nobenem primeru ne izplača gotovine, potnik pa lahko zahteva dobropis, če je do njega upravičen.

Posebni plačilni pogoji so navedeni v ponudbi in/ali v Ceniku storitev.

IV. CENE

Cene potovanja so določene s programom potovanja ter veljajo od dneva objave programa.

Potnik je ob osnovni ceni turističnega aranžmaja dolžan plačati tudi vsa obvezna doplačila (vizumi in ipd.), ki se, v kolikor niso že všteta v osnovno ceno aranžmaja, v pogodbi o potovanju seštejejo skupaj z osnovno ceno turističnega aranžmaja ter morebitnimi neobveznimi doplačili v končno ceno in tako na podlagi pogodbe o potovanju predstavljajo končno obveznost potnika.

Organizator potovanja ima pravico do povišanja cene najkasneje do 20 dni pred pričetkom potovanja, v primeru, da je prišlo do sprememb v tečaju pogodbene (dogovorjene) valute, do povišanja stroškov prevoza, vključno s stroški goriva, ali do povišanja pristojbin za določene storitve (na letališčih, v pristaniščih ipd.), ki vplivajo na ceno potovanja. Povišanje cene se izračunava z enakim odstotkom, kot je prišlo do povečanja prej navedenih elementov kalkulacije. Pogodbenik potovanja ali potnik ima pravico razdreti pogodbo o organizaciji potovanja, če podražitev preseže 10 % osnovne cene aranžmaja. V tem primeru ima pravico do povračila vplačanega zneska brez pravice do nadomestila škode in morebitnih stroškov vizuma, zavarovanja, cepljenja in podobnih stroškov.

O morebitni spremembi cene potovanja organizator potnika obvesti.

Go Green lahko v programu priporoči, da potnik plača storitve (fakultativni izleti, najem športne opreme, ipd), ki bodo opravljene na kraju samem. V tem primeru Go Green ne nastopa kot organizator, ne kot posrednik, ampak zgolj kot informator. V tem primeru uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke izključno pri izvajalcu oziroma ponudniku storitve na kraju samem.

Go Green lahko v programu določi ceno aranžmaja, pri tem pa izrecno navede, da se lahko cena zniža, v kolikor se bo prijavilo določeno število potnikov oziroma nastopijo drugi natančno opredeljeni pogoji. Tako določilo v nobenem primeru ne jamči, da bodo pogoji za znižanje cene aranžmaja nastopili in potnik ne more odstopiti od pogodbe, ker pogoji za morebitno znižanje cene ne bi nastopili.

Morebitni popusti in ugodnosti se med seboj vedno izključujejo ter se ne seštevajo. V kolikor je možnih več popustov in/ali ugodnosti, si potnik izbere tisti popust ali ugodnost, ki mu najbolj ustreza in za katerega izpolnjuje pogoje.

V. STORITVE, VŠTETE V CENI ARANŽMAJA

Če ni v programu drugače določeno, so v ceni aranžmaja vštete prevozne (letalski prevoz – ekonomski razred), hotelske in gostinske storitve, navedene v programu potovanja ter organizacija potovanja.

Če ni v programu drugače določeno, veljajo cene posameznega turističnega aranžmaja na osebo, za nastanitev v dvoposteljnih sobah.

VI. POSEBNE STORITVE

Posebne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v osnovni ceni aranžmaja (enoposteljna soba, posebna prehrana, opcijski dodatni izleti ipd.).

V primeru, da so k posameznemu aranžmaju razpisane posebne oziroma dodatne storitve, potnik posreduje želje po teh storitvah ob prijavi, doplača pa jih k osnovni ceni aranžmaja. Objavljene cene dodatnih oziroma posebnih storitev veljajo zgolj v primeru naročila in plačila teh storitev, ob naročilu in plačilu osnovnega aranžmaja na prijavnem mestu.

Med samim potovanjem potnik doplača posebne storitve vodji potovanja ali predstavniku Go Greena oziroma predstavniku organizatorja potovanja, ki organizira potnikov turistični aranžma, v kraju, kjer se storitev opravlja, v ustrezni valuti, če je med potovanjem to storitev še mogoče naročiti, po ceni, veljavni na kraju samem.

VII. POTNIKOVA ODPOVED ALI SPREMEMBA POTOVANJA

Potnik ima pravico do odpovedi potovanja na prijavnem mestu. Potnik mora potovanje odpovedati pisno. V primeru, ko potnik odpove pogodbo o potovanju, ima Go Green pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi pogodbe o potovanju. Višina povračila stroškov je odvisna od časa, v katerem je potnik predložil odpoved. Če potnik odpove pogodbo o potovanju, je dolžan Go Green-u povrniti administrativne stroške v višini 15,00 € na napotnico oziroma voucher.

V primeru, da so v programu oziroma prijavnici pogoji za povračilo stroškov zaradi odpovedi pogodbe o potovanju drugače določeni, veljajo pogoji določeni v programu oziroma prijavnici.

Višina povračila stroškov odpovedi aranžmaja je odvisna od časa pred dnevom pričetka opravljanja storitve, v katerem je potnik odpovedal pogodbo o potovanju:

 • 45 do 30 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 10% cene aranžmaja;
 • 29 do 22 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 30% cene aranžmaja;
 • 21 do 15 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 40% cene aranžmaja;
 • 14 do 8 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 60% cene aranžmaja;
 • 7 dni do vključno dneva odhoda oziroma pričetka opravljanja storitve – 100% cene aranžmaja;
 • Neudeležba brez odpovedi – 100% cene aranžmaja.

V primerih, ko Go Green ni organizator turističnega aranžmaja, veljajo pri ugotavljanju višine stroškov zaradi odpovedi potovanja najmanj naslednji pogoji:

 • do 45 dni – 10% cene aranžmaja;
 • 44 do 35 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 50% cene aranžmaja;
 • 34 dni do vključno dneva pričetka opravljanja storitve – 100% cene aranžmaja.

V vseh primerih, ko je predmet pogodbe nakup letalskih vozovnic, ima Go Green poleg stroškov stornacije in administrativnih stroškov tudi pravico do zadržanja rezervacijske pristojbine (TSC).

Če se potnik ne pojavi ali odpove pogodbo o potovanju na dan začetka potovanja ali celo po njegovem začetku, ga Go Green oziroma drug organizator potovanja bremeni za celotno vrednost aranžmaja.

V primeru, da so v programu pogoji za povračilo stroškov zaradi odpovedi pogodbe o potovanju drugače določeni, veljajo pogoji določeni v programu.

Ob odpovedi pogodbe o potovanju mora potnik podpisati odpovedni dokument, ki mu ga v podpis ponudi prodajni svetovalec. V primeru, da zavrne podpis tega dokumenta, se šteje, kot da pogodbe o potovanju ni odpovedal.

Med potovanjem lahko potnik prekine potovanje na svojo željo in s pisno izjavo o prekinitvi. Če potnik med potovanjem potovanje prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov ali kupnine, ne delno ne v celoti.

V kolikor potnik med potovanjem po svoji želji spremeni program oziroma ne potuje po programu, ki je sestavni del pogodbe s Go Greenom, se šteje, da je potnik odstopil od pogodbe med potovanjem. Tudi v tem primeru nima pravice do povračila stroškov ali kupnine, ne delno ne v celoti. V tem primeru pa je potnik odgovoren za stroške in škodo, ki jo je s spremembo programa povzročil.

V primeru spremembe programa na lastno željo ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani Go Greena zaradi nepravilno opravljene storitve, potnik nima pravice zahtevati kakršnekoli odškodnine ali znižanja cene.

Potnik oziroma prodajno mesto lahko po sklenitvi pogodbe spremeni ime ali število potnikov, nastanitev, datum potovanja, vendar le pod pogojem, da je taka sprememba možna brez odpovedi aranžmaja. Za vsako tako spremembo Go Green zaračuna potniku administrativne stroške v višini 15,00 €. V primerih, ko pa so stroški spremembe višji, še zlasti, kadar aranžma obsega tudi prevoz s čarterjem ali prevoz z redno letalsko linijo, in nastanejo tudi stroški zaradi odpovedi in spremembe s strani izvajalcev, pa Go Green zahteva povrnitev dejanskih stroškov nastalih zaradi spremembe.

VIII. ODPOVEDNI RIZIKO

Če potnik ob prijavi predvideva, da se morda zaradi določenih okoliščin (ki utegnejo nastopiti pri njem ali v njegovi ožji družini) potovanja ne bo udeležil, lahko vplača odpovedni riziko. Sporazum o odpovednem riziku se lahko sklene najkasneje na dan potrditve rezervacije in velja le v primeru uradnih pozivov, nepričakovanega poslabšanja zdravstvenega stanja ali smrti v ožji družini (zakonec, starši, otroci). Potnik lahko uveljavlja povračilo vplačanega zneska iz naslova vplačanega odpovednega rizika le ob predložitvi ustreznega pisnega dokazila.

Odpovedni riziko znaša 5% cene aranžmaja. S programom se lahko posebej določi drugačna višina odpovednega rizika, oziroma, da odpovedni riziko ni mogoč.

Ne glede na plačani odpovedni riziko ima Go Green v primeru potnikove odpovedi potovanja pravico do povrnitve administrativnih stroškov, ki znašajo 15,00 € po napotnici/voucherju ter pravico do zadrževanja zneska vplačanega odpovednega rizika. V primeru, ko je predmet pogodbe o potovanju nakup letalske vozovnice, Go Green poleg administrativnih stroškov zadrži tudi rezervacijsko pristojbino (TSC). Potnik ima iz naslova vplačanega odpovednega rizika torej pravico do povračila vplačanega zneska za pogodbeno dogovorjene turistične storitve, zmanjšane za administrativne stroške, vplačila odpovednega rizika in TSC. Go Green ne odgovarja za druge morebitne stroške, ki jih je imel potnik zaradi načrtovanega potovanja ali druge turistične storitve po pogodbi o potovanju (npr. stroški cepljenja, vizum, potni stroški, ipd..).

Potnik ima pravico do uveljavljanja vračila plačila na podlagi plačanega odpovednega rizika, v primeru, da pogodbo o potovanju zaradi zgoraj navedenih razlogov odpove najkasneje do dve uri pred pričetkom potovanja. Kot pričetek potovanja, ki se prične z organiziranim avtobusnim, letalskim ali ladijskim prevozom se šteje ura avtobusnega, letalskega ali ladijskega odhoda. V primeru, ko v turistični aranžma ni vključen organiziran prevoz, pa se kot pričetek potovanja šteje ura, ko bi potnik lahko dejansko prevzel nastanitveni objekt (običajno 14:00).

Če potnik potovanja ne prične na dan, ki je določen kot pričetek potovanja in potovanja pred samim pričetkom pisno ne odpove, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi plačanega odpovednega rizika. Pri turističnih aranžmajih, v katere ni vključen organiziran prevoz, potnik nima pravice do vračila vplačanega zneska na podlagi odpovednega rizika, če se na dan pričetka potovanja ne zglasi v nastanitvenem objektu.

Smatra se tudi, da potnik ni pričel potovanja oziroma da je odstopil od pogodbe, kadar potnika ne sprejme na prevoz prevoznik (letalski, ladijski, avtobusni in podobno) iz kakršnihkoli razlogov, ki so lahko varnostne ali regulativne narave, ne glede ali se je to zgodilo na pričetku potovanja ali med potovanjem. Potnik je v takem primeru odgovoren za vso povzročeno škodo in ne more uveljavljati nobenih vračil na podlagi plačanega odpovednega rizika. Potnik prav tako nima pravice do povračila iz naslova odpovednega rizika v primeru, ko ne predloži ustreznega pisnega dokazila o opravičenem razlogu odpovedi potovanja.

Zahtevka za uveljavitev odpovednega rizika ni mogoče uveljavljati po datumu začetka potovanja, kakor tudi ne za čas neizkoriščenega dela potovanja.

V drugih primerih dokumentirane višje sile, ki ne spadajo med dogodke, katere krije odpovedni riziko in zaradi katerih potnik odpove potovanje oziroma odstopi od pogodbe, ima Go Green pravico do povračila vseh svojih že nastalih stroškov, kakor tudi tistih, ki nastanejo s samo odpovedjo potovanja. Višja sila mora biti dokumentirana z veljavnimi uradnimi dokumenti in taka, da je pred sklenitvijo pogodbe ni bilo mogoče predvideti ali se ji izogniti.

V primeru, da potnik sklene zavarovanje rizika odpovedi turističnega potovanja pri kateri izmed zavarovalnic, se potnikove pravice iz naslova zavarovanja rizika odpovedi uveljavljajo pri tej zavarovalnici, pri čemer se uporabljajo splošni pogoji poslovanja zavarovalnice. Potek reševanja škodnega primera in čas reševanja škodnega primera je v pristojnosti zavarovalnice, prek katere je sklenjeno zavarovanje rizika odpovedi.

IX. ORGANIZATORJEVA PRAVICA DO ODPOVEDI POTOVANJA

Go Green si v skladu z veljavno zakonodajo pridržuje pravico do odpovedi potovanja ali do spremembe programa potovanja. Go Green si pridržuje pravico do odpovedi potovanja najkasneje 7 (sedem) dni pred predvidenim odhodom, če se za potovanje ne prijavi potrebno, v programu ali pogodbi o potovanju navedeno, število potnikov.

Če v programu ali v pogodbi o potovanju ni drugače navedeno, je najmanjše število potnikov v določenem prevoznem sredstvu naslednje:

 • za potovanje z avtobusom – najmanj 40 potnikov po avtobusu;
 • za potovanje na rednih letalskih progah v Evropi – najmanj 20 potnikov v posamezni skupini;
 • za potovanje na medcelinskih letalskih progah – najmanj 15 potnikov v posamezni skupini;
 • za potovanje s posebnimi letali, vlaki ali hidrokrilnimi ladjami – najmanj 80% zasedenosti le-teh.

V primerih, ko Go Green izrecno pisno jamči odhod oziroma “garantira odhod”, ne more odpovedati potovanja.

Go Green si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred izvajanjem ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za Go Green pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe. Pri turističnih aranžmajih ter ostalih turističnih storitvah, kjer je lepo oziroma ustrezno vreme bistven pogoj za izpolnitev programa, se odstop od pogodbe zaradi slabega oziroma neustreznega vremena šteje kot odstop od pogodbe zaradi izrednih okoliščin. V tem primeru ima potnik pravico le do povrnitve vplačanega zneska ali do prenosa vplačanega zneska na drug termin.

Go Green lahko odpove pogodbo oziroma odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev škode od potnika, ki neposredno krši določbe pogodbe, ki jo je sklenil s Go Greenom, predvsem če se ugotovi, da je potnik namerno sporočil napačne podatke o številu potnikov ali njihovi starosti, oziroma je med potovanjem prišlo do sprememb, potnik pa o tem ni obvestil Go Green.

Go Green si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda oziroma do odpovedi potovanja zaradi spremembe letalskega voznega reda ali nastopa višje sile ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje (nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organiziran program, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere Go Green ne more vplivati), brez posebne odškodnine in po veljavnih predpisih v potniškem prometu.

Go Green ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršnekoli višje sile med potekom programa. V teh primerih lahko potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti.

V primeru, da Go Green odpove potovanje, ima potnik pravico do celotnega povračila vplačane cene aranžmaja. V primeru Go Greenove odpovedi potovanja, potnik nima pravice do povračila stroškov vizuma, potrebnega za vstop v državo, kamor naj bi se potovalo, ali stroškov cepljenj, ki so bili s programom zahtevani.

O kakršnikoli naknadni spremembi programa Go Green potnika nemudoma obvesti. Če Go Green oziroma drug organizator potovanj odstopi od pogodbe med njenim izpolnjevanjem, ima pravico do pravičnega plačila za dogovorjene storitve. Prav tako potnik nima pravice do povračila administrativnih stroškov in zavarovanja sklenjenega pri zavarovalnici.

Go Green ne odgovarja za zamude letal, ladij ali vlakov, kakor tudi ne za spremembe programa, ki bi nastale kot posledica takšnih zamud.

V primeru, da stanje na kraju samem Go Greenu ne dopušča nastanitve potnikov v naročenem objektu, lahko Go Green namesti potnika v istem kraju v drug objekt enake kategorije.

X. POTOVALNI DOKUMENTI in OSTALE POTNIKOVE OBVEZNOSTI

Potnik se je dolžan informirati o veljavnih predpisih o potnih listinah, vizumih, deviznih, carinskih in zdravstvenih predpisih. Potnik je dolžan skrbeti, da on osebno ter njegovi dokumenti in prtljaga ustrezajo pogojem, predvidenim z obmejnimi carinskimi, zdravstvenimi in drugimi predpisi svoje države, kakor tudi tiste v katero ali skozi katero potuje.

Potnik, ki se prijavlja za potovanje v tujino, mora imeti veljaven potni list ali drug veljaven ustrezen dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo.

V primeru, da posamezne države pogojujejo vstop v državo z določeno časovno veljavnostjo potovalnega dokumenta pred iztekom veljavnosti na dan vstopa, je dolžan potnik na ta določila sam paziti in Go Green za morebitne neprijetnosti ali prisilno prekinitev potovanja potnika iz tega naslova ne odgovarja.

Potnik si je dolžan pred potovanjem, oziroma do roka, ki je v programu določen, pridobiti vizume za države, v katere potuje in opraviti cepljenja, ki so za te države zahtevana. Če potnik teh obveznosti ne izpolni, ravna Go Green po določilih o potnikovi odpovedi potovanja. V primeru, da potniku ureja vizum Go Green, le ta ne jamči za uspešnost pridobitve vizuma. Stroškov pridobitve ter samih vizumov Go Green potniku ne vrača. Go Green ne jamči za točnost informacij, pridobljenih od pristojnih veleposlaništev. V primeru zavrnitve vstopa v državo ali druge ovire, nosi vse stroške potnik sam. Posredovanje Go Greena pri pridobitvi vizuma ni všteto v ceni potovanja, ampak se plača posebej. Smatra se, da si potnik ureja vizum sam, kadar Go Greenu ne dostavi za ureditev vizuma potrebnih dokumentov v roku, določenem v programu ali ponudbi.

Zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu (letalski, ladijski, avtobusni…) je potnik dolžan ob prijavi posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih potovanja ali letovanja, ki jih prijavlja. Podatki se morajo v celoti natančno ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci potovanja dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti nositi s seboj. V primeru, da napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev potovanja, odgovarja za vse nastale stroške udeležencem potovanja zgolj potnik sam.

Potnik je dolžan spoštovati hišni red v gostinskih in hotelskih objektih ter dobronamerno sodelovati s predstavnikom organizatorja in izvajalcem storitev. Če potnik ne upošteva svojih obveznosti, odgovarja organizatorju za povzročeno škodo, organizator pa odklanja vsakršno odgovornost za škodo, ki bi jo potnik lahko utrpel v takem primeru. Na potovanju se je potnik dolžan obnašati na način, ki ne ogroža življenja ali zdravja svojih sopotnikov in ne ogroža samega poteka potovanja. V primeru, da se potnik obnaša v nasprotju s tem določilom, ga ima predstavnik organizatorja pravico izločiti iz nadaljnjega potovanja brez povračila kakršnihkoli stroškov, razen plačil, ki se plačujejo na kraju samem.

XI. OBVESTILA PRED ODHODOM / POTOVANJEM

Go Green potnikom obvestil pred potovanjem s klasično pošto ne pošilja, razen če v programu ni drugače določeno. Potniki prejmejo obvestilo pred potovanjem na svoj elektronski naslov (v primeru, da so ga podali ob prijavi), sicer pa obvestilo lahko prevzamejo na svojem prijavnem mestu, kjer je dostopno najkasneje pet (5) do sedem (7) dni pred pričetkom potovanja. Go Greenovim potnikom sta na voljo tudi elektronski naslov info@go-green.si  in telefonska številka 01 6200855, kjer lahko obvestilo tudi naročijo. Obvestila pred potovanjem za enodnevne izlete ter za vse aranžmaje v Sloveniji in Hrvaški z lastnim prevozom se ne pripravljajo, saj so vsi napotki navedeni na samem programu potovanja.

V primeru, da potnik do en (1) dan pred odhodom ne prejme obvestila na svoj elektronski naslov, ga prav tako naprošamo, da se obrne na svoje prijavno mesto oziroma ne zgoraj navedeni e-naslov in/ali telefon.

Škodo, ki bi nastala, ker bi potnik podal nepopoln ali nepravilen naslov (klasični in/ali elektronski) za namen izpolnitve napotnice/voucherja, pogodbe in / ali obvestila, nosi potnik.

XII. ZDRAVSTVENI PREDPISI

Po predpisih Svetovne zdravstvene organizacije se je za potovanje v določene države potnik dolžan cepiti in si priskrbeti ustrezen dokument. Cepljenje je tudi obvezno, če je tovrsten predpis sprejet po sklenitvi pogodbe o potovanju; to ni opravičljiv razlog za prekinitev pogodbe, v kolikor ne bi obstajale kontraindikacije za potnikovo zdravje. V tem primeru je potnik dolžan predložiti zdravniško potrdilo. V primeru, da so v programu za potovanje navedena oziroma zahtevana določena cepljenja, si mora vsak potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo – rumeno knjižico, z vpisanimi opravljenimi cepljenji. Go Green ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev potovanja, zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, v katero vstopa, ali programa, na katerega se je prijavil, kakor tudi ne za stroške povezane s tem.

XIII. PRTLJAGA

Za prevoz prtljage ni odgovoren organizator, agent ali posrednik, ti ne odgovarjajo za uničeno ali izgubljeno prtljago, prav tako tudi ne za krajo prtljage in/oziroma drugih dragocenosti v hotelu. Prijave izgubljene ali poškodovane prtljage potnik sam naslovi na prevoznika, hotel oziroma drugega neposrednega ponudnika storitve. Za prevoz posebne prtljage, kot je kolo, surf, golf oprema… mora potnik prevozniku plačati doplačilo, in sicer ponavadi ob odhodu direktno na letališču. V vsakem primeru je prevoz tovrstne prtljage obvezno najaviti že ob prijavi, letalski prevoznik pa si zaradi omejitve omejene kapacitete vseeno v vsakem primeru pridržuje pravico do zavrnitve prevoza tovrstne prtljage. Vse stroške oziroma škodo, ki bi zaradi tega nastala, nosi potnik sam.

Prevoz prtljage do določene teže, ki jo določa prevoznik, je brezplačen. Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage (po določilih prevoznika), vsak dodatni kilogram pa doplača potnik sam na kraju samem v ustrezni valuti, oziroma po določilih letalskega prevoznika. Otroci do dveh let nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage.

Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba, na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu.

V primeru izgube prtljage potnik izpolni obrazec PIR letalske družbe, ki je opravila prevoz ter izpolnjenega preda predstavniku letalske družbe, en izvod pa zadrži zase. Na podlagi obrazca mu letalska družba izplača odškodnino, po predpisih, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu.

Go Green ne odgovarja za krajo ali poškodovanje potnikove prtljage ali drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz nastanitvenih objektov (hotelskih sob, apartmajev ipd.) in prevoznih sredstev (letal, avtobusov, ladij ipd.)

XIV. TOČNOST PREVOZNIKOV

Go Green ne odgovarja za točnost prevozov v kopenskem, morskem in letalskem prometu, kadar se le-ta opravlja z javnimi prevoznimi sredstvi, na rednih ali izrednih potniških prevozih, plovbah ali poletih. Odgovornost prevoznikov je ustrezno določena v pogodbi med potnikom in prevoznikom, ki stopi v veljavo z uporabo prevoznega sredstva. Go Green ne odgovarja za škodo, ki bi nastala iz naslova zamud, odpovedi ali spremembe prevoza ali prevoznega sredstva.

Go Green si pridržuje pravico do spremembe voznega reda, tipov letal, prevoznika in smeri poleta (vmesni postanki, leti preko drugega letališča ipd.), ki nastopijo zaradi različnih tehničnih in organizacijskih razlogov. Prav tako lahko pride do zamud, ki so največkrat posledica preobremenjenosti zračnega prostora, stavk in slabega vremena, nanje pa organizator nima vpliva.

Spremembe iz prejšnjega odstavka pri paketnih potovalnih aranžmajih ne štejejo za spremembo programa potovanja, saj sta prvi in zadnji dan potovanja namenjena izključno prihodu in odhodu na destinacijo ter s tem povezanimi transporti, ne pa tudi počitku.

Potnik je dolžan 48 ur pred povratkom pri predstavniku organizatorja preveriti uro povratka.

XV. IZGUBA DOKUMENTOV

Če potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu le-ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanja ali za vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške priskrbi nove.

Pri urejanju formalnosti v zvezi s tem se potnik lahko za nasvete in pomoč obrne na vodjo potovanja ali Go Greenovega predstavnika oziroma predstavnika organizatorja potovanja, ki organizira potnikov turistični aranžma.

V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do kakršnegakoli povračila vplačanega potovanja ali povrnitve stroškov.

XVI. INFORMACIJE

Informacije, ki jih potnik dobi na prijavnem mestu, ne obvezujejo Go Green bolj kot navedbe v programu ali ponudbi. V primeru dvoma se vedno šteje za veljavno: pisna ponudba, pisna informacija ali pisna razlaga.

Povprečna skrbnost stranke, ki svoje storitve naroča prek spleta ali telefonske prodaje in je torej vešča uporabe tovrstnih storitev, je, da si vse zanjo pomembne informacije pridobi sama prek spletnih strani nastanitvenega objekta ali počitniške destinacije.

NAVODILA in POSEBNI POGOJI ter KORISTNE INFORMACIJE objavljene v katalogih in/ali cenikih, veljajo za vse aranžmaje, tako za skupinske kot individualne odhode, za razpisane in posebej pripravljene programe in rezervirane storitve, ter so sestavni del SPLOŠNIH POGOJEV.

Fotografije objavljene na internetu in reklamnih materialih so informativne narave, zato Go Green ne jamči za popolnost ali verodostojnost podatkov ter izgled, kadar tako jamstvo ni izrecno navedeno.

Navedbe v vremenskih tabelah so večletno statistično povprečje in služijo zgolj kot orientacija potniku, zato Go Green ne odgovarja v primeru neskladja teh podatkov z dejanskim stanjem.

XVII. KATEGORIZACIJE NASTANITVENIH OBJEKTOV in SPLOŠNO O HIŠNIH REDIH

Nastanitve v programih so označene v skladu z uradno nacionalno kategorizacijo v posameznih državah, veljavno v času izdaje programa, na katero organizator nima nikakršnega vpliva. Standardi turističnih ponudb med izbranimi cilji so različni in neprimerljivi. Pri tem je potrebno upoštevati, da kriteriji kategorizacije v nekaterih turističnih destinacijah bistveno odstopajo od kriterijev, ki veljajo v Republiki Sloveniji oziroma v večini zahodnoevropskih držav, zato se na teh destinacijah priporoča rezervacija nastanitve višje kategorije.

Organizator ne prevzema odgovornosti za katerokoli pisno ali ustno informacijo, podano s strani pooblaščene agencije organizatorja, ki ni v skladu z opisi storitev v njegovem programu.

Hišni redi, prehrana, storitve, plaža kakor tudi ostala ponudba hotelov so pod nadzorom krajevnih turističnih organizacij. Tudi na te elemente organizator nima nikakršnega vpliva.

Pri aranžmajih, označenih z “all inclusive”, je treba pozorno prebrati opis storitev v programu oziroma ponudbi, saj ne kaže enačiti vseh »all inclusive« ponudb. Običajno je osnovna storitev pri »all inclusive« ponudbi polni penzion (zajtrk, kosilo in večerja), pri obrokih je všteta pijača.

Če potnik pri rezervaciji ne doplača sobe s posebnimi značilnostmi (pogled na morje, balkon, lega – orientacija, določeno nadstropje), je nastanjen v eni od sob, ki so uradno registrirane za izdajanje gostom v hotelu. Razdelitev sob je v pristojnosti hotelirjev, organizator potovanja nima pri tem nobenega vpliva, potnikove želje lahko posreduje, ne more pa zagotoviti, da bodo le-te tudi izpolnjene. Pri nastanitvi v enoposteljni sobi mora potnik upoštevati, da le-ta ponavadi ne ustreza standardu dvoposteljne sobe, da je ponavadi manjša in ima slabšo lego. Pri nastanitvi v triposteljni sobi mora potnik upoštevati, da gre največkrat dejansko za dvoposteljno sobo s pomožnim ležiščem, pri čemer nastanitev tretje osebe ne ustreza standardu nastanitve ostalih dveh oseb. Ponavadi gre za zložljivo posteljo, ki po velikosti in udobju ni enaka normalni postelji in je primerna za otroke.

XVIII. REKLAMACIJE OZIROMA PRITOŽBE

Potnik mora nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti grajati na kraju samem, vodji potovanja, Go Greenovemu predstavniku oziroma predstavniku organizatorja potovanja, ki organizira potnikov turistični aranžma, neposrednemu izvajalcu storitev oziroma pooblaščeni lokalni agenciji. V primeru, da bi bila po vsebini sodeč reklamacija lahko rešena na kraju samem (na primer pomanjkljiva čistoča sobe, oprema, lega sobe ipd.), potnik pa ni grajal napake na kraju samem in o nepravilnosti ni obvestil zgoraj navedenih oseb, se šteje, da se je potnik strinjal s tako opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene storitve oziroma plačilu škode. Go Green ne bo obravnaval reklamacije, ki ji potnik ni priložil zapisnika predstavnika organizatorja oziroma ponudnika storitve o reklamaciji, ki bo izkazoval, da pomanjkljivosti ni bilo mogoče reševati na kraju samem.

Pritožbeni postopek: Takoj na kraju samem potnik reklamira neustrezno storitev pri predstavniku organizatorja, v njegovi odsotnosti pa ponudniku storitve. Potnik mora pri odpravljanju vzroka pritožbe sodelovati s predstavnikom z dobrim namenom. Če potnik ne sprejme ponujene rešitve reklamacije, ki ustreza vplačanim storitvam po programu, Go Green ne bo upošteval kasnejših zahtev za povrnitev škode ali znižanje cene potovanja. Če vzroka pritožbe ni možno odpraviti, potnik s predstavnikom sestavi pisno poročilo. Po povratku s potovanja mora potnik v zakonskem roku, to je v dveh mesecih od zaključka potovanja, poslati pisno pritožbo s priporočeno pošto na naslov: Ekoturizem d.o.o, Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana, ter priložiti dokaze, ki bodo dokazovali utemeljenost pritožbe (obvezno pisno potrdilo s podpisom predstavnika ali ponudnika storitve, morebitne račune zaradi dodatnih stroškov ipd.). Organizator je dolžan prvič pisno odgovoriti potniku v 8 dneh po sprejemu pritožbe, dokončno pa v primernem roku, potrebnem za pridobitev informacij o vzroku pritožbe pri ponudniku storitve; oziroma, v času, ki je potreben, da pridobi informacije od tretjih oseb v skladu z 892. členom obligacijskega zakonika. Dokler organizator ne izda odgovora na reklamacijski zahtevek potnika, se potnik odreka posredovanju pritožbe tretjim osebam in pristojnim inštitucijam ali dajanju informacij medijem in drugim javnostim.

Organizator bo reševal samo pritožbe, kjer vzroka ni bilo možno odpraviti na kraju samem. V primeru reklamacije za potovanje, pri katerem Go Green ni organizator potovanja, bo Go Green pritožbo posredoval odgovornemu organizatorju potovanja in o rešitvi reklamacije potnika pisno obvestil. Potnike seznanjamo, da imajo tuji organizatorji krajši čas za oddajo pritožb, in sicer 30 dni, zato svetujemo, da potnik pošlje reklamacijo v najkrajšem možnem času. V primeru, da Go Green nastopa zgolj v vlogi informatorja, mora potnik vse reklamacijske zahtevke uveljavljati na kraju samem pri dejanskem organizatorju fakultativnega izleta, ogleda ipd. Brez pisne reklamacije Go Green ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov.

Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko vsak potnik sam v svojem imenu ali pa za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji, sicer Go Green take reklamacije ne bo obravnaval. Prav tako Go Green ne bo obravnaval reklamacij, ki ne bodo poslane na zgoraj navedeni naslov in reklamacij, poslanih prek elektronske pošte.

Reklamacija mora biti utemeljena. Potnik naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika oziroma druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja.

V skladu z 894. členom Obligacijskega zakonika se omeji največja odškodnina zaradi nepopolne opravljene storitve na vplačani znesek. Potnik ima pravico do odškodnine v višini realne vrednosti neizvedenih storitev. To določilo ne velja v primeru, da ima Go Green pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa, skladno z določili teh splošnih pogojev in zakona. Omejitev odgovornosti velja za vsa potovanja za katere je sklenjena pogodba o potovanju. Potnik ni upravičen do nadomestila izgubljenega dobička ter povračila nematerialne škode in stroškov, ki iz nje izvirajo.

XIX. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Potnik se strinja in dovoljuje, da Go Green vse posredovane in zbrane podatke potnika kot upravljavec zbirke osebnih podatkov o potnikih obdeluje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Uredba ali GDPR). Go Green se kot upravljavec osebnih podatkov skladno z ZVOP-1 in GDPR zavezuje potnikom na njihovo zahtevo omogočiti vpogled, katere osebne podatke obdeluje in jih seznaniti z vsemi relevantnimi podatki, ki jim omogočajo informiranost skladno s predpisi:

 1. a) Pomen izrazov

Izrazi, uporabljeni v teh Splošnih pogojih glede varstva osebnih podatkov, pomenijo:

Posameznik ali uporabnik: vsaka fizična oseba, ki jo je mogoče. neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijske številke, podatka o lokaciji, spletnega identifikatorja, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, gensko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika.

Osebni podatek: katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom, pri čemer je določljiv posameznik tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti.

Obdelava: vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje.

Oblikovanje profilov: vsaka oblika avtomatizirane obdelave osebnih podatkov, ki vključuje uporabo osebnih podatkov za ocenjevanje nekaterih osebnih vidikov v zvezi s posameznikom, zlasti za analizo ali predvidevanje uspešnosti pri delu, ekonomskega položaja, zdravja, osebnega okusa, interesov, zanesljivosti, vedenja, lokacije ali gibanja tega posameznika.

Psevdonimizacija: obdelava osebnih podatkov na tak način, da osebnih podatkov brez dodatnih informacij ni več mogoče pripisati specifičnemu posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, če se take dodatne informacije hranijo ločeno ter zanje veljajo tehnični in organizacijski ukrepi za zagotavljanje, da se osebni podatki ne pripišejo določenemu ali določljivemu posamezniku.

Zbirka: vsak strukturiran niz osebnih podatkov, ki so dostopni v skladu s posebnimi merili, niz pa je lahko centraliziran, decentraliziran ali razpršen na funkcionalni ali geografski podlagi.

Upravljavec: fizična ali pravna oseba, javni organ, agencija ali drugo telo, ki sam ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave.

Obdelovalec: fizična ali pravna oseba, javni organ, agencija ali drugo telo, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca.

Privolitev: vsako prostovoljno, konkretno, informirano in nedvoumno ravnanje v obliki izjave ali drugačnega jasnega aktivnega delovanja, iz katerega je mogoče sklepati na želje posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, s katero izrazi strinjanje z obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

Kršitev varnosti osebnih podatkov: kršitev varnosti, ki povzroči nenamerno ali nezakonito uničenje, izgubo, spremembo, nepooblaščeno razkritje ali dostop do osebnih podatkov, ki so poslani, shranjeni ali kako drugače obdelani.

Nadzorni organ: Informacijski pooblaščenec, določen z zakonom, ki ureja Informacijskega pooblaščenca.

 1. b) Podatki o upravljavcu

EKOTURIZEM, svetovanje in marketing, d.o.o., Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana, matična številka: 3632610000, ID št. za DDV: SI 76897460 oz. Go Green.

Povezava na spletno stran: https://go-green.si/

Upravljavec zbranih osebnih podatkov najemnikov ne prenaša oz. ne posreduje v tretje države.

 1. c) Podatki o obdelovalcu

Skladno s pogodbami o obdelavi osebnih podatkov so obdelovalci osebnih podatkov po teh splošnih pogojih:

– Vizi d.o.o., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana,  matična številka: 3676439000 in davčna številka: 21982716

 1. d) Namen zbiranja, uporabe in obdelave osebnih podatkov

Go Green zbira, uporablja in obdeluje osebne podatke potnikov za potrebe sklenitve in izvajanja pogodb, za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti in uveljavitev pravic, ki izhajajo iz pogodbenega razmerja. Go Green osebne podatke potnikov posreduje zavarovalnicam, državnim organom, organom lokalne skupnosti, prekrškovnim organom, sodiščem in drugim subjektom zaradi ugotavljanja identitete potnika najetega vozila ter zaradi ugotavljanja odgovornosti za kršitve cestnoprometnih ali drugi predpisov, neplačanih parkirnin, neplačanih cestnin, za druge obveznosti, povezane z uporabo vozila v času najema ali za škodo, ki jo povzroči med trajanjem pogodbenega razmerja potnik Go Green ali tretjim osebam.

Potnik s sprejetjem teh splošnih pogojev hkrati podaja soglasje Go Greenu za posredovanje osebnih podatkov pooblaščenim tretjim osebam ter soglasje, da se lahko potnikovi osebni podatki uporabijo za naslednje namene: neposredno trženje, raziskave trga, vodenje analiz poslovanja, segmentacije kupcev, statistične obdelave in obveščanje o ponudbi Go Greena in njegovih poslovnih partnerjev. V kolikor potnik takšnega soglasja ne želi podati, se lahko o tem izreče ob prijavi na potovanje.

Obdelava osebnih podatkov potnikov se izvaja tudi z namenom zagotoviti čim boljšo uporabniško izkušnjo potnikom, varovanju sistema, tehnični administraciji mobilne/spletne infrastrukture kot tudi optimizaciji spletnega mesta Go Green. Podatki o potnikih se zbirajo zaradi prilagoditve individualne ponudbe vsakemu potniku oz. uporabniku spletnega mesta Go Green.

Vsi potnikovi osebni podatki se lahko z njegovim soglasjem, ki je dano s sprejemom teh splošnih pogojev, bodisi s sklenitvijo posameznega najemnega oz. pogodbenega razmerja ali z izrecno privolitvijo, uporabijo za naslednje namene: statistične obdelave, trženjske raziskave, pošiljanje oglasnega gradiva, vabil, pisnega oz. elektronskega anketiranja.

Potniki s sklenitvijo pogodbenega razmerja z Go Green, s sprejetjem teh Splošnih pogojev, z izpolnitvijo kontaktnega obrazca, dostopnega na spletnem mestu Go Green in s poslanim povpraševanjem po elektronski pošti potrjujejo, da so seznanjeni s pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitev, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo na potnike, skladno z relevantnimi določbami ZVOP-1 in GDPR.

Zbiranje osebnih podatkov potnikov je prostovoljno. Če posamezni potnik svojih podatkov, ki so potrebni za sklenitev pogodbenega razmerja s potnikom, s sprejetjem teh Splošnih pogojev, z izpolnitvijo kontaktnega obrazca, dostopnega na spletnem mestu Go Green in s poslanim povpraševanjem po elektronski pošti ne želi posredovati Go Green, ne more skleniti pogodbenega razmerja z Go Green. Go Green lahko hrani osebne podatke o potnikih do preklica dovoljenja za uporabo osebnih podatkov s strani potnikov, vendar najdlje pet let od izpolnitve pogodbenih obveznosti oziroma poplačila vseh obveznosti potnika do Go Green. Potnik lahko kadar koli prekliče svoje soglasje za obdelavo osebnih podatkov za namene statistične obdelave, prodajnih aktivnosti Go Green in tržnih raziskav. Potnik, ki ne želi prejemati posebnih ponudb in obvestil, se lahko odjavi od vseh oblik obveščanja oz. jih prekliče (direktna pošta, elektronska pošta, SMS sporočila).

 1. e) Vrste osebnih podatkov, ki se zbirajo

Z namenom sklenitve pogodbenega razmerja med potnikom in Go Green se zbirajo naslednji osebni podatki:

ime in priimek,

naslov stalnega oz. začasnega prebivališča,

starost oz. datum rojstva potnika,

EMŠO,

davčna številka,

naslov elektronske pošte,

telefonska številka,

višina in teža potnika, če gre za otroka, ki mu je za potrebe prevoza, skladno s cestnoprometnimi predpisi potrebno zagotoviti otroški sedež, ki ustreza otrokovi starosti, velikosti in teži.

Go Green kot upravljavec vodi evidenco dejavnosti obdelave osebnih podatkov, v okviru katere so razvidne vrste osebnih podatkov in posebne vrste osebnih podatkov ter nameni njihove obdelave.

 1. f) Pravna podlaga za obdelovanje in posredovanje osebnih podatkov

Go Green oz. upravljavec osebnih podatkov, družba EKOTURIZEM, svetovanje in marketing, d.o.o., Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana, matična številka: 3632610000, ID št. za DDV: SI 76897460 obdeluje zbrane podatke potnikov na podlagi njihove vsakokratne privolitve in sklenitve pogodbe.

Obdelava osebnih podatkov lahko temelji na izrecni privolitvi posameznika, ki Go Green omogoča uporabo njegovih osebnih podatkov za namene, opredeljene v privolitvi. Z vnosom svojih osebnih podatkov v kontaktni obrazec, objavljen na spletnem mestu https://go-green.si/kontakt/ in s sprejetjem teh splošnih pogojev, potnik izrecno soglaša, da Go Green lahko posreduje nekatere podatke o potnikih pooblaščenim tretjim osebam na ozemlju Republike Slovenije, s katerimi ima z namenom izvajanja pogodbenega razmerja sklenjeno pogodbo o poslovnem sodelovanju, ki vključuje tudi določbe o obdelavi osebnih podatkov (pogodbeni obdelovalci), ki v imenu in za račun družbe EKOTURIZEM, svetovanje in marketing, d.o.o. opravljajo nekatera opravila v zvezi z obdelavo podatkov osebnih podatkov potnikov.

Osebni podatki potnikov se bodo na podlagi privolitve posameznika, t.j. posameznega potnika posredovali tretjim osebam za namene neposrednega trženja. V nasprotnem primeru prejetih osebnih podatkov Go Green ne bo dal v uporabo tretjim osebam, razen v primerih določenih z zakonom.

V primeru, da potnik ne poda privolitve za izvajanje zgoraj navedenih namenov obdelave osebnih podatkov, ga poda delno ali soglasje prekliče, ga bo Go Green obveščal le v primerih in v obsegu dane privolitve oz. na načine, ki jih dovoljuje veljavna zakonodaja.

 1. g) Varovanje in hramba osebnih podatkov

EKOTURIZEM, svetovanje in marketing, d.o.o. zagotavlja, da osebne podatke potnikov ter vse ostale podatke, zbrane z namenom izvajanja pogodbenega razmerja, ščiti pred razkritjem in posredovanjem nepooblaščenim tretjim osebam. Vsi osebni podatki potnikov so zaupni.

EKOTURIZEM, svetovanje in marketing, d.o.o. se zavezuje, da bo osebne podatke, pridobljene z namenom izvajanja pogodbenega razmerja varoval, obdeloval in hranil v skladu z ZVOP-1 in GDPR ter jih brez njihovega dovoljenja ne bo posredoval tretjim osebam, razen kakor je to pojasnjeno v nadaljevanju.

Obdobje hrambe osebnih podatkov je odvisno od pogodbene obdelave in namena obdelave posamezne kategorije osebnih podatkov. Osebni podatki se hranijo le toliko časa, kolikor je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali, vendar največ za obdobje petih let od izteka pogodbenega oz. najemnega razmerja. Osebni podatki se po izpolnitvi namena obdelav, če ne obstaja druga pravna podlaga ali če je to potrebno za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo.

Go Green je vzpostavil tehnične in organizacijske varnostne ukrepe z namenom zavarovati obdelovane osebne podatke proti naključni ali namerni zlorabi, izgubi, uničenju ali neupravičenemu dostopu tretjih oseb. Te varnostne ukrepe EKOTURIZEM, svetovanje in marketing, d.o.o. prilagaja in izboljšuje skladno s tehničnim napredkom. Potniki, katerih osebni podatki se zbirajo, se imajo pravico seznaniti z zbranimi, hranjenimi in obdelanimi osebnimi podatki ter vpogledati v te osebne podatke. Za morebitne informacije v zvezi z obdelavo osebnih podatkov se lahko obrnejo na: info@go-green.si.

 1. h) Pravice potnikov

Če bi potnik želel pridobiti podatke o namenih, za katere EKOTURIZEM, svetovanje in marketing, d.o.o. uporablja njegove osebne podatke, lahko nanj naslovi zahtevo za dostop, pri čemer mu bo Go Green po preučitvi njegove zahteve posredoval seznam vseh obdelav njegovih osebnih podatkov ter njihove pravne podlage.

Go Green kot upravljavec osebnih podatkov zagotovi potnikom po GDPR možnost uresničevanja svojih pravic glede dostopa do osebnih podatkov, popravka ali izbrisa osebnih podatkov in uresničevanja pravice do ugovora.

Potnik lahko vloži zahtevo na način, ki omogoča njegovo identifikacijo z izpolnitvijo kontaktnega obrazca, ki je predviden za uresničevanje vsake posamezne pravice in je na voljo na spletni strani: https://go-green.si/kontakt/.

Navedene zahteve v presojo prevzame Go Green, ki je na zahtevo potnika dolžan odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja oz. najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

Go Green mora zagotoviti kopijo osebnih podatkov, ki se obdelujejo ter na zahtevo potnika le te posredovati slednjemu brezplačno. Za kakršne koli dodatne kopije, ki jih slednji zahteva, ima Go Green kot upravljavec pravico zaračunati razumno pristojbino, skladno z administrativnimi stroški.

Če so zahteve potnika pretirane ali očitno neutemeljene, (na primer, da se ponavljajo), lahko Go Green kot upravljavec osebnih podatkov za obravnavanje pretirane ali očitno neutemeljene potnikove zahteve slednjemu zaračuna razumno pristojbino, skladno z administrativnimi stroški posredovanja informacij ali sporočil ali izvajanje zahtevanega ukrepa glede zahteve zavrne.

Pravica glede seznanitve z osebnimi podatki:

Potnik ima pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov, ki jih je Go Green kot upravljavec v zvezi z nji zbiral in do uresničenja te pravice v razumnem roku.

Pravica do popravka:

Potnik ima pravico, da od Go Green kot upravljavca osebnih podatkov zahtevata, da v primernem roku popravi napačne osebne podatke, ki se nanašajo na posameznega potnika.

Potnik ima ob upoštevanju namena obdelave pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov.

Pravica do izbrisa (pozabe):

Potnik ima pravico, da od Go Green brez nepotrebnega odlašanja doseže izbris njegovih osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj osebno, razen v primeru, ko se osebni podatki hranijo za potrebe prekrškovnih oz. sodnih postopkov, ki izvirajo iz ravnanj potnika v času pogodbenega razmerja.

Go Green mora osebne podatke takšnega potnika brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, ko:

– osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani,

– potnik prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava, in ko za obdelavo ne obstaja več nobena druga pravna podlaga,

– potnik obdelavi ugovarja, za obdelavo osebnih podatkov pa več ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi,

– so bili osebni podatki potnika obdelani nezakonito, ali

– ko tako določa zakon.

Pravica do omejitve obdelave:

Potnik ima pravico doseči, da Go Green kot upravljavec omeji obdelavo, v sledečih primerih:

– ko potnik oporeka pravilnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki Go Green omogoča preveriti pravilnost osebnih podatkov,

– ko je obdelava osebnih podatkov nezakonita in potnik nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevata omejitev njihove uporabe,

– ko Go Green osebnih podatkov potnika ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih Go Green potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov,

– ko je potnik vložil ugovor skladno s 1. točko člena 21 GDPR v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, tako dolgo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi Go Green kot upravljavca prevladajo nad razlogi potnika.

Ugovor v primeru nepopolne odločitve Go Green in pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu, če potnik meni, da osebni podatki, ki jih prejel na podlagi zahteve za uveljavitev svojih pravic niso osebni podatki, ki jih je zahteval, ali da ni prejel vseh zahtevanih osebnih podatkov, lahko pred vložitvijo pritožbe pri EKOTURIZEM, svetovanje in marketing, d.o.o. vloži obrazložen ugovor v roku 15 dni. EKOTURIZEM, svetovanje in marketing, d.o.o. je dolžan o ugovoru odločiti v 5 delovnih dneh od prejema obrazloženega ugovora.

Zoper molk Go Green kot upravljavca lahko potnik pri nadzornem organu vloži pritožbo zaradi molka.

Zoper zavrnitev Go Green kot upravljavca je možna pritožba, za reševanje katere je pristojen nadzorni organ. Posameznik lahko pritožbo vloži pri upravljavcu v 15 dneh od prejema odgovora upravljavca.

XX. POSEBNA DOLOČILA ZAKONA O VARSTVU POTROŠNIKOV

Izvlečki po Zakonu o varstvu potrošnikov (Ur. l. RS št. 98/2004-UPB2, 126/2007, 86/2009, v nadaljevanju: ZVPot), ki se nanašajo na organizacijo turističnih aranžmajev:

Uporaba: ZVPot se nanaša izključno na potrošnike.

Obseg uporabe: ZVPot se nanaša izključno na paketne turistične aranžmaje in ne na druge turistične storitve.

 Dogodek:                                                          Rok:

Možnost odpovedi potovanja zaradi premajhnega števila prijavljenih udeležencev Obvestilo potnikom najkasneje 7 dni pred odhodom
Dvig cene – le zaradi sprememb cene goriv, tarif, menjalnih tečajev Obveščena stranka 20 dni pred odhodom, možnost odstopa s strani stranke če je povečanje višje od 10% vrednosti aranžmaja
Rok za reklamacijo 2 meseca od konca potovanja
Odgovor na reklamacijo 8 dni po prejemu reklamacije
Menjava stranke na željo stranke 8 dni pred odhodom če je mogoče spremembo urediti – na stroške stranke

 

XXI. KONČNE DOLOČBE

V vseh cenah iz ponudbe Go Greena je davek na dodano vrednost že vključen.

V primeru spora med strankami je pristojno sodišče, kjer ima kupec stalno bivališče.

Ti splošni pogoji veljajo za vse pogodbe, sklenjene od dneva objave na spletni strani https://www.Go Green.si.

 

POSEBNI POGOJI IN NAVODILA ZA TURISTIČNE ARANŽMAJE

Ti posebni pogoji veljajo za določene posamezno naštete turistične aranžmaje (medcelinska potovanja, križarjenja, tečaji tujih jezikov, katalog Zima…) v tistem delu, ki se razlikuje od teh splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje, drugače veljajo tudi za te aranžmaje splošni pogoji za turistične aranžmaje in navodila oziroma določilo v posameznem programu, če je tam drugače določeno.

I. V PRIMERU NASTANITVE V APARTMAJIH

V primeru, da temelji želeni, naročeni in plačani turistični aranžma na nastanitvi v apartmajskih objektih oziroma posameznih apartmajih, je možen vstop v apartmaje po 16.00 uri na dan pričetka posameznega aranžmaja. Zadnji dan posameznega aranžmaja je potrebno apartma zapustiti do 10.00 ure.

II. V PRIMERU POSAMEZNE PRIJAVE OB NASTANITVI V DVOPOSTELJNIH SOBAH

V primeru posamezne prijave za turistične aranžmaje ali potovanja lahko potnik, glede na določilo drugega odstavka V. točke teh splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje, prepusti Go Greenu, da se mu potrudi najti sopotnika na istem turističnem aranžmaju, s katerim bo delil sobo, oziroma, ki je pripravljen z njim deliti sobo. Ne glede na omenjeno pa mora posamezno prijavljeni potnik ob prijavi plačati doplačilo za enoposteljno sobo, v primeru, da takega potnika posamezno prijavljenemu potniku Go Green ni uspel najti.

V primeru, da se posamezno prijavljenemu potniku najde sopotnik v skladu s prvim odstavkom te točke, se takemu potniku vrne doplačilo za nastanitev v enoposteljni sobi, oziroma se doplačilo obračuna pri končnem plačilu potovanja.

III. ZA MEDCELINSKA POTOVANJA IN MEDCELINSKE TURISTIČNE ARANŽMAJEPrijave potnikov za medcelinska potovanja in medcelinske turistične aranžmaje sprejemajo vse poslovalnice Go Greena in druge pooblaščene turistične agencije do zasedenosti prostih mest, vendar pa najkasneje do 60 dni pred odhodom. V primeru, da razpisne možnosti na posameznem potovanju oziroma turističnem aranžmaju to dopuščajo, je prijava možna tudi znotraj 60 dnevnega roka. Ob prijavi plača potnik prijavnino v višini 30% vrednosti potovanja oziroma aranžmaja, preostali del pa plača najkasneje 14 dni pred pričetkom potovanja.

V primeru potnikove prijave na potovanje oziroma turistični aranžma znotraj 60-dnevnega roka do pričetka potovanja oziroma aranžmaja, Go Green ne jamči razpisanih pogojev potovanja oziroma aranžmaja, ampak trenutno najugodnejše pogoje.

Go Green ne odgovarja za spremembe prehodnih ali odhodnih časov letalskih poletov, ki jih lahko letalski prevoznik spreminja, zato mora potnik pred posameznim odhodom oziroma ob vsaki prekinitvi potovanja preveriti in potrditi nadaljnji urnik potovanja najmanj 48 ur pred potovanjem.

IV. ZA ARANŽMAJE IZ KATALOGA ZIMA – SMUČANJE

Pomanjkanje snega ni razlog, ki bi štel za višjo silo, zato Go Green ravna v primeru odpovedi potovanja s strani potnika zaradi pomanjkanja snega v skladu s splošnimi pogoji za primer potnikove odpovedi potovanja. Izrecno navajamo, da je odstopnina v primeru najema apartmaja izključno za odpoved najema celotnega apartmaja in ne posameznih oseb.

V. ZA KRIŽARJENJA

Posebni pogoji za križarjenja veljajo za vsa križarjenja in jih potnik prejme ob prijavi ter so na voljo kot posebna tiskana priloga, dostopni pa so tudi na spletni strani www.go-green.si

Pri turističnih aranžmajih, kjer je izvajalec programa na strani predstavnikov katamarana, si Go Green v primeru za plovbo neustreznega vremena pridržuje pravico odpove – dati pogodbo o potovanju. Go Green si pridržuje pravico do odpovedi potovanja zaradi neustreznega vremena tudi tik pred začetkom izleta ali potovanja s katamaranom.

Kot začetek izleta ali potovanja se šteje ura odhoda, ki je predvidena v skladu s programom. V tem primeru potniku pripada le pravica do vplačanega zneska oziroma do prenosa vplačanega zneska na drug termin.

VI. ZA ARANŽMAJE, KJER GO GREEN NI ORGANIZATOR POTOVANJAV primerih, da Go Green ni organizator potovanja, nastopa v vlogi posrednika. V teh primerih podaja prejete informacije od organizatorja potovanja potniku in mu pomaga pri prijavi na potovanje. Pogoji prijave, plačila prijavnine in dokončnega plačila (roki) ter morebitne odpovedi potovanja so v skladu z veljavnimi pogoji drugega organizatorja. Takšni programi so posebej označeni, ustrezna označba je podana tudi na potrdilu o potovanju. Šteje se, da Go Green prodaja tovrstne aranžmaje v tujem imenu in za tuj račun. Morebitno reklamacijo rešuje organizator potovanja.

VII. TELEFONSKA PRODAJA TURISTIČNIH ARANŽMAJEV

V primeru telefonske prodaje turističnih aranžmajev se pogodba šteje za sklenjeno:

 • s posredovanjem številke kreditne kartice,
 • v primeru dogovora o plačilu s položnico ali plačilu v poslovalnici, s posredovanjem osebnih podatkov potnika in ostalih udeležencev.

Potnik je dolžan v tem primeru plačati naročeno storitev na podlagi številke rezervacije v roku 3 dni od izvršene prijave, razen če ni določen oziroma dogovorjen daljši oziroma krajši rok. V primeru, da potnik ne plača v tem roku, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

Šteje se, da je potnik sprejel določila teh splošnih pogojev in ponudbe tisti trenutek, ko je telefonsko naročil turistični aranžma oziroma potovanje.

VIII. PRODAJA TURISTIČNIH ARANŽMAJEV PREK INTERNETAV primeru naročila oziroma prodaje turističnega aranžmaja prek INTERNETA, veljajo ti splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje in posebni pogoji poslovanja ter ponudba, objavljeni na Go Greenovi INTERNETNI strani oziroma na internetni strani posrednika Go Green.

V primeru, da si določila teh splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje in določila posebnih pogojev oziroma ponudbe, objavljene na INTERNETNI strani, nasprotujejo, veljajo določila objavljena na internetni strani.

Šteje se, da je potnik sprejel določila teh splošnih pogojev in navodil za tisti trenutek, ko je naročil posamezno Go Greenovo storitev prek INTERNETA.

Bistveni pogoj za veljavnost prijave je plačilo celotne storitve v roku 3 dni po posredovanju naročila oziroma prijave, razen če ni določen drugačen rok. V primeru, da v navedenem roku storitev ni plačana, se šteje, da ni bila nikoli naročena.

IX. POTOVANJE Z OTROKI

V posameznih primerih, določenih s posameznim programom turističnega aranžmaja, je lahko določeno, da imajo mladoletni otroci do starosti, določene s tem istim programom, ki potujejo v spremstvu dveh odraslih oseb, popuste na posamezne storitve iz sklopa celotnega turističnega aranžmaja ali na celotni turistični aranžma.

Pogoji in višina posameznega popusta so določeni v vsakem posameznem programu turističnega aranžmaja. V kolikor v posameznem programu niso predvideni posebni popusti za mladoletne osebe, ki potujejo v spremstvu odraslih oseb, pomeni, da ta turistični aranžma ne predvideva tovrstnih posebnih popustov.

Vsak otrok, ne glede na starost in višino morebitnih popustov, mora biti naveden na potovalnem dokumentu in mora imeti veljavne dokumente, potrebne za morebiten vstop v tuje države, kamor potuje. V primeru, da otrok ni naveden na potovalnem dokumentu oziroma voucherju za posamezni turistični aranžma, se šteje, da ta otrok nima pravice potovati v okviru tega turističnega aranžmaja.

X. POTOVANJA V ZADNJEM HIPU ali LAST MINUTE ARANŽMAJI in ostali nižje cenovni aranžmaji

Potovanje v zadnjem hipu ali „last minute“ aranžma pomeni, da gre za zadnje proste turistične aranžmaje.

Organizator ima občasno možnost nuditi tudi nekatere posebej označene nižje cenovne aranžmaje, pri katerih pa ime hotela ni nujno znano že ob sklenitvi pogodbe. To pomeni, da ime objekta še ni navedeno v pogodbi o potovanju. Pri teh aranžmajih organizator jamči za podatke, ki pa so navedeni v pogodbi in obsegajo najmanj: kategorijo objekta (po uradni nacionalni kategorizaciji), tip sobe, storitev v hotelu (nočitev, polpenzion, all inclusive….) in kraj nastanitve. Pri teh aranžmajih se potnik seznani z imenom objekta nastanitve najkasneje z obvestilom o odhodu.

 XI. LETALSKI PREVOZI Z NIZKOCENOVNIMI LETALSKIMI PREVOZNIKI

Na letu z nizkocenovnimi letalskimi prevozniki je potniku dovoljen 1 kos ročne prtljage (nahrbtnik/kovček), ki jo nese v letalo, ki lahko meri  največ: 56X45X25 cm. V ceno aranžmaja je že vključen tudi 1 kos prtljage na osebo, ki se odda ob prijavi za let, s skupno težo 15 kg (v nekaterih primerih 20 kg). Natančno dovoljena teža (tako za ročno prtljago kot za prtljago, ki se odda ob prijavi za let), ki je vključena v ceno, je navedena v obvestilu pred odhodom na potovanje in je odvisna od izbranega prevoznika.

Hrana in pijača na letalu nista všteta v ceno, sedežni red na letalu praviloma ni vnaprej določen. Ob prijavi je potrebno navesti TOČNO IME IN PRIIMEK tako kot sta napisana v potovalnem dokumentu, s katerim bo potnik potoval (veljavna osebna izkaznica ali potni list). Posamezni prevozniki zahtevajo tudi številko, veljavnost in vrsto osebnega dokumenta, s katerim bo potnik potoval ter potnikove rojstne podatke. Kakršnakoli naknadna sprememba navedenih podatkov potrebnih za potovanje ima za posledico dodatne stroške ali celo nakup nove vozovnice.

XII. POSEBNOSTI ARANŽMAJA »GO GREENOV AS«

Pri aranžmajih z oznako Go Greenov as je ime hotela znano šele 10 dni pred pričetkom letovanja. To pomeni, da izbira posameznega objekta in tipa sobe ni možna (nastanitev bo v enem od možnih objektov); za te aranžmaje Go Green jamči zgolj kategorijo objekta (po uradni nacionalni kategorizaciji) ter storitev v hotelu (nočitev, polpenzion, all inclusive …). V primeru rezervacije več sob organizator ne jamči nastanitve v istem hotelu, saj gre za prodajo omejenega števila sob v posameznem objektu.

Ekoturizem d.o.o.                                                                                          

Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana

8.4.2022