SPLOŠNI POGOJI IN PRAVILA ZA NAJEM VOZIL

Ti Splošni pogoji in pravila za najem vozil (v nadaljevanju: splošni pogoji in pravila) veljajo za vse najeme električnih in motornih vozil pri družbi EKOTURIZEM, svetovanje in marketing, d.o.o., Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana in so sestavni del vsake najemne pogodbe o najemu vozila sklenjene med družbo EKOTURIZEM, svetovanje in marketing, d.o.o. (v nadaljevanju: najemodajalec) in najemnikom. Najemnik je s temi splošnimi pogoji in pravili seznanjen in jih v celoti sprejema, kar potrjuje s svojim podpisom na najemni pogodbi.

 

 1. UVODNE DOLOČBE

Najemodajalec je družba EKOTURIZEM, svetovanje in marketing, d.o.o., Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana.

Najemnik je:

 1. fizična oseba, ki podpiše in/ali podaljša najemno pogodbo,
 2. pravna oseba in pooblaščena oseba pravne osebe, ki podpiše in/ali podaljša najemno pogodbo,
 3. voznik (v kolikor to ni podpisnik pogodbe) in vsak dodaten voznik; dodatni vozniki so vse osebe, ki so pooblaščene za upravljanje vozila po najemni pogodbi; za dodatnega voznika se smiselno šteje tudi vsaka tretja oseba, ki ni pooblaščena za upravljanje vozila po najemni pogodbi, vendar ne glede na navedeno, po volji ali krivdi najemnika, brez vednosti najemodajalca upravlja z vozilom.

 

Za vse odgovornosti in obveznosti iz najemnega razmerja in v zvezi z najemnim razmerjem, vključno s plačili po najemni pogodbi, odgovarjajo najemnik, podpisnik najemne pogodbe, voznik in vsi dodatni vozniki, solidarno. Najemnik oziroma podpisnik najemne pogodbe jamči, da so vsi vozniki in vsi dodatni vozniki najetega vozila seznanjeni z najemno pogodbo sklenjeno med najemodajalcem in najemnikom (v nadaljevanju: najemna pogodba) in temi splošnimi pogoji in pravili ter da se brezpogojno in izrecno strinjajo, da tudi sami sprejemajo vse odgovornosti in obveznosti najemnika ter da solidarno odgovarjajo za vse obveznosti, ki izhajajo iz najemne pogodbe oziroma v zvezi z najemno pogodbo ter teh splošnih pogojev in pravil.

 

 1. POOBLAŠČENO UPRAVLJANJE VOZILA
 2. Najeto vozilo smejo voziti:
 3. osebe stare nad 21 let, ki imajo veljavno vozniško dovoljenje ustrezne kategorije najmanj tri leta in ki ustrezajo morebitnim ostalim veljavnim pogojem zavarovalnice. Veljavnost vozniškega dovoljenja pa mora trajati najmanj do konca najema.
 4. osebe, ki so pooblaščene za upravljanje vozila z najemno pogodbo.
 5. osebe, ki so seznanjene z določili pogodbe sklenjene med najemodajalcem in najemnikom in teh splošnih pogojev in pravil, predvsem pa z vsemi odgovornostmi in obveznostmi, ki izhajajo iz najemne pogodbe in iz teh splošnih pogojev in pravil ter se brezpogojno in izrecno strinjajo, da tudi same sprejemajo vse odgovornosti in obveznosti najemnika ter da solidarno odgovarjajo za vse obveznosti, ki izhajajo iz najemne pogodbe oziroma v zvezi z najemno pogodbo ter teh splošnih pogojev in pravil.

 

Vsi pogoji navedeni v točki II.1 morajo biti izpolnjeni kumulativno, za kar v celoti jamči najemnik oziroma podpisnik pogodbe.

 

 1. Najetega vozila ne smejo voziti:
 2. osebe, ki jim je vozniško dovoljenje odvzeto, začasno odvzeto, se jim izvršuje izrečena kazen ali varstveni ukrep prepovedi vožnje vozila določene vrste ali kategorije oziroma varstveni ukrep prepovedi uporabe tujega vozniškega dovoljenja na ozemlju Republike Slovenije, varnostni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja ali kazen prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja,
 3. osebe, ki so pod vplivom alkohola, mamil, narkotikov, pomirjeval, uspaval, drugih zdravil oziroma drugih psihoaktivnih snovi in njihovih presnovkov ali kakršnihkoli substanc, po katerih zaužitju je odsvetovana ali prepovedana vožnja motornih vozil.

 

 1. Najeto vozilo se ne sme uporabljati, voziti oziroma upravljati:
 2. za kakršenkoli plačani prevoz potnikov, stvari ali blaga, razen če je najemodajalec ob podpisu najemne pogodbe s tem pisno seznanjen,
 3. za oddajo v podnajem ali v uporabo komu tretjemu, ki ni pooblaščen za upravljanje vozila z najemno pogodbo; ta določba ne velja za najemnike, ki opravljajo dejavnost izposoje vozil in je najemodajalec ob podpisu najemne pogodbe seznanjen, da bo najemnik najeto vozilo oddal v podnajem ali v uporabo komu drugemu,
 4. za udeležbo na kakršnihkoli avtomobilističnih športnih ali drugih tekmovanjih, preizkušnjah, dirkah ali vadbenih vožnjah,
 5. za testiranje vozila, razen če je drugače dogovorjeno z najemno pogodbo
 6. za dejavnost avtošole ali drugega učenja vožnje motornih vozil,
 7. za pogon, potiskanje ali vleko drugega vozila ali kakršnegakoli drugega predmeta,
 8. če je vozilo nepravilno obremenjeno ali preobremenjeno s potniki, prtljago ali blagom glede na tehnično dokumentacijo proizvajalca vozila ali če je vozilo nepravilno obremenjeno oziroma naloženo v nasprotju z veljavnimi predpisi,
 9. za prevoz vnetljivih in nevarnih stvari oziroma drugih stvari, katerih lastnosti so specifične in je za njihov prevoz treba upoštevati posebna pravila in zahteve,
 10. za prevoz predmetov ali substanc, ki lahko zaradi svojega stanja, oblike, vonja ali druge lastnosti, škodujejo najetemu vozilu,
 11. za vožnjo živali,
 12. če vozilo ni v voznem stanju ali ni tehnično brezhibno, pa najemnik oziroma voznik to ve ali bi moral vedeti,
 13. če je vozilu v podaljšanem času najema potekla registracija ali zavarovanje, najemodajalec pa je najemnika pozval k vračilu vozila pred potekom registracije ali zavarovanja,
 14. izven kategoriziranih javnih cest,
 15. izven relacije oziroma območja dogovorjenega z najemno pogodbo,
 16. na način, ki je neprimeren oziroma neprilagojen glede na vozne razmere in druge okoliščine relevantne za vožnjo, uporabo in upravljanje vozila,
 17. v nasprotju s cestnoprometnimi ali drugimi predpisi,
 18. v nezakonite namene,
 19. na način in za namene, ki so v nasprotju s sklenjeno najemno pogodbo, temi splošnimi pogoji in pravili, veljavnimi predpisi ali z namenom vozila,
 20. na način in za namene, ki bi lahko kakorkoli ogrozili ali kršili lastninsko pravico lastnika najetega vozila ali lastninsko oziroma uporabniško pravico najemodajalca.

 

V primeru kakršnekoli kršitve določil iz točke II.1, II.2 ali II.3 teh splošnih pravil in pogojev lahko najemodajalec brez predhodnega opozorila in brez odpovednega roka odstopi od najemne pogodbe.

 

Ne glede na to ali najemodajalec odstopi od najemne pogodbe zaradi kršitev določil točk II.1, II.2 ali II.3 ali ne, ter ne glede na dejansko zavarovanje vozila, ne glede na morebitno odkupljeno odgovornost in ne glede na krivdo, tudi za naključje in tudi za višjo silo, je najemnik odškodninsko odgovoren za vso in celotno škodo, ki nastane pri uporabi, zaradi uporabe oziroma v zvezi z uporabo najetega vozila v nasprotju z določili točk II.1, II.2 ali II.3 teh splošnih pogojev in pravil.

 

III. PREVZEM IN VRAČILO NAJETEGA VOZILA

Če ni v najemni pogodbi dogovorjeno drugače, je lokacija prevzema in vračila najetega vozila na sedežu najemodajalca, na naslovu: Dunajska cesta 152, Ljubljana.

 

Najemnik najeto vozilo prevzame v brezhibnem stanju, z zakonsko predpisano opremo (prva pomoč, varnostni trikotnik, varnostno-odsevni brezrokavnik, osnovno orodje, komplet žarnic ter druga zakonsko obvezna oprema), drugimi pritiklinami (registrskimi tablicami, ključi), registrirano, zavarovano, z originalnimi identifikacijskimi dokumenti, fotokopijo homologacije in zavarovalne police, ki sta v originalu najemniku na vpogled na sedežu najemodajalca in navodili za uporabo. Morebitna dodatna oprema v najetem vozilu se navede v najemni pogodbi.

 

Najemnik je ob prevzemu najetega vozila dolžan vozilo, zakonsko predpisano opremo, druge pritikline, dokumentacijo in morebitno dodatno opremo, pregledati. Pregled in brezhibnost vozila, zakonsko predpisane opreme, pritiklin, dokumentacije in morebitne dodatne opreme potrdi s podpisom »Predajnega zapisnika« (check out), ki je sestavni del najemne pogodbe. Kasnejše reklamacije se ne upoštevajo.

Od trenutka, ko najemnik prevzame najeto vozilo v najem pa do trenutka, ko najemodajalec prevzame vrnjeno vozilo (v nadaljevanju: v času najema), je za najeto vozilo in vse njegove dele, zakonsko predpisano opremo, druge pritikline, dokumentacijo in morebitno dodatno opremo ter za vso škodo nastalo v zvezi z najetim vozilom, odgovoren najemnik.

 

Sklenitev najemne pogodbe in prevzem najetega vozila v najem ne vpliva na lastninsko pravico nad najetim vozilom. Najemnik sme najeto vozilo uporabljati samo v času in na relaciji določeni z najemno pogodbo, v skladu z najemno pogodbo, temi splošnimi pogoji in pravili ter v skladu z namenom vozila. Stroški same rabe vozila so breme najemnika.

 

Najemnik je dolžan najeto vozilo z vso opremo, pritiklinami in dokumentacijo, ki mu je bila izročena ob prevzemu, najemodajalcu vrniti na dogovorjeni dan, ob dogovorjenem času in v dogovorjenem kraju, kot izhaja iz najemne pogodbe, in sicer v stanju, v kakršnem je vozilo, opremo, pritikline in dokumentacijo prejel, upoštevaje obrabo, ki je posledica običajne rabe. Ob vračilu mora biti vozilo čisto in prosto stvari v lasti tretjih oseb.

 

Vozilo mora biti vrnjeno najemodajalcu v času najemodajalčevega običajnega delovnega časa (pon – pet 08:00 – 16:00, sob- ned 08:00 – 12:00). Če najemnik najemodajalcu vrne vozilo izven najemodajalčevega delovnega časa, je dolžan ravnati v skladu z navodili najemodajalca, vseeno pa je odgovoren za vsakršno izgubo, odtujitev, poškodbo ali uničenje vozila ali kateregakoli dela vozila, opreme, pritiklin in dokumentacije ter za vso škodo povzročeno z najetim vozilom tretjim oziroma vso škodo nastalo v zvezi z najetim vozilom, vse dokler najemodajalec ne prevzame vozila. V primeru, ko najemnik najeto vozilo najemodajalcu vrne izven najemodajalčevega delovnega časa, najemodajalec vozilo prevzame najkasneje v roku 72 ur od vračila vozila. Če najemnik pri vračilu vozila izven najemodajalčevega delovnega časa ne ravna v skladu z navodili najemodajalca za vrnitev vozila izven delovnega časa, je dolžan najemodajalcu povrniti tudi vso in celotno škodo, ki najemodajalcu nastane, zaradi tega, ker najemnik ni ravnal v skladu z navodili najemodajalca za vrnitev vozila izven najemodajalčevega delovnega časa ali v zvezi s tem.

 

Ob vračilu najetega vozila najemodajalcu, v primeru, ko je vozilo najemodajalcu vrnjeno izven običajnega delovnega časa pa ko najemodajalec vozilo prevzame, se vozilo pregleda in sestavi prevzemni zapisnik (check in), ki je sestavni del najemne pogodbe, v katerem se ugotovi čas vračila oziroma prevzema vrnjenega vozila, stanje vozila, čistost, nivo goriva, stanje kilometrov, morebitne okvare in poškodbe, ki so nastale v času trajanja najema. Če najemnik ob pregledu ni navzoč ali če ne poda pripomb na prevzemni zapisnik ali če prevzemnega zapisnika ne podpiše, velja, da se najemnik strinja z ugotovitvami, ki izhajajo iz prevzemnega zapisnika.

Če najemodajalec ob prevzemu vozila ugotovi, da vozilo ni bilo vrnjeno v stanju, v kakršnem je bilo ob izročitvi v najem, upoštevaje običajno obrabo ali če najemodajalec naknadno ugotovi, da je bila v času najema na vozilu povzročena poškodba ali okvara (npr. če je vozilo ob prevzemu mokro, umazano ali če je vozilo prevzeto v temi oziroma v pogojih, da poškodbe niso vidne ali če je narava ali lokacija poškodbe taka, da je ob običajnem pregledu ob prevzemu vozila oziroma brez strokovnega pregleda najemodajalec ni mogel ugotoviti ali če je najemnik na vozilu povzročil okvaro, ki je z običajnim pregledom ob prevzemu vozila najemodajalec ni mogel ugotoviti…), za vso in celotno škodo odškodninsko odgovarja najemnik. Najemodajalec ima pravico naročiti potrebna popravila in opraviti druga dejanja na stroške najemnika, da se vozilo vrne v prvotno stanje. Najemnik je odškodninsko odgovoren tudi za vso in celotno drugo škodo, ki nastane zaradi teh okvar ali poškodb.

 

Če ob vračilu vozilo ni očiščeno od zunaj in znotraj, je najemnik dolžan najemodajalcu plačati čiščenje vozila po ceniku najemodajalca. Če je vrnjeno vozilo tako umazano, da je za vrnitev v stanje, v kakršnem ga je prejel najemnik, potrebno več kot samo standardno čiščenje, je najemnik dolžan najemodajalcu plačati dodatno oziroma kemično čiščenje po ceniku najemodajalca. V standardno čiščenje med drugim ni vključeno npr. čiščenje politih tekočin oziroma ostankov hrane, odstranjevanje madežev po sedežih, tepihih in drugih tekstilnih oblogah v vozilu, odstranjevanje vonja po cigaretah, odstranjevanje živalskih dlak…

Vitalni deli vozila so označeni s tovarniškimi številkami. Če je bil med najemom kakšen del najetega vozila odtujen, poškodovan ali zamenjan brez soglasja najemodajalca, je najemnik odškodninsko odgovoren za vso in celotno škodo, ki zaradi tega ali v zvezi s tem nastane.

Če najemnik najemodajalcu ne vrne vse dodatne opreme, in sicer v stanju, v kakršnem je najemnik to dodatno opremo prejel, je najemnik dolžan najemodajalcu poravnati stroške za popravilo oziroma nadomestitev nepopravljivo poškodovane ali uničene ali manjkajoče ali odtujene dodatne opreme.

Če najemnik najemodajalcu ne vrne vse zakonsko predpisane opreme, pritiklin in dokumentov, ki jih je najemnik prejel skupaj z vozilom ali zakonsko predpisane opreme, pritiklin in dokumentov ne vrne v stanju, v kakršnem jih je prejel, je najemnik najemodajalcu dolžan plačati pogodbeno kazen za vsak posamezen manjkajoči ali poškodovani ali uničeni izročeni predmet ali dokument, poleg pogodbene kazni pa tudi stroške za nadomestitev manjkajočega ali poškodovanega ali uničenega izročenega predmeta oziroma dokumenta in vse druge stroške, ki najemodajalcu nastanejo, ker najemnik najemodajalcu ni vrnil predmeta ali dokumenta ali mu ga ni vrnil v stanju v kakršnem ga je prejel, kolikor le-ti presegajo pogodbeno kazen. Višina pogodbenih kazni za vsak posamezen predmet oziroma izvod dokumenta je navedena v točki XI. teh splošnih pogojev in pravil. V primeru, ko najemnik najemodajalcu predmeta ali dokumenta ne vrne oziroma ga ne vrne v stanju v kakršnem ga je prejel, pa za manjkajoči oziroma poškodovani oziroma uničeni predmet ali dokument v točki XI. teh splošnih pogojev in pravil ni določena pogodbena kazen, je najemnik dolžan najemodajalcu povrniti vse stroške za nadomestitev manjkajočega ali poškodovanega ali uničenega izročenega predmeta oziroma dokumenta in vse druge stroške, ki najemodajalcu nastanejo, ker najemnik najemodajalcu ni vrnil predmeta ali dokumenta ali mu ga ni vrnil v stanju v kakršnem ga je prejel.

 

 1. TRAJANJE IN PODALJŠANJE NAJEMA

Najkrajši najem traja 24 ur.

Če želi najemnik podaljšati dogovorjeni čas najema, mora najmanj 24 ur pred potekom najemne pogodbe o tem obvestiti najemodajalca, pridobiti njegovo soglasje ter se z njim dogovoriti za dan in uro vračila najetega vozila. Podaljšanje najema se izvrši na sedežu najemodajalca, na naslovu Dunajska 152, Ljubljana.

Če najemnik ne podaljša najemne pogodbe in ob izteku najemne pogodbe ne vrne vozila, je najemnik najemodajalcu poleg najemnine po pogodbi za dogovorjeni čas najema, dolžan plačati tudi najemnino za prekoračeni čas najema po ceniku najemodajalca za čas od izteka veljavnosti najemne pogodbe dokler najemodajalcu ni vozilo vrnjeno ter najemodajalcu povrniti vso in celotno škodo, ki najemodajalcu nastane zaradi zamude z vračilom najetega vozila.

Če najemnik ne podaljša najemne pogodbe in ob izteku najemne pogodbe ne vrne vozila, je najemodajalec upravičen vzpostaviti neposredno posest na vozilu. Najemnik se za take primere izrecno in brezpogojno odpoveduje kakršnimkoli zahtevkom iz naslova motenja posesti oziroma posestnega varstva in/ali odškodninskim zahtevkom ali kakršnimkoli drugim zahtevkom ter se brez ugovora strinja, da najemodajalec prevzame vozilo v svojo neposredno posest. Poleg tega, najemnik tudi izrecno in brezpogojno priznava prevzemni zapisnik, ki ga sestavi najemodajalec ob vzpostavitvi neposredne posesti na vozilu. Najemnik je najemodajalcu dolžan povrniti tudi vse stroške za vzpostavitev neposredne posesti na vozilu.

Če ob prenehanju veljavnosti najemne pogodbe najemnik ne podaljša najemne pogodbe in vozila ne vrne najemodajalcu, dokler vozilo ni vrnjeno najemodajalcu oziroma dokler najemodajalec ne pridobi neposredne posesti nad vozilom, najemnik odškodninsko odgovarja za vsako izgubo, odtujitev, poškodbo ali uničenje vozila ali dela vozila, opreme, pritiklin in dokumentacije ter za vso škodo povzročeno z najetim vozilom tretjim oziroma vso škodo nastalo v zvezi z najetim vozilom, in sicer ne glede na dejansko zavarovanje vozila, ne glede na morebitno odkupljeno odgovornost za škodo na vozilu in ne glede na krivdo, tudi za naključje in višjo silo. Poleg tega, je tudi v tem času, najemnik odgovoren za vse morebitne obveznosti, ki nastanejo v zvezi z rabo vozila ter za kršitve prometnih in drugih predpisov (prekrški, kazni, globe, cestnine, parkirnine, druge obveznosti, ki nastanejo zaradi morebitnih kršitev predpisov ali neizpolnitve obveznosti…).

Če najemnik zapusti najeto vozilo, v času od zapustitve vozila pa dokler najemodajalec ne pridobi neposredne posesti nad vozilom, najemnik odškodninsko odgovarja za vsako izgubo, odtujitev, poškodbo ali uničenje vozila ali dela vozila, opreme, pritiklin in dokumentacije ter za vso škodo povzročeno z najetim vozilom tretjim oziroma vso škodo nastalo v zvezi z najetim vozilom, in sicer ne glede na dejansko zavarovanje vozila, ne glede na morebitno odkupljeno odgovornost za škodo na vozilu in ne glede na krivdo, tudi za naključje in višjo silo. Tudi v tem času je najemnik odgovoren za vse obveznosti, ki nastanejo v zvezi z vozilom ter za kršitve prometnih in drugih predpisov (prekrški, kazni, globe, cestnine, parkirnine, druge obveznosti, ki nastanejo zaradi morebitnih kršitev predpisov ali neizpolnitve obveznosti…). Najemnik je najemodajalcu dolžan povrniti tudi vse stroške, ki najemodajalcu nastanejo, ker je najemnik zapustil vozilo (npr. stroške iskanja vozila, stroške za vzpostavitev neposredne posesti nad vozilom, stroške vleke, kazni, globe…) ter vso in celotno drugo škodo, ki najemodajalcu nastane, zaradi ali v zvezi z najemnikovo zapustitvijo vozila oziroma opustitvijo vračila vozila najemodajalcu. Če najemodajalec ne najde vozila v roku 30 dni po preteku časa, za katerega je bila sklenjena najemna pogodba z najemnikom, je najemnik dolžan najemodajalcu povrniti tudi odškodnino v višini vrednosti vozila ter vso in celotno drugo škodo, ki najemodajalcu nastane, ker najeto vozilo ni bilo najdeno.

V primeru popolnega uničenja ali odtujitve vozila v času trajanja najemne pogodbe, najemna pogodba predčasno preneha z dnem uničenja oziroma odtujitve vozila.

 

 1. PREVOŽENI KILOMETRI

Število kilometrov, ki jih je dopustno prevoziti z najetim vozilom, je omejeno in je dogovorjeno z najemno pogodbo.

Na predajnem zapisniku se zapiše stanje kilometrov ob predaji vozila najemniku, na prevzemnem zapisniku pa stanje kilometrov ob prevzemu vrnjenega vozila, kot izhaja iz tovarniško vgrajenega števca kilometrov, ki se nahaja v najetem vozilu. Število prevoženih kilometrov v času najema se ugotavlja kot razlika med končnim stanjem kilometrov ob prevzemu vrnjenega vozila in začetnim stanjem kilometrov ob predaji vozila najemniku.

Kakršenkoli nepooblaščen poseg v tovarniško vgrajen števec na vozilu in v armaturno ploščo, je prepovedan.

Najemnik se zavezuje, da bo v primeru poškodbe ali okvare kilometrskega števca ali armaturne plošče, nemudoma in brez odlašanja obvestil najemodajalca ter da bo postopal v skladu z navodili, ki mu jih bo v zvezi s tem posredoval najemodajalec. Če najemnik v primeru poškodbe kilometrskega števca ali armaturne plošče o tem ne obvesti najemodajalca nemudoma in brez odlašanja ali ga sploh ne obvesti ali če ne upošteva vseh najemodajalčevih navodil v zvezi s tem ali če se zaradi poškodbe oziroma posega ne da ugotoviti dejanskega podatka o količini prevoženih kilometrov, je najemnik dolžan najemodajalcu plačati za vsak dan najema vozila po 800 kilometrov po ceniku najemodajalca. Najemnik je dolžan najemodajalcu povrniti vso in celotno škodo, ki najemodajalcu nastane zaradi ali v zvezi z nepooblaščenim posegom oziroma poškodbo kilometrskega števca ali armaturne plošče.

 

V kolikor se vozilo vrne izven zgoraj navedenega delovnega časa ali se vozilo prevzame ali vrne na drugi lokacijo kot je sedež podjetja (Dunajska 152, Ljubljana) se najemniku zaračunajo stroški po veljavnem ceniku.

 

 1. GORIVO

Gorivo ni vključeno v ceno najema. Stroški goriva so breme najemnika.

Najemnik je dolžan v najeto vozilo točiti gorivo, ki ustreza najetemu vozilu. Vsi stroški in vsa morebitna druga škoda, ki nastanejo zaradi točenja napačnega goriva, so breme najemnika.

Najemnik je dolžan najemodajalcu vrniti vozilo z nivojem goriva v višini najmanj, kot je bil nivo goriva ob prevzemu in je razviden iz predajnega zapisnika. V nasprotnem primeru najemodajalec najemniku dodatno zaračuna strošek manjkajočega goriva ter strošek polnjenja rezervoarja po ceniku najemodajalca.

 

VII. VZDRŽEVANJE

Najemnik je dolžan ves čas trajanja najema najeto vozilo uporabljati za običajno rabo, ga vzdrževati in zanj skrbeti kot dober gospodar oziroma kot dober gospodarstvenik ter v skladu s tehničnimi in drugimi navodili proizvajalca, priporočili in dobrimi poslovnimi običaji. Vsa navodila so navedena v tovarniških navodilih proizvajalca o uporabi vozila, ki jih najemnik prejme ob prevzemu vozila.

Stroške drobnih popravil, ki so posledica običajne rabe najetega vozila nosi najemnik.

 

VIII. PNEVMATIKE

Najemnik je odgovoren za prekomerno obrabo pnevmatik (več kot 1mm/1000 prevoženih kilometrov oziroma sorazmerno) ter za njihove poškodbe. Najemnik je dolžan na svoje stroške poskrbeti za zamenjavo predrte pnevmatike oziroma pnevmatike, ki je tako poškodovana, da onemogoča varno vožnjo. Najemnik je dolžan poskrbeti, da se zamenjava pnevmatike izvede po navodilih proizvajalca ter da so pnevmatike na isti osi enake tudi po zamenjavi predrte oziroma poškodovane pnevmatike. Najemnik je dolžan najemodajalca obvestiti o morebitnih poškodbah in zamenjavah pnevmatik.

 

 1. OKVARE

V primeru kakršnekoli okvare, napake ali nepravilnega delovanja najetega vozila je najemnik dolžan nemudoma in brez odlašanja obvestiti najemodajalca in postopati v skladu z najemodajalčevimi navodili. Najemnik je dolžan nemudoma in brez odlašanja obvestiti najemodajalca tudi v vsakem primeru, ko se na armaturni plošči v vozilu prižge kakršnakoli opozorilna lučka in postopati v skladu z najemodajalčevimi navodili.

Nihče ne sme servisirati ali popravljati najetega vozila brez predhodnega izrecnega dovoljenja najemodajalca. Najeto vozilo se sme popravljati le na pooblaščenih servisih. Najemnik je najemodajalcu dolžan predložiti originalni račun servisa, ki je izvedel popravilo, naslovljen na najemodajalca ter potrdilo o plačilu računa, v primeru menjave delov, pa je najemnik dolžan najemodajalcu predložiti tudi zamenjane dele.

Najemodajalec najemniku povrne stroške popravila le, če so kumulativno izpolnjeni vsi navedeni pogoji:

– če je najemnik najemodajalca nemudoma in brez odlašanja obvestil o okvari, napaki oziroma nepravilnem delovanju vozila ali prižgani opozorilni lučki na armaturni plošči,

– če je najemnik postopal v skladu z najemodajalčevimi navodili,

– če je bilo popravilo izvedeno na pooblaščenem servisu,

– če je najemnik najemodajalcu predložil originalni račun servisa, ki je izvedel popravilo, naslovljen na najemodajalca ter potrdilo o plačilu računa,

– če je najemnik najemodajalcu predložil zamenjane dele (slednje samo v primeru menjave delov) in

– če okvare ni zakrivil najemnik.

 

Če najemnik o okvari, napaki oziroma nepravilnem delovanju vozila ali prižgani opozorilni lučki na armaturni plošči najemodajalca ne obvesti nemudoma in brez odlašanja ali če najemnik predhodno ne pridobi navodil najemodajalca ali če ne ravna po navodilih najemodajalca ali če popravilo ni izvedeno na pooblaščenem servisu ali če najemnik najemodajalcu ne predloži zamenjanih delov ali če najemnik najemodajalcu ne predloži originalnih računov ali če najemnik najemodajalcu ne predloži potrdil o plačilu računov, so vsi stroški popravil breme najemnika; poleg tega, je najemnik odgovoren tudi za vso in celotno škodo, ki nastane zaradi najemnikove opustitve oziroma ravnanja v nasprotju z določbami iz te točke v nasprotju z določbami iz te točke splošnih pogojev in pravil.

Stroški za odpravo okvar, ki so posledica nepravilne uporabe, upravljanja ali vožnje najetega vozila, ravnanj ali opustitev najemnika oziroma voznika ali drugih razlogov na strani najemnika in vsa in celotna škoda, ki nastane v zvezi s temi okvarami, so breme najemnika.

Najemodajalec, razen pod pogoji in v obsegu kot izhaja iz te točke teh splošnih pogojev in pravil, za stvarne napake najetega vozila ne odgovarja. Najemodajalec ne odgovarja za škodo, ki nastane zaradi okvare, napake ali nepravilnega delovanja najetega vozila.

Najemodajalec ne odgovarja za stvarne napake in nepravilno delovanje dodatne opreme. Najemodajalec ne odgovarja za škodo, ki nastane zaradi stvarne napake ali nepravilnega delovanja dodatne opreme.

 

 1. NESREČE, POŠKODBE IN ODTUJITEV

Najemnik je v primeru prometne ali druge nesreče, poškodbe ali uničenja najetega vozila ali njegovega dela, izginotja oziroma odtujitve najetega vozila ali njegovega dela ali povzročitve škode z najetim vozilom tretjim dolžan:

– nemudoma poklicati policijo, jo obvestiti o nesreči oziroma dogodku, počakati na njen prihod in sestavo ustreznega uradnega zapisnika o nesreči oziroma dogodku ter pridobiti kopijo predmetnega zapisnika ali potrdilo, da je bila nesreča oziroma dogodek prijavljen policiji,

– nemudoma obvestiti najemodajalca,

– zavarovati in označiti kraj nesreče,

– izčrpno izpolniti evropsko poročilo o nezgodi, izdelati skico in podati svojo izjavo, ter vse to takoj dostaviti tudi najemodajalcu,

– si zapisati imena in naslove vseh vpletenih v nesrečo oziroma dogodek, vseh prič nesreče oziroma dogodka ter registrske številke vpletenih vozil,

– poskrbeti za najeto vozilo, ga umakniti na varno in zavarovati,

– zavarovati vse dokaze o nesreči oziroma dogodku in pridobiti vso dokumentacijo o nesreči oziroma dogodku, potrebno za vložitev odškodninskega zahtevka,

– si prizadevati, da se škoda ne bi povečala oziroma, da bi se zmanjšala,

– z vsem potrebnim prizadevanjem sodelovati z najemodajalcem v izvensodnih in sodnih postopkih glede ugotavljanja odgovornosti za škodo, obsega in višine škode in vseh relevantnih dejstev in okoliščin v zvezi s tem.

 

Če najemnik ne ravna v skladu s temi določili, najemnik odgovarja za vso in celotno škodo, ki jo zaradi tega utrpi najemodajalec. Če najemnik ne ravna v skladu s temi določili in zaradi tega zavarovalnica zavrne izplačilo škode, je najemnik dolžan plačati vso in celotno škodo.

V primeru nesreč, poškodb, uničenja, požara, izgube ali odtujitve najetega vozila ali dela vozila najemodajalec nima nikakršnih obveznosti do najemnika (najemodajalec najemniku ni dolžan npr. zagotoviti zamenjave vozila, niti brezplačnega prevoza z mesta nesreče oziroma dogodka, niti povračila stroškov prevoza, niti kakršnihkoli drugih stroškov ali nadomestil zaradi nesreče oziroma dogodka, poškodb, uničenja, požara ali odtujitve, niti druge škode, ki bi najemniku nastala zaradi nesreče, poškodb, uničenja, požara ali odtujitve…), razen če se najemodajalec in najemnik kasneje ne dogovorita drugače, pod pogoji, da najemnik ni povzročil nesreče, poškodbe, uničenja, požara oziroma ni sodeloval ali omogočil odtujitve ter da ima najemodajalec drugo vozilo dejansko na razpolago.

 

 1. ZAVAROVANJA IN ODGOVORNOSTI

Vsa vozila, ki jih najemodajalec daje v najem so zavarovana pri zavarovalnici, po posameznih zavarovalnih policah in v skladu s splošnimi pogoji zavarovalnice.

Odgovornost najemnika v primeru poškodbe najetega vozila (odbitna franšiza) znaša 1,5% uradne maloprodajne cene najetega vozila in dodatno 22% DDV. Najemnik ima možnost odkupa odgovornosti, s katerim se njegova odgovornost v primeru škodnega dogodka zmanjša delno ali v celoti.

V primeru kritja škode iz zavarovanja pri zavarovalnici, je najemnik dolžan najemodajalcu povrniti tudi izgubo bonusa.

Za vsak posamezen škodni primer je najemnik dolžan plačati škodo, ki presega zavarovalniški maksimum kritja škode po posamezni zavarovalni polici za vozilo.

Najemnik je dolžan plačati vso škodo, ki je zavarovalnica ne krije.

Ne glede na morebitno odkupljeno odgovornost in ne glede na krivdo, je najemnik odškodninsko odgovoren za poškodbe notranjosti vozila, pnevmatik, kolesnih obročev, okrasnih pokrovov, brisalcev, anten, za poškodbe na podvozju vozila in druge poškodbe vozila in opreme, ki niso krite s strani zavarovalnice.

Ne glede na dejansko sklenjena zavarovanja vozila, ne glede na morebitno odkupljeno odgovornost in ne glede na krivdo, tudi za naključje in višjo silo, je najemnik odškodninsko odgovoren za vso in celotno škodo, ki nastane pri uporabi, zaradi uporabe oziroma v zvezi z uporabo najetega vozila v nasprotju z najemno pogodbo, temi splošnimi pogoji in pravili ali v nasprotju z namenom najetega vozila, npr.:

 1. za vso in celotno škodo, ki nastane v času vožnje voznika, ki ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja, mu je bilo vozniško dovoljenje odvzeto, začasno odvzeto, se mu je izvrševala izrečena kazen ali varstveni ukrep prepovedi vožnje vozila določene vrste ali kategorije oziroma varstveni ukrep prepovedi uporabe tujega vozniškega dovoljenja na ozemlju Republike Slovenije, varnostni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja ali kazen prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja,
 2. za vso in celotno škodo, ki nastane v času vožnje voznika pod vplivom alkohola, mamil, narkotikov, pomirjeval, uspaval, drugih zdravil oziroma drugih psihoaktivnih snovi in njihovih presnovkov ali kakršnihkoli substanc, po katerih zaužitju je odsvetovana ali prepovedana vožnja motornih vozil,
 3. za vso in celotno škodo, ki nastane pri uporabi, zaradi uporabe oziroma v zvezi z uporabo vozila izven kategoriziranih javnih cest,
 4. v primeru pobega s kraja nezgode, za vso in celotno škodo,
 5. za vso in celotno škodo, ki je povzročena namenoma ali iz malomarnosti,
 6. za vso in celotno škodo, ki nastane pri uporabi, zaradi uporabe oziroma v zvezi z uporabo vozila v nasprotju z določili točk II.1, II.2 ali II.3 teh splošnih pogojev in pravil,
 7. vso in celotno škodo, ki nastane pri uporabi, zaradi uporabe oziroma v zvezi z uporabo izven relacije oziroma območja dogovorjenega z najemno pogodbo,
 8. vso in celotno škodo, ki nastane po prenehanju veljavnosti najemne pogodbe, dokler najemodajalec ne prevzame vrnjenega vozila oziroma dokler najemodajalec ne pridobi neposredne posesti nad vozilom,
 9. vso škodo, ki je ne krije zavarovalnica.

 

Najemnik je najemodajalcu odgovoren za vso škodo, ki jo v času, od trenutka, ko najemnik prevzame najeto vozilo v najem pa do trenutka, ko najemodajalec prevzame vrnjeno vozilo, na najetem vozilu povzroči tretja oseba, razen če najemodajalcu celotno škodo povrne tretja oseba ali njegova zavarovalnica. Če v izvensodnih oziroma sodnih postopkih glede ugotavljanja odgovornosti za škodo, obsega in višine škode in vseh relevantnih dejstev in okoliščin v zvezi s tem, odgovornost tretje osebe za škodo ni ugotovljena, je najemnik dolžan najemodajalcu povrniti vso škodo, pa tudi vse stroške, ki jih je najemodajalec imel z izvensodnimi oziroma sodnimi postopki.

Najemnik odgovarja tretjim osebam za škodo, ki jo povzroči najemnik ali voznik najetega vozila oziroma ki izvira iz najetega vozila in ni zajeta v kritje škode po zavarovanju in posameznih zavarovalnih policah za posamezno vozilo.

V primerih poškodb vozila, ki jih najemodajalec ugotovi po prevzemu vrnjenega vozila, kot tudi o odškodninskih zahtevkih tretjih, o katerih je najemodajalec obveščen po prevzemu vrnjenega vozila, izvirajo pa iz časa, ko je najemnik imel vozilo v najemu, najemodajalec najemnika naknadno obvesti o ugotovljeni škodi oziroma o odškodninskem zahtevku tretje osebe, ki se nanaša na škodo, ki je nastala v času, ko je najemnik imel vozilo v najemu, najemnik pa je škodo dolžan povrniti.

Najemnik je odgovoren za vse poškodbe, uničenje, izgubo ali odtujitev obvezne opreme, pritiklin in dokumentov, ki so mu bili izročeni skupaj z najetim vozilom. V času trajanja najema najemodajalec najemniku, na najemnikovo zahtevo in na najemnikove stroške, dostavi nov izvod oziroma duplikat poškodovanega, uničenega, izgubljenega oziroma odtujenega predmeta ali dokumenta. Najemnik je dolžan najemodajalcu za vsak posamezni poškodovani, uničeni, izgubljeni ali odtujeni predmet ali dokument plačati pogodbeno kazen, poleg pogodbene kazni pa tudi vse druge stroške, ki najemodajalcu nastanejo zaradi ali v zvezi s poškodbo, uničenjem, izgubo ali odtujitvijo predmeta ali dokumenta, kolikor le-ti presegajo pogodbeno kazen oziroma v primerih, ko pogodbena kazen za poškodovani, uničeni, izgubljeni oziroma odtujeni predmet ali dokument ni določena, vse stroške, ki najemodajalcu nastanejo zaradi ali v zvezi s poškodbo, uničenjem, izgubo ali odtujitvijo predmeta ali dokumenta ter strošek dostave.

Pogodbene kazni za poškodbo, uničenje, izgubo ali odtujitev naslednjih predmetov oziroma dokumentov znašajo za vsak posamezen predmet oziroma izvod dokumenta:

– ključ vozila: 600,00 EUR,

– registrske tablice 300,00 EUR

– prometno dovoljenje: 250,00 EUR,

– zavarovalna polica: 250,00 EUR,

– zelena karta: 250,00 EUR,

– homologacija: 250,00 EUR,

– COC dokument: 250,00 EUR,

– navodila za uporabo: 250,00 EUR,

– rezervne žarnice: 150,00 EUR,

– orodje ter set za menjavo pnevmatik: 300,00 EUR,

– varnostni trikotnik: 150,00 EUR,

– varnostno-odsevni brezrokavnik: 50,00 EUR,

– prva pomoč: 100,00 EUR.

 

V vseh primerih pogodbene odškodninske odgovornosti najemnik najemodajalcu odgovarja za vse pravno priznane škode ter za celotno škodo (odškodninska odgovornost najemnika ni omejena zgolj za predvidljivo škodo).

Najemnik najemodajalcu zagotavlja, da zaradi najema ali v zvezi z najemom vozila, najemodajalec ne bo utrpel nobene škode. V primeru nastanka kakršnekoli škode, ki je ne krije zavarovalnica, se najemnik zavezuje najemodajalcu povrniti vso in celotno škodo. Premoženjska škoda obsega tako navadno škodo kot tudi izgubljeni dobiček, vse oblike zmanjšanja premoženja kot tudi preprečitev povečanja premoženja, na primer: vse oblike izgub in izdatkov, odškodnine izplačane tretjim, stroški za vzpostavitev stanja, kakršno je bilo, preden je škoda nastala, zmanjšanje vrednosti vozila, škoda zaradi nemožnosti uporabe vozila, vsi stroški povezani z odpravljanjem škode in posledic škode, izguba bonusov in odbitnih franšiz, stroški izvensodne in sodne uveljavitve in izterjave odškodninskih zahtevkov in drugih zahtevkov, ki izvirajo iz najemne pogodbe, stroški obrambe pred odškodninskimi in kakršnimikoli drugimi zahtevki, odvetniški stroški, stroški izvedencev, sodne takse, stroški zavarovanja, morebitnega odvzema posameznega ali več vozil…

 

XII. KRŠITVE PREDPISOV IN NEIZPOLNITEV OBVEZNOSTI

Najemnik je odgovoren za kršitev cestnoprometnih in drugih predpisov ter za izpolnitev vseh obveznosti, ki nastanejo pri uporabi ali v zvezi z uporabo vozila in prevzema vse sankcije, obveznosti oziroma posledice zaradi kršitev cestnoprometnih in drugih predpisov, nepravilnega parkiranja, neplačila parkirnin, neplačila cestnin ali neizpolnitve kakršnihkoli obveznosti pri uporabi vozila ali v zvezi z uporabo vozila ter vse s tem povezane stroške in škodo. Najemnikova odgovornost za kršitve predpisov oziroma neizpolnitve obveznosti, do katerih pride v času, od trenutka, ko najemnik prevzame najeto vozilo v najem pa do trenutka, ko najemodajalec prevzame vrnjeno vozilo, traja tudi po prenehanju najema.

Najemnik je seznanjen in se strinja, da bo v primerih, če bo najemodajalec pozvan, naj posreduje podatke o uporabniku vozila, najemodajalec policiji, prekrškovnim organom, sodišču ali drugim subjektom, zaradi ugotavljanja identitete voznika zaradi odgovornosti za kršitve cestnoprometnih ali drugih predpisov, neizpolnitve obveznosti, pa tudi za škodo, posredoval najemnikove podatke in najemno pogodbo, ter da bo najemniku za to zaračunal tudi s tem povezane administrativne stroške po ceniku najemodajalca, najemnik pa mu jih je dolžan plačati.

Vse kazni, globe, neplačane parkirnine, cestnine in druge obveznosti, ki so naslovljene na najemodajalca in izvirajo iz časa od trenutka, ko najemnik prevzame najeto vozilo v najem pa do trenutka, ko najemodajalec prevzame vrnjeno vozilo, pa tudi vse s tem povezane stroške, je najemnik dolžan plačati oziroma jih povrniti najemodajalcu. Najemnik je najemodajalcu dolžan povrniti tudi vse morebitne izdatke, izvensodne in sodne stroške, ki jih je imel najemodajalec zaradi ali v zvezi s tem in mu plačati tudi vse s tem povezane administrativne stroške po ceniku najemodajalca.

Najemodajalec bo na izrecno zahtevo najemnika najemniku posredoval kopijo vsakega prejetega obvestila o kršitvi prometnih predpisov ali drugih predpisov, odločbe oziroma drugega zahtevka.

 

XIII. VAROVANJE VOZILA

Najemnik je dolžan najeto vozilo parkirati na varnih parkirnih mestih, parkiriščih in garažah.

Najemnik je dolžan zagotoviti, da je najeto vozilo, ko ni v uporabi, pa četudi le za kratek čas, zaklenjeno ter da v notranjosti vozila ni dragocenih stvari ali predmetov večje vrednosti (npr. torbice, denarnice, nahrbtniki, prtljaga, računalniki, tablice, telefoni, fotoaparati, kamere, navigacijske naprave…). Najemodajalec v nobenem primeru ne odgovarja za predmete, ki so last najemnika ali drugih oseb in se nahajajo v vozilu. Najemnik najemodajalcu odgovarja za vso in celotno škodo, ki najemodajalcu nastane, če pride do vloma v najeto vozilo, ker so se v notranjosti vozila nahajali dragoceni predmeti ali predmeti večje vrednosti.

Ko vozilo ni v uporabi, se dokumenti ne smejo puščati v vozilu. Ključe vozila in dokumente je najemnik dolžan hraniti pri sebi in jih skrbno varovati.

Najemnik je dolžan posebno pozornost posvečati morebitnim izvorom požara.

 

XIV. IZGUBA LASTNINE

Najemodajalec ne odgovarja za osebne predmete ali drugo lastnino najemnika ali druge osebe, ki jo najemnik ali druga oseba prevaža, pusti oziroma pozabi v najetem vozilu ali na njem, v morebitnem nadomestnem vozilu ali v poslovnih prostorih najemodajalca ali jo izgubijo ali jim jo ukradejo v času trajanja najema vozila. Najemnik se izrecno odreka kakršnimkoli zahtevkom, ki bi izhajali iz omenjenih izgub ali z njimi povezanimi škodami.

 

 1. VOŽNJA V TUJINI

Za uporabo vozila izven ozemlja Republike Slovenije mora najemnik predhodno pridobiti pisno soglasje najemodajalca oziroma mora biti območje oziroma relacija vožnje navedena v najemni pogodbi.

Če najeto vozilo ostane v tujini preko noči, je najemnik dolžan vozilo parkirati v hotelski ali drugi varovani garaži.

 

XVI. PREPOVED KAJENJA

Kajenje v najetem vozilu je strogo prepovedano. V primeru kajenja v vozilu je najemnik dolžan najemodajalcu plačati pogodbeno kazen v znesku 500,00 EUR.

 

XVII. PLAČILA, ZAMUDA, JAMSTVO, POLOG, STROŠKI

Ceno najema najemnik plača vedno ob sklenitvi pogodbe o najemu vozila. Cena se določi glede na čas trajanja najema, vrsto vozila in druge okoliščine, razvidne iz pogodbe o najemu, katere sestavni del so ti splošni pogoji.

Če ni dogovorjeno drugače, najemnik pred sklenitvijo najemne pogodbe ali najkasneje ob sklenitvi najemne pogodbe položi polog v dogovorjenem znesku ali dovoli rezervacijo sredstev v dogovorjenem znesku na svoji kreditni kartici. Za zavarovanje svojih obveznosti najemnik izrecno dovoljuje zadržanje pologa oziroma rezervacije sredstev na svoji kreditni kartici v korist najemodajalca ter se nadalje brezpogojno strinja, da po končanem najemu najemodajalec, v primeru neplačila ali delnega neplačila, obračunani in neplačani znesek poplača iz pologa oziroma iz rezerviranih sredstev. Obračunani znesek, ki ga najemodajalec zaračuna najemniku, obsega plačilo za najem vozila, dodatne storitve, stroške in škodo.

Najemnik, ki je fizična oseba je dolžan plačati celotni obračunani znesek takoj ob vrnitvi vozila, najemnik, ki je pravna oseba pa v roku 8 dni od vračila vozila oziroma v dogovorjenem roku, sicer izgubi morebitni popust, ki bi ga sicer imel, poleg tega pa je za ves čas zamude s plačilom najemodajalcu dolžan plačati tudi zakonske zamudne obresti od dolgovanega zneska, stroške opominov, druge administrativne stroške in vse stroške izvensodne in sodne izterjave. Plačila izvedena po zapadlosti obveznosti se vračunavajo tako, da se najprej odplačajo morebitni stroški izterjave, nato zamudne obresti in na koncu še obračunani znesek.

Polog oziroma rezervirana sredstva lahko najemodajalec uporabi za delno ali celotno plačilo neplačanih obveznosti najemnika do najemodajalca, ki izvirajo iz te pogodbe, in obsegajo plačilo za najem vozila, dodatne storitve, stroške in škodo.

Najemodajalec vrne polog najemniku oziroma sprosti rezervacijo v roku 8 dni po vračilu najetega vozila z vso opremo, pritiklinami n dokumentacijo, ki mu je bila izročena ob prevzemu, v brezhibnem stanju in poplačilu vseh najemnikovih obveznosti do najemodajalca.

 

XVIII. OSEBNI PODATKI

Najemnik se strinja, da najemodajalec njegove osebne podatke:

– zbira, obdeluje, hrani, uporablja in posreduje tretjim osebam za potrebe sklenitve in izvajanja pogodb, za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti in uveljavitev pravic, ki izhajajo iz pogodbenega razmerja,

– posreduje zavarovalnicam, državnim organom, organom lokalne skupnosti, prekrškovnim organom, sodiščem, in drugim subjektom, zaradi ugotavljanja identitete voznika zaradi odgovornosti za kršitve cestnoprometnih ali drugih predpisov, neplačanih parkirnin, neplačanih cestnin, za druge obveznosti povezane z uporabo vozila v času najema ali za škodo,

– zbira, obdeluje, hrani, uporablja za najemodajalčeve prodajne aktivnosti in tržne raziskave,

– hrani pet let od izpolnitve pogodbe oziroma poplačila vseh obveznosti.

Soglasje za zbiranje, obdelovanje, hranjenje in uporabo za najemodajalčeve prodajne aktivnosti in tržne raziskave lahko najemnik kadarkoli prekliče.

 

XIX. NAJEMODAJALČEV ODSTOP OD POGODBE

Najemodajalec lahko odstopi od pogodbe brez predhodnega opozorila in brez odpovednega roka:

– če je nad najemnikom začet insolvenčni postopek,

– če je najemnik ob sklenitvi najemne pogodbe dal neresnične podatke,

– v primeru kakršnekoli kršitve določil iz točke II.1, II.2 ali II.3 teh splošnih pravil in pogojev,

– v primeru uporabe vozila izven relacije dogovorjene z najemno pogodbo.

 

V primeru, ko najemodajalec odstopi od najemne pogodbe brez predhodnega opozorila in brez odpovednega roka, o tem najemnika obvesti po telefonu, najemnik pa je dolžan najemodajalcu nemudoma vrniti vozilo; najemodajalec odstopi le od neizpolnjenega dela pogodbe (torej za naprej), kar ima za posledico, da je najemnik najemodajalcu dolžan plačati najemnino za najeto vozilo v skladu z najemno pogodbo za čas od začetka najema vozila do trenutka, ko je najemnik obveščen o odstopu od najemne pogodbe najemodajalca, od trenutka, ko je najemnik obveščen o odstopu od najemne pogodbe najemodajalca do vračila vozila najemodajalcu oziroma dokler najemodajalec ne pridobi neposredne posesti nad vozilom, pa najemnino za prekoračeni čas najema po ceniku najemodajalca. Če so podani razlogi za odstop od pogodbe najemodajalca brez predhodnega obvestila in brez odpovednega roka, najemodajalec pa ne more vzpostaviti stika z najemnikom, ali če najemnik po najemodajalčevem odstopu od pogodbe brez odpovednega roka vozila ne vrne v roku 24 ur, je najemodajalec upravičen vzpostaviti neposredno posest na vozilu. Najemnik se za take primere izrecno in brezpogojno odpoveduje kakršnimkoli zahtevkom iz naslova motenja posesti oziroma posestnega varstva in/ali odškodninskim zahtevkom ali kakršnimkoli drugim zahtevkom ter se brez ugovora strinja, da najemodajalec prevzame vozilo v svojo neposredno posest. Poleg tega, najemnik tudi izrecno in brezpogojno priznava prevzemni zapisnik, ki ga sestavi najemodajalec ob vzpostavitvi neposredne posesti na vozilu. Najemnik je najemodajalcu dolžan povrniti vse stroške za vzpostavitev neposredne posesti na vozilu.

Od trenutka, ko je najemnik obveščen o odstopu od najemne pogodbe najemodajalca dokler vozilo ni vrnjeno najemodajalcu oziroma dokler najemodajalec ne pridobi neposredne posesti nad vozilom, najemnik odškodninsko odgovarja za vsako izgubo, odtujitev, poškodbo ali uničenje vozila ali dela vozila, opreme, pritiklin in dokumentacije ter za vso škodo povzročeno z najetim vozilom tretjim oziroma vso škodo nastalo v zvezi z najetim vozilom, in sicer ne glede na dejansko zavarovanje vozila, ne glede na morebitno odkupljeno odgovornost za škodo na vozilu in ne glede na krivdo, tudi za naključje in višjo silo. Poleg tega, je je tudi v tem času, najemnik odgovoren za vse morebitne obveznosti, ki nastanejo v zvezi z rabo vozila ter za kršitve prometnih in drugih predpisov (prekrški, kazni, globe, cestnine, parkirnine, druge obveznosti, ki nastanejo zaradi morebitnih kršitev predpisov ali neizpolnitve obveznosti…)

 

 1. KONČNE DOLOČBE

Za reševanje sporov iz ali v zvezi z najemno pogodbo ali temi splošnimi pogoji in pravili je pristojno stvarno sodišče v Ljubljani.

Morebitni spori glede odgovornosti za obveznosti po najemni pogodbi ali teh splošnih pogojih in pravilih, ki bi nastali med najemnikom, ki je fizična oseba oziroma pooblaščeno osebo najemnika, ki je pravna oseba in vsemi vozniki so izključno spori med navedenimi strankami ter ne vplivajo na uveljavljanje pravic najemodajalca do navedenih oseb, kot solidarnih dolžnikov za obveznosti po najemni pogodbi in teh splošnih pogojih in pravilih, saj podpisnik pogodbe jamči, da so vse navedene osebe seznanjene z določili najemne pogodbe in teh splošnih pogojev in pravil.

 

Ekoturizem d.o.o.                                                                                          

Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana

1.1.2024

Cenik poškodb

SPLOŠNI POGOJI IN PRAVILA ZA NAJEM VOZIL

Ti Splošni pogoji in pravila za najem vozil (v nadaljevanju: splošni pogoji in pravila) veljajo za vse najeme električnih in motornih vozil pri družbi EKOTURIZEM, svetovanje in marketing, d.o.o., Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana in so sestavni del vsake najemne pogodbe o najemu vozila sklenjene med družbo EKOTURIZEM, svetovanje in marketing, d.o.o. (v nadaljevanju: najemodajalec) in najemnikom. Najemnik je s temi splošnimi pogoji in pravili seznanjen in jih v celoti sprejema, kar potrjuje s svojim podpisom na najemni pogodbi.

 

 1. UVODNE DOLOČBE

Najemodajalec je družba EKOTURIZEM, svetovanje in marketing, d.o.o., Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana.

Najemnik je:

 1. fizična oseba, ki podpiše in/ali podaljša najemno pogodbo,
 2. pravna oseba in pooblaščena oseba pravne osebe, ki podpiše in/ali podaljša najemno pogodbo,
 3. voznik (v kolikor to ni podpisnik pogodbe) in vsak dodaten voznik; dodatni vozniki so vse osebe, ki so pooblaščene za upravljanje vozila po najemni pogodbi; za dodatnega voznika se smiselno šteje tudi vsaka tretja oseba, ki ni pooblaščena za upravljanje vozila po najemni pogodbi, vendar ne glede na navedeno, po volji ali krivdi najemnika, brez vednosti najemodajalca upravlja z vozilom.

 

Za vse odgovornosti in obveznosti iz najemnega razmerja in v zvezi z najemnim razmerjem, vključno s plačili po najemni pogodbi, odgovarjajo najemnik, podpisnik najemne pogodbe, voznik in vsi dodatni vozniki, solidarno. Najemnik oziroma podpisnik najemne pogodbe jamči, da so vsi vozniki in vsi dodatni vozniki najetega vozila seznanjeni z najemno pogodbo sklenjeno med najemodajalcem in najemnikom (v nadaljevanju: najemna pogodba) in temi splošnimi pogoji in pravili ter da se brezpogojno in izrecno strinjajo, da tudi sami sprejemajo vse odgovornosti in obveznosti najemnika ter da solidarno odgovarjajo za vse obveznosti, ki izhajajo iz najemne pogodbe oziroma v zvezi z najemno pogodbo ter teh splošnih pogojev in pravil.

 

 1. POOBLAŠČENO UPRAVLJANJE VOZILA
 2. Najeto vozilo smejo voziti:
 3. osebe stare nad 21 let, ki imajo veljavno vozniško dovoljenje ustrezne kategorije najmanj tri leta in ki ustrezajo morebitnim ostalim veljavnim pogojem zavarovalnice. Veljavnost vozniškega dovoljenja pa mora trajati najmanj do konca najema.
 4. osebe, ki so pooblaščene za upravljanje vozila z najemno pogodbo.
 5. osebe, ki so seznanjene z določili pogodbe sklenjene med najemodajalcem in najemnikom in teh splošnih pogojev in pravil, predvsem pa z vsemi odgovornostmi in obveznostmi, ki izhajajo iz najemne pogodbe in iz teh splošnih pogojev in pravil ter se brezpogojno in izrecno strinjajo, da tudi same sprejemajo vse odgovornosti in obveznosti najemnika ter da solidarno odgovarjajo za vse obveznosti, ki izhajajo iz najemne pogodbe oziroma v zvezi z najemno pogodbo ter teh splošnih pogojev in pravil.

 

Vsi pogoji navedeni v točki II.1 morajo biti izpolnjeni kumulativno, za kar v celoti jamči najemnik oziroma podpisnik pogodbe.

 

 1. Najetega vozila ne smejo voziti:
 2. osebe, ki jim je vozniško dovoljenje odvzeto, začasno odvzeto, se jim izvršuje izrečena kazen ali varstveni ukrep prepovedi vožnje vozila določene vrste ali kategorije oziroma varstveni ukrep prepovedi uporabe tujega vozniškega dovoljenja na ozemlju Republike Slovenije, varnostni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja ali kazen prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja,
 3. osebe, ki so pod vplivom alkohola, mamil, narkotikov, pomirjeval, uspaval, drugih zdravil oziroma drugih psihoaktivnih snovi in njihovih presnovkov ali kakršnihkoli substanc, po katerih zaužitju je odsvetovana ali prepovedana vožnja motornih vozil.

 

 1. Najeto vozilo se ne sme uporabljati, voziti oziroma upravljati:
 2. za kakršenkoli plačani prevoz potnikov, stvari ali blaga, razen če je najemodajalec ob podpisu najemne pogodbe s tem pisno seznanjen,
 3. za oddajo v podnajem ali v uporabo komu tretjemu, ki ni pooblaščen za upravljanje vozila z najemno pogodbo; ta določba ne velja za najemnike, ki opravljajo dejavnost izposoje vozil in je najemodajalec ob podpisu najemne pogodbe seznanjen, da bo najemnik najeto vozilo oddal v podnajem ali v uporabo komu drugemu,
 4. za udeležbo na kakršnihkoli avtomobilističnih športnih ali drugih tekmovanjih, preizkušnjah, dirkah ali vadbenih vožnjah,
 5. za testiranje vozila, razen če je drugače dogovorjeno z najemno pogodbo
 6. za dejavnost avtošole ali drugega učenja vožnje motornih vozil,
 7. za pogon, potiskanje ali vleko drugega vozila ali kakršnegakoli drugega predmeta,
 8. če je vozilo nepravilno obremenjeno ali preobremenjeno s potniki, prtljago ali blagom glede na tehnično dokumentacijo proizvajalca vozila ali če je vozilo nepravilno obremenjeno oziroma naloženo v nasprotju z veljavnimi predpisi,
 9. za prevoz vnetljivih in nevarnih stvari oziroma drugih stvari, katerih lastnosti so specifične in je za njihov prevoz treba upoštevati posebna pravila in zahteve,
 10. za prevoz predmetov ali substanc, ki lahko zaradi svojega stanja, oblike, vonja ali druge lastnosti, škodujejo najetemu vozilu,
 11. za vožnjo živali,
 12. če vozilo ni v voznem stanju ali ni tehnično brezhibno, pa najemnik oziroma voznik to ve ali bi moral vedeti,
 13. če je vozilu v podaljšanem času najema potekla registracija ali zavarovanje, najemodajalec pa je najemnika pozval k vračilu vozila pred potekom registracije ali zavarovanja,
 14. izven kategoriziranih javnih cest,
 15. izven relacije oziroma območja dogovorjenega z najemno pogodbo,
 16. na način, ki je neprimeren oziroma neprilagojen glede na vozne razmere in druge okoliščine relevantne za vožnjo, uporabo in upravljanje vozila,
 17. v nasprotju s cestnoprometnimi ali drugimi predpisi,
 18. v nezakonite namene,
 19. na način in za namene, ki so v nasprotju s sklenjeno najemno pogodbo, temi splošnimi pogoji in pravili, veljavnimi predpisi ali z namenom vozila,
 20. na način in za namene, ki bi lahko kakorkoli ogrozili ali kršili lastninsko pravico lastnika najetega vozila ali lastninsko oziroma uporabniško pravico najemodajalca.

 

V primeru kakršnekoli kršitve določil iz točke II.1, II.2 ali II.3 teh splošnih pravil in pogojev lahko najemodajalec brez predhodnega opozorila in brez odpovednega roka odstopi od najemne pogodbe.

 

Ne glede na to ali najemodajalec odstopi od najemne pogodbe zaradi kršitev določil točk II.1, II.2 ali II.3 ali ne, ter ne glede na dejansko zavarovanje vozila, ne glede na morebitno odkupljeno odgovornost in ne glede na krivdo, tudi za naključje in tudi za višjo silo, je najemnik odškodninsko odgovoren za vso in celotno škodo, ki nastane pri uporabi, zaradi uporabe oziroma v zvezi z uporabo najetega vozila v nasprotju z določili točk II.1, II.2 ali II.3 teh splošnih pogojev in pravil.

 

III. PREVZEM IN VRAČILO NAJETEGA VOZILA

Če ni v najemni pogodbi dogovorjeno drugače, je lokacija prevzema in vračila najetega vozila na sedežu najemodajalca, na naslovu: Dunajska cesta 152, Ljubljana.

 

Najemnik najeto vozilo prevzame v brezhibnem stanju, z zakonsko predpisano opremo (prva pomoč, varnostni trikotnik, varnostno-odsevni brezrokavnik, osnovno orodje, komplet žarnic ter druga zakonsko obvezna oprema), drugimi pritiklinami (registrskimi tablicami, ključi), registrirano, zavarovano, z originalnimi identifikacijskimi dokumenti, fotokopijo homologacije in zavarovalne police, ki sta v originalu najemniku na vpogled na sedežu najemodajalca in navodili za uporabo. Morebitna dodatna oprema v najetem vozilu se navede v najemni pogodbi.

 

Najemnik je ob prevzemu najetega vozila dolžan vozilo, zakonsko predpisano opremo, druge pritikline, dokumentacijo in morebitno dodatno opremo, pregledati. Pregled in brezhibnost vozila, zakonsko predpisane opreme, pritiklin, dokumentacije in morebitne dodatne opreme potrdi s podpisom »Predajnega zapisnika« (check out), ki je sestavni del najemne pogodbe. Kasnejše reklamacije se ne upoštevajo.

Od trenutka, ko najemnik prevzame najeto vozilo v najem pa do trenutka, ko najemodajalec prevzame vrnjeno vozilo (v nadaljevanju: v času najema), je za najeto vozilo in vse njegove dele, zakonsko predpisano opremo, druge pritikline, dokumentacijo in morebitno dodatno opremo ter za vso škodo nastalo v zvezi z najetim vozilom, odgovoren najemnik.

 

Sklenitev najemne pogodbe in prevzem najetega vozila v najem ne vpliva na lastninsko pravico nad najetim vozilom. Najemnik sme najeto vozilo uporabljati samo v času in na relaciji določeni z najemno pogodbo, v skladu z najemno pogodbo, temi splošnimi pogoji in pravili ter v skladu z namenom vozila. Stroški same rabe vozila so breme najemnika.

 

Najemnik je dolžan najeto vozilo z vso opremo, pritiklinami in dokumentacijo, ki mu je bila izročena ob prevzemu, najemodajalcu vrniti na dogovorjeni dan, ob dogovorjenem času in v dogovorjenem kraju, kot izhaja iz najemne pogodbe, in sicer v stanju, v kakršnem je vozilo, opremo, pritikline in dokumentacijo prejel, upoštevaje obrabo, ki je posledica običajne rabe. Ob vračilu mora biti vozilo čisto in prosto stvari v lasti tretjih oseb.

 

Vozilo mora biti vrnjeno najemodajalcu v času najemodajalčevega običajnega delovnega časa (pon – pet 08:00 – 16:00, sob- ned 08:00 – 12:00). Če najemnik najemodajalcu vrne vozilo izven najemodajalčevega delovnega časa, je dolžan ravnati v skladu z navodili najemodajalca, vseeno pa je odgovoren za vsakršno izgubo, odtujitev, poškodbo ali uničenje vozila ali kateregakoli dela vozila, opreme, pritiklin in dokumentacije ter za vso škodo povzročeno z najetim vozilom tretjim oziroma vso škodo nastalo v zvezi z najetim vozilom, vse dokler najemodajalec ne prevzame vozila. V primeru, ko najemnik najeto vozilo najemodajalcu vrne izven najemodajalčevega delovnega časa, najemodajalec vozilo prevzame najkasneje v roku 72 ur od vračila vozila. Če najemnik pri vračilu vozila izven najemodajalčevega delovnega časa ne ravna v skladu z navodili najemodajalca za vrnitev vozila izven delovnega časa, je dolžan najemodajalcu povrniti tudi vso in celotno škodo, ki najemodajalcu nastane, zaradi tega, ker najemnik ni ravnal v skladu z navodili najemodajalca za vrnitev vozila izven najemodajalčevega delovnega časa ali v zvezi s tem.

 

Ob vračilu najetega vozila najemodajalcu, v primeru, ko je vozilo najemodajalcu vrnjeno izven običajnega delovnega časa pa ko najemodajalec vozilo prevzame, se vozilo pregleda in sestavi prevzemni zapisnik (check in), ki je sestavni del najemne pogodbe, v katerem se ugotovi čas vračila oziroma prevzema vrnjenega vozila, stanje vozila, čistost, nivo goriva, stanje kilometrov, morebitne okvare in poškodbe, ki so nastale v času trajanja najema. Če najemnik ob pregledu ni navzoč ali če ne poda pripomb na prevzemni zapisnik ali če prevzemnega zapisnika ne podpiše, velja, da se najemnik strinja z ugotovitvami, ki izhajajo iz prevzemnega zapisnika.

Če najemodajalec ob prevzemu vozila ugotovi, da vozilo ni bilo vrnjeno v stanju, v kakršnem je bilo ob izročitvi v najem, upoštevaje običajno obrabo ali če najemodajalec naknadno ugotovi, da je bila v času najema na vozilu povzročena poškodba ali okvara (npr. če je vozilo ob prevzemu mokro, umazano ali če je vozilo prevzeto v temi oziroma v pogojih, da poškodbe niso vidne ali če je narava ali lokacija poškodbe taka, da je ob običajnem pregledu ob prevzemu vozila oziroma brez strokovnega pregleda najemodajalec ni mogel ugotoviti ali če je najemnik na vozilu povzročil okvaro, ki je z običajnim pregledom ob prevzemu vozila najemodajalec ni mogel ugotoviti…), za vso in celotno škodo odškodninsko odgovarja najemnik. Najemodajalec ima pravico naročiti potrebna popravila in opraviti druga dejanja na stroške najemnika, da se vozilo vrne v prvotno stanje. Najemnik je odškodninsko odgovoren tudi za vso in celotno drugo škodo, ki nastane zaradi teh okvar ali poškodb.

 

Če ob vračilu vozilo ni očiščeno od zunaj in znotraj, je najemnik dolžan najemodajalcu plačati čiščenje vozila po ceniku najemodajalca. Če je vrnjeno vozilo tako umazano, da je za vrnitev v stanje, v kakršnem ga je prejel najemnik, potrebno več kot samo standardno čiščenje, je najemnik dolžan najemodajalcu plačati dodatno oziroma kemično čiščenje po ceniku najemodajalca. V standardno čiščenje med drugim ni vključeno npr. čiščenje politih tekočin oziroma ostankov hrane, odstranjevanje madežev po sedežih, tepihih in drugih tekstilnih oblogah v vozilu, odstranjevanje vonja po cigaretah, odstranjevanje živalskih dlak…

Vitalni deli vozila so označeni s tovarniškimi številkami. Če je bil med najemom kakšen del najetega vozila odtujen, poškodovan ali zamenjan brez soglasja najemodajalca, je najemnik odškodninsko odgovoren za vso in celotno škodo, ki zaradi tega ali v zvezi s tem nastane.

Če najemnik najemodajalcu ne vrne vse dodatne opreme, in sicer v stanju, v kakršnem je najemnik to dodatno opremo prejel, je najemnik dolžan najemodajalcu poravnati stroške za popravilo oziroma nadomestitev nepopravljivo poškodovane ali uničene ali manjkajoče ali odtujene dodatne opreme.

Če najemnik najemodajalcu ne vrne vse zakonsko predpisane opreme, pritiklin in dokumentov, ki jih je najemnik prejel skupaj z vozilom ali zakonsko predpisane opreme, pritiklin in dokumentov ne vrne v stanju, v kakršnem jih je prejel, je najemnik najemodajalcu dolžan plačati pogodbeno kazen za vsak posamezen manjkajoči ali poškodovani ali uničeni izročeni predmet ali dokument, poleg pogodbene kazni pa tudi stroške za nadomestitev manjkajočega ali poškodovanega ali uničenega izročenega predmeta oziroma dokumenta in vse druge stroške, ki najemodajalcu nastanejo, ker najemnik najemodajalcu ni vrnil predmeta ali dokumenta ali mu ga ni vrnil v stanju v kakršnem ga je prejel, kolikor le-ti presegajo pogodbeno kazen. Višina pogodbenih kazni za vsak posamezen predmet oziroma izvod dokumenta je navedena v točki XI. teh splošnih pogojev in pravil. V primeru, ko najemnik najemodajalcu predmeta ali dokumenta ne vrne oziroma ga ne vrne v stanju v kakršnem ga je prejel, pa za manjkajoči oziroma poškodovani oziroma uničeni predmet ali dokument v točki XI. teh splošnih pogojev in pravil ni določena pogodbena kazen, je najemnik dolžan najemodajalcu povrniti vse stroške za nadomestitev manjkajočega ali poškodovanega ali uničenega izročenega predmeta oziroma dokumenta in vse druge stroške, ki najemodajalcu nastanejo, ker najemnik najemodajalcu ni vrnil predmeta ali dokumenta ali mu ga ni vrnil v stanju v kakršnem ga je prejel.

 

 1. TRAJANJE IN PODALJŠANJE NAJEMA

Najkrajši najem traja 24 ur.

Če želi najemnik podaljšati dogovorjeni čas najema, mora najmanj 24 ur pred potekom najemne pogodbe o tem obvestiti najemodajalca, pridobiti njegovo soglasje ter se z njim dogovoriti za dan in uro vračila najetega vozila. Podaljšanje najema se izvrši na sedežu najemodajalca, na naslovu Dunajska 152, Ljubljana.

Če najemnik ne podaljša najemne pogodbe in ob izteku najemne pogodbe ne vrne vozila, je najemnik najemodajalcu poleg najemnine po pogodbi za dogovorjeni čas najema, dolžan plačati tudi najemnino za prekoračeni čas najema po ceniku najemodajalca za čas od izteka veljavnosti najemne pogodbe dokler najemodajalcu ni vozilo vrnjeno ter najemodajalcu povrniti vso in celotno škodo, ki najemodajalcu nastane zaradi zamude z vračilom najetega vozila.

Če najemnik ne podaljša najemne pogodbe in ob izteku najemne pogodbe ne vrne vozila, je najemodajalec upravičen vzpostaviti neposredno posest na vozilu. Najemnik se za take primere izrecno in brezpogojno odpoveduje kakršnimkoli zahtevkom iz naslova motenja posesti oziroma posestnega varstva in/ali odškodninskim zahtevkom ali kakršnimkoli drugim zahtevkom ter se brez ugovora strinja, da najemodajalec prevzame vozilo v svojo neposredno posest. Poleg tega, najemnik tudi izrecno in brezpogojno priznava prevzemni zapisnik, ki ga sestavi najemodajalec ob vzpostavitvi neposredne posesti na vozilu. Najemnik je najemodajalcu dolžan povrniti tudi vse stroške za vzpostavitev neposredne posesti na vozilu.

Če ob prenehanju veljavnosti najemne pogodbe najemnik ne podaljša najemne pogodbe in vozila ne vrne najemodajalcu, dokler vozilo ni vrnjeno najemodajalcu oziroma dokler najemodajalec ne pridobi neposredne posesti nad vozilom, najemnik odškodninsko odgovarja za vsako izgubo, odtujitev, poškodbo ali uničenje vozila ali dela vozila, opreme, pritiklin in dokumentacije ter za vso škodo povzročeno z najetim vozilom tretjim oziroma vso škodo nastalo v zvezi z najetim vozilom, in sicer ne glede na dejansko zavarovanje vozila, ne glede na morebitno odkupljeno odgovornost za škodo na vozilu in ne glede na krivdo, tudi za naključje in višjo silo. Poleg tega, je tudi v tem času, najemnik odgovoren za vse morebitne obveznosti, ki nastanejo v zvezi z rabo vozila ter za kršitve prometnih in drugih predpisov (prekrški, kazni, globe, cestnine, parkirnine, druge obveznosti, ki nastanejo zaradi morebitnih kršitev predpisov ali neizpolnitve obveznosti…).

Če najemnik zapusti najeto vozilo, v času od zapustitve vozila pa dokler najemodajalec ne pridobi neposredne posesti nad vozilom, najemnik odškodninsko odgovarja za vsako izgubo, odtujitev, poškodbo ali uničenje vozila ali dela vozila, opreme, pritiklin in dokumentacije ter za vso škodo povzročeno z najetim vozilom tretjim oziroma vso škodo nastalo v zvezi z najetim vozilom, in sicer ne glede na dejansko zavarovanje vozila, ne glede na morebitno odkupljeno odgovornost za škodo na vozilu in ne glede na krivdo, tudi za naključje in višjo silo. Tudi v tem času je najemnik odgovoren za vse obveznosti, ki nastanejo v zvezi z vozilom ter za kršitve prometnih in drugih predpisov (prekrški, kazni, globe, cestnine, parkirnine, druge obveznosti, ki nastanejo zaradi morebitnih kršitev predpisov ali neizpolnitve obveznosti…). Najemnik je najemodajalcu dolžan povrniti tudi vse stroške, ki najemodajalcu nastanejo, ker je najemnik zapustil vozilo (npr. stroške iskanja vozila, stroške za vzpostavitev neposredne posesti nad vozilom, stroške vleke, kazni, globe…) ter vso in celotno drugo škodo, ki najemodajalcu nastane, zaradi ali v zvezi z najemnikovo zapustitvijo vozila oziroma opustitvijo vračila vozila najemodajalcu. Če najemodajalec ne najde vozila v roku 30 dni po preteku časa, za katerega je bila sklenjena najemna pogodba z najemnikom, je najemnik dolžan najemodajalcu povrniti tudi odškodnino v višini vrednosti vozila ter vso in celotno drugo škodo, ki najemodajalcu nastane, ker najeto vozilo ni bilo najdeno.

V primeru popolnega uničenja ali odtujitve vozila v času trajanja najemne pogodbe, najemna pogodba predčasno preneha z dnem uničenja oziroma odtujitve vozila.

 

 1. PREVOŽENI KILOMETRI

Število kilometrov, ki jih je dopustno prevoziti z najetim vozilom, je omejeno in je dogovorjeno z najemno pogodbo.

Na predajnem zapisniku se zapiše stanje kilometrov ob predaji vozila najemniku, na prevzemnem zapisniku pa stanje kilometrov ob prevzemu vrnjenega vozila, kot izhaja iz tovarniško vgrajenega števca kilometrov, ki se nahaja v najetem vozilu. Število prevoženih kilometrov v času najema se ugotavlja kot razlika med končnim stanjem kilometrov ob prevzemu vrnjenega vozila in začetnim stanjem kilometrov ob predaji vozila najemniku.

Kakršenkoli nepooblaščen poseg v tovarniško vgrajen števec na vozilu in v armaturno ploščo, je prepovedan.

Najemnik se zavezuje, da bo v primeru poškodbe ali okvare kilometrskega števca ali armaturne plošče, nemudoma in brez odlašanja obvestil najemodajalca ter da bo postopal v skladu z navodili, ki mu jih bo v zvezi s tem posredoval najemodajalec. Če najemnik v primeru poškodbe kilometrskega števca ali armaturne plošče o tem ne obvesti najemodajalca nemudoma in brez odlašanja ali ga sploh ne obvesti ali če ne upošteva vseh najemodajalčevih navodil v zvezi s tem ali če se zaradi poškodbe oziroma posega ne da ugotoviti dejanskega podatka o količini prevoženih kilometrov, je najemnik dolžan najemodajalcu plačati za vsak dan najema vozila po 800 kilometrov po ceniku najemodajalca. Najemnik je dolžan najemodajalcu povrniti vso in celotno škodo, ki najemodajalcu nastane zaradi ali v zvezi z nepooblaščenim posegom oziroma poškodbo kilometrskega števca ali armaturne plošče.

 

V kolikor se vozilo vrne izven zgoraj navedenega delovnega časa ali se vozilo prevzame ali vrne na drugi lokacijo kot je sedež podjetja (Dunajska 152, Ljubljana) se najemniku zaračunajo stroški po veljavnem ceniku.

 

 1. GORIVO

Gorivo ni vključeno v ceno najema. Stroški goriva so breme najemnika.

Najemnik je dolžan v najeto vozilo točiti gorivo, ki ustreza najetemu vozilu. Vsi stroški in vsa morebitna druga škoda, ki nastanejo zaradi točenja napačnega goriva, so breme najemnika.

Najemnik je dolžan najemodajalcu vrniti vozilo z nivojem goriva v višini najmanj, kot je bil nivo goriva ob prevzemu in je razviden iz predajnega zapisnika. V nasprotnem primeru najemodajalec najemniku dodatno zaračuna strošek manjkajočega goriva ter strošek polnjenja rezervoarja po ceniku najemodajalca.

 

VII. VZDRŽEVANJE

Najemnik je dolžan ves čas trajanja najema najeto vozilo uporabljati za običajno rabo, ga vzdrževati in zanj skrbeti kot dober gospodar oziroma kot dober gospodarstvenik ter v skladu s tehničnimi in drugimi navodili proizvajalca, priporočili in dobrimi poslovnimi običaji. Vsa navodila so navedena v tovarniških navodilih proizvajalca o uporabi vozila, ki jih najemnik prejme ob prevzemu vozila.

Stroške drobnih popravil, ki so posledica običajne rabe najetega vozila nosi najemnik.

 

VIII. PNEVMATIKE

Najemnik je odgovoren za prekomerno obrabo pnevmatik (več kot 1mm/1000 prevoženih kilometrov oziroma sorazmerno) ter za njihove poškodbe. Najemnik je dolžan na svoje stroške poskrbeti za zamenjavo predrte pnevmatike oziroma pnevmatike, ki je tako poškodovana, da onemogoča varno vožnjo. Najemnik je dolžan poskrbeti, da se zamenjava pnevmatike izvede po navodilih proizvajalca ter da so pnevmatike na isti osi enake tudi po zamenjavi predrte oziroma poškodovane pnevmatike. Najemnik je dolžan najemodajalca obvestiti o morebitnih poškodbah in zamenjavah pnevmatik.

 

 1. OKVARE

V primeru kakršnekoli okvare, napake ali nepravilnega delovanja najetega vozila je najemnik dolžan nemudoma in brez odlašanja obvestiti najemodajalca in postopati v skladu z najemodajalčevimi navodili. Najemnik je dolžan nemudoma in brez odlašanja obvestiti najemodajalca tudi v vsakem primeru, ko se na armaturni plošči v vozilu prižge kakršnakoli opozorilna lučka in postopati v skladu z najemodajalčevimi navodili.

Nihče ne sme servisirati ali popravljati najetega vozila brez predhodnega izrecnega dovoljenja najemodajalca. Najeto vozilo se sme popravljati le na pooblaščenih servisih. Najemnik je najemodajalcu dolžan predložiti originalni račun servisa, ki je izvedel popravilo, naslovljen na najemodajalca ter potrdilo o plačilu računa, v primeru menjave delov, pa je najemnik dolžan najemodajalcu predložiti tudi zamenjane dele.

Najemodajalec najemniku povrne stroške popravila le, če so kumulativno izpolnjeni vsi navedeni pogoji:

– če je najemnik najemodajalca nemudoma in brez odlašanja obvestil o okvari, napaki oziroma nepravilnem delovanju vozila ali prižgani opozorilni lučki na armaturni plošči,

– če je najemnik postopal v skladu z najemodajalčevimi navodili,

– če je bilo popravilo izvedeno na pooblaščenem servisu,

– če je najemnik najemodajalcu predložil originalni račun servisa, ki je izvedel popravilo, naslovljen na najemodajalca ter potrdilo o plačilu računa,

– če je najemnik najemodajalcu predložil zamenjane dele (slednje samo v primeru menjave delov) in

– če okvare ni zakrivil najemnik.

 

Če najemnik o okvari, napaki oziroma nepravilnem delovanju vozila ali prižgani opozorilni lučki na armaturni plošči najemodajalca ne obvesti nemudoma in brez odlašanja ali če najemnik predhodno ne pridobi navodil najemodajalca ali če ne ravna po navodilih najemodajalca ali če popravilo ni izvedeno na pooblaščenem servisu ali če najemnik najemodajalcu ne predloži zamenjanih delov ali če najemnik najemodajalcu ne predloži originalnih računov ali če najemnik najemodajalcu ne predloži potrdil o plačilu računov, so vsi stroški popravil breme najemnika; poleg tega, je najemnik odgovoren tudi za vso in celotno škodo, ki nastane zaradi najemnikove opustitve oziroma ravnanja v nasprotju z določbami iz te točke v nasprotju z določbami iz te točke splošnih pogojev in pravil.

Stroški za odpravo okvar, ki so posledica nepravilne uporabe, upravljanja ali vožnje najetega vozila, ravnanj ali opustitev najemnika oziroma voznika ali drugih razlogov na strani najemnika in vsa in celotna škoda, ki nastane v zvezi s temi okvarami, so breme najemnika.

Najemodajalec, razen pod pogoji in v obsegu kot izhaja iz te točke teh splošnih pogojev in pravil, za stvarne napake najetega vozila ne odgovarja. Najemodajalec ne odgovarja za škodo, ki nastane zaradi okvare, napake ali nepravilnega delovanja najetega vozila.

Najemodajalec ne odgovarja za stvarne napake in nepravilno delovanje dodatne opreme. Najemodajalec ne odgovarja za škodo, ki nastane zaradi stvarne napake ali nepravilnega delovanja dodatne opreme.

 

 1. NESREČE, POŠKODBE IN ODTUJITEV

Najemnik je v primeru prometne ali druge nesreče, poškodbe ali uničenja najetega vozila ali njegovega dela, izginotja oziroma odtujitve najetega vozila ali njegovega dela ali povzročitve škode z najetim vozilom tretjim dolžan:

– nemudoma poklicati policijo, jo obvestiti o nesreči oziroma dogodku, počakati na njen prihod in sestavo ustreznega uradnega zapisnika o nesreči oziroma dogodku ter pridobiti kopijo predmetnega zapisnika ali potrdilo, da je bila nesreča oziroma dogodek prijavljen policiji,

– nemudoma obvestiti najemodajalca,

– zavarovati in označiti kraj nesreče,

– izčrpno izpolniti evropsko poročilo o nezgodi, izdelati skico in podati svojo izjavo, ter vse to takoj dostaviti tudi najemodajalcu,

– si zapisati imena in naslove vseh vpletenih v nesrečo oziroma dogodek, vseh prič nesreče oziroma dogodka ter registrske številke vpletenih vozil,

– poskrbeti za najeto vozilo, ga umakniti na varno in zavarovati,

– zavarovati vse dokaze o nesreči oziroma dogodku in pridobiti vso dokumentacijo o nesreči oziroma dogodku, potrebno za vložitev odškodninskega zahtevka,

– si prizadevati, da se škoda ne bi povečala oziroma, da bi se zmanjšala,

– z vsem potrebnim prizadevanjem sodelovati z najemodajalcem v izvensodnih in sodnih postopkih glede ugotavljanja odgovornosti za škodo, obsega in višine škode in vseh relevantnih dejstev in okoliščin v zvezi s tem.

 

Če najemnik ne ravna v skladu s temi določili, najemnik odgovarja za vso in celotno škodo, ki jo zaradi tega utrpi najemodajalec. Če najemnik ne ravna v skladu s temi določili in zaradi tega zavarovalnica zavrne izplačilo škode, je najemnik dolžan plačati vso in celotno škodo.

V primeru nesreč, poškodb, uničenja, požara, izgube ali odtujitve najetega vozila ali dela vozila najemodajalec nima nikakršnih obveznosti do najemnika (najemodajalec najemniku ni dolžan npr. zagotoviti zamenjave vozila, niti brezplačnega prevoza z mesta nesreče oziroma dogodka, niti povračila stroškov prevoza, niti kakršnihkoli drugih stroškov ali nadomestil zaradi nesreče oziroma dogodka, poškodb, uničenja, požara ali odtujitve, niti druge škode, ki bi najemniku nastala zaradi nesreče, poškodb, uničenja, požara ali odtujitve…), razen če se najemodajalec in najemnik kasneje ne dogovorita drugače, pod pogoji, da najemnik ni povzročil nesreče, poškodbe, uničenja, požara oziroma ni sodeloval ali omogočil odtujitve ter da ima najemodajalec drugo vozilo dejansko na razpolago.

 

 1. ZAVAROVANJA IN ODGOVORNOSTI

Vsa vozila, ki jih najemodajalec daje v najem so zavarovana pri zavarovalnici, po posameznih zavarovalnih policah in v skladu s splošnimi pogoji zavarovalnice.

Odgovornost najemnika v primeru poškodbe najetega vozila (odbitna franšiza) znaša 1,5% uradne maloprodajne cene najetega vozila in dodatno 22% DDV. Najemnik ima možnost odkupa odgovornosti, s katerim se njegova odgovornost v primeru škodnega dogodka zmanjša delno ali v celoti.

V primeru kritja škode iz zavarovanja pri zavarovalnici, je najemnik dolžan najemodajalcu povrniti tudi izgubo bonusa.

Za vsak posamezen škodni primer je najemnik dolžan plačati škodo, ki presega zavarovalniški maksimum kritja škode po posamezni zavarovalni polici za vozilo.

Najemnik je dolžan plačati vso škodo, ki je zavarovalnica ne krije.

Ne glede na morebitno odkupljeno odgovornost in ne glede na krivdo, je najemnik odškodninsko odgovoren za poškodbe notranjosti vozila, pnevmatik, kolesnih obročev, okrasnih pokrovov, brisalcev, anten, za poškodbe na podvozju vozila in druge poškodbe vozila in opreme, ki niso krite s strani zavarovalnice.

Ne glede na dejansko sklenjena zavarovanja vozila, ne glede na morebitno odkupljeno odgovornost in ne glede na krivdo, tudi za naključje in višjo silo, je najemnik odškodninsko odgovoren za vso in celotno škodo, ki nastane pri uporabi, zaradi uporabe oziroma v zvezi z uporabo najetega vozila v nasprotju z najemno pogodbo, temi splošnimi pogoji in pravili ali v nasprotju z namenom najetega vozila, npr.:

 1. za vso in celotno škodo, ki nastane v času vožnje voznika, ki ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja, mu je bilo vozniško dovoljenje odvzeto, začasno odvzeto, se mu je izvrševala izrečena kazen ali varstveni ukrep prepovedi vožnje vozila določene vrste ali kategorije oziroma varstveni ukrep prepovedi uporabe tujega vozniškega dovoljenja na ozemlju Republike Slovenije, varnostni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja ali kazen prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja,
 2. za vso in celotno škodo, ki nastane v času vožnje voznika pod vplivom alkohola, mamil, narkotikov, pomirjeval, uspaval, drugih zdravil oziroma drugih psihoaktivnih snovi in njihovih presnovkov ali kakršnihkoli substanc, po katerih zaužitju je odsvetovana ali prepovedana vožnja motornih vozil,
 3. za vso in celotno škodo, ki nastane pri uporabi, zaradi uporabe oziroma v zvezi z uporabo vozila izven kategoriziranih javnih cest,
 4. v primeru pobega s kraja nezgode, za vso in celotno škodo,
 5. za vso in celotno škodo, ki je povzročena namenoma ali iz malomarnosti,
 6. za vso in celotno škodo, ki nastane pri uporabi, zaradi uporabe oziroma v zvezi z uporabo vozila v nasprotju z določili točk II.1, II.2 ali II.3 teh splošnih pogojev in pravil,
 7. vso in celotno škodo, ki nastane pri uporabi, zaradi uporabe oziroma v zvezi z uporabo izven relacije oziroma območja dogovorjenega z najemno pogodbo,
 8. vso in celotno škodo, ki nastane po prenehanju veljavnosti najemne pogodbe, dokler najemodajalec ne prevzame vrnjenega vozila oziroma dokler najemodajalec ne pridobi neposredne posesti nad vozilom,
 9. vso škodo, ki je ne krije zavarovalnica.

 

Najemnik je najemodajalcu odgovoren za vso škodo, ki jo v času, od trenutka, ko najemnik prevzame najeto vozilo v najem pa do trenutka, ko najemodajalec prevzame vrnjeno vozilo, na najetem vozilu povzroči tretja oseba, razen če najemodajalcu celotno škodo povrne tretja oseba ali njegova zavarovalnica. Če v izvensodnih oziroma sodnih postopkih glede ugotavljanja odgovornosti za škodo, obsega in višine škode in vseh relevantnih dejstev in okoliščin v zvezi s tem, odgovornost tretje osebe za škodo ni ugotovljena, je najemnik dolžan najemodajalcu povrniti vso škodo, pa tudi vse stroške, ki jih je najemodajalec imel z izvensodnimi oziroma sodnimi postopki.

Najemnik odgovarja tretjim osebam za škodo, ki jo povzroči najemnik ali voznik najetega vozila oziroma ki izvira iz najetega vozila in ni zajeta v kritje škode po zavarovanju in posameznih zavarovalnih policah za posamezno vozilo.

V primerih poškodb vozila, ki jih najemodajalec ugotovi po prevzemu vrnjenega vozila, kot tudi o odškodninskih zahtevkih tretjih, o katerih je najemodajalec obveščen po prevzemu vrnjenega vozila, izvirajo pa iz časa, ko je najemnik imel vozilo v najemu, najemodajalec najemnika naknadno obvesti o ugotovljeni škodi oziroma o odškodninskem zahtevku tretje osebe, ki se nanaša na škodo, ki je nastala v času, ko je najemnik imel vozilo v najemu, najemnik pa je škodo dolžan povrniti.

Najemnik je odgovoren za vse poškodbe, uničenje, izgubo ali odtujitev obvezne opreme, pritiklin in dokumentov, ki so mu bili izročeni skupaj z najetim vozilom. V času trajanja najema najemodajalec najemniku, na najemnikovo zahtevo in na najemnikove stroške, dostavi nov izvod oziroma duplikat poškodovanega, uničenega, izgubljenega oziroma odtujenega predmeta ali dokumenta. Najemnik je dolžan najemodajalcu za vsak posamezni poškodovani, uničeni, izgubljeni ali odtujeni predmet ali dokument plačati pogodbeno kazen, poleg pogodbene kazni pa tudi vse druge stroške, ki najemodajalcu nastanejo zaradi ali v zvezi s poškodbo, uničenjem, izgubo ali odtujitvijo predmeta ali dokumenta, kolikor le-ti presegajo pogodbeno kazen oziroma v primerih, ko pogodbena kazen za poškodovani, uničeni, izgubljeni oziroma odtujeni predmet ali dokument ni določena, vse stroške, ki najemodajalcu nastanejo zaradi ali v zvezi s poškodbo, uničenjem, izgubo ali odtujitvijo predmeta ali dokumenta ter strošek dostave.

Pogodbene kazni za poškodbo, uničenje, izgubo ali odtujitev naslednjih predmetov oziroma dokumentov znašajo za vsak posamezen predmet oziroma izvod dokumenta:

– ključ vozila: 600,00 EUR,

– registrske tablice 300,00 EUR

– prometno dovoljenje: 250,00 EUR,

– zavarovalna polica: 250,00 EUR,

– zelena karta: 250,00 EUR,

– homologacija: 250,00 EUR,

– COC dokument: 250,00 EUR,

– navodila za uporabo: 250,00 EUR,

– rezervne žarnice: 150,00 EUR,

– orodje ter set za menjavo pnevmatik: 300,00 EUR,

– varnostni trikotnik: 150,00 EUR,

– varnostno-odsevni brezrokavnik: 50,00 EUR,

– prva pomoč: 100,00 EUR.

 

V vseh primerih pogodbene odškodninske odgovornosti najemnik najemodajalcu odgovarja za vse pravno priznane škode ter za celotno škodo (odškodninska odgovornost najemnika ni omejena zgolj za predvidljivo škodo).

Najemnik najemodajalcu zagotavlja, da zaradi najema ali v zvezi z najemom vozila, najemodajalec ne bo utrpel nobene škode. V primeru nastanka kakršnekoli škode, ki je ne krije zavarovalnica, se najemnik zavezuje najemodajalcu povrniti vso in celotno škodo. Premoženjska škoda obsega tako navadno škodo kot tudi izgubljeni dobiček, vse oblike zmanjšanja premoženja kot tudi preprečitev povečanja premoženja, na primer: vse oblike izgub in izdatkov, odškodnine izplačane tretjim, stroški za vzpostavitev stanja, kakršno je bilo, preden je škoda nastala, zmanjšanje vrednosti vozila, škoda zaradi nemožnosti uporabe vozila, vsi stroški povezani z odpravljanjem škode in posledic škode, izguba bonusov in odbitnih franšiz, stroški izvensodne in sodne uveljavitve in izterjave odškodninskih zahtevkov in drugih zahtevkov, ki izvirajo iz najemne pogodbe, stroški obrambe pred odškodninskimi in kakršnimikoli drugimi zahtevki, odvetniški stroški, stroški izvedencev, sodne takse, stroški zavarovanja, morebitnega odvzema posameznega ali več vozil…

 

XII. KRŠITVE PREDPISOV IN NEIZPOLNITEV OBVEZNOSTI

Najemnik je odgovoren za kršitev cestnoprometnih in drugih predpisov ter za izpolnitev vseh obveznosti, ki nastanejo pri uporabi ali v zvezi z uporabo vozila in prevzema vse sankcije, obveznosti oziroma posledice zaradi kršitev cestnoprometnih in drugih predpisov, nepravilnega parkiranja, neplačila parkirnin, neplačila cestnin ali neizpolnitve kakršnihkoli obveznosti pri uporabi vozila ali v zvezi z uporabo vozila ter vse s tem povezane stroške in škodo. Najemnikova odgovornost za kršitve predpisov oziroma neizpolnitve obveznosti, do katerih pride v času, od trenutka, ko najemnik prevzame najeto vozilo v najem pa do trenutka, ko najemodajalec prevzame vrnjeno vozilo, traja tudi po prenehanju najema.

Najemnik je seznanjen in se strinja, da bo v primerih, če bo najemodajalec pozvan, naj posreduje podatke o uporabniku vozila, najemodajalec policiji, prekrškovnim organom, sodišču ali drugim subjektom, zaradi ugotavljanja identitete voznika zaradi odgovornosti za kršitve cestnoprometnih ali drugih predpisov, neizpolnitve obveznosti, pa tudi za škodo, posredoval najemnikove podatke in najemno pogodbo, ter da bo najemniku za to zaračunal tudi s tem povezane administrativne stroške po ceniku najemodajalca, najemnik pa mu jih je dolžan plačati.

Vse kazni, globe, neplačane parkirnine, cestnine in druge obveznosti, ki so naslovljene na najemodajalca in izvirajo iz časa od trenutka, ko najemnik prevzame najeto vozilo v najem pa do trenutka, ko najemodajalec prevzame vrnjeno vozilo, pa tudi vse s tem povezane stroške, je najemnik dolžan plačati oziroma jih povrniti najemodajalcu. Najemnik je najemodajalcu dolžan povrniti tudi vse morebitne izdatke, izvensodne in sodne stroške, ki jih je imel najemodajalec zaradi ali v zvezi s tem in mu plačati tudi vse s tem povezane administrativne stroške po ceniku najemodajalca.

Najemodajalec bo na izrecno zahtevo najemnika najemniku posredoval kopijo vsakega prejetega obvestila o kršitvi prometnih predpisov ali drugih predpisov, odločbe oziroma drugega zahtevka.

 

XIII. VAROVANJE VOZILA

Najemnik je dolžan najeto vozilo parkirati na varnih parkirnih mestih, parkiriščih in garažah.

Najemnik je dolžan zagotoviti, da je najeto vozilo, ko ni v uporabi, pa četudi le za kratek čas, zaklenjeno ter da v notranjosti vozila ni dragocenih stvari ali predmetov večje vrednosti (npr. torbice, denarnice, nahrbtniki, prtljaga, računalniki, tablice, telefoni, fotoaparati, kamere, navigacijske naprave…). Najemodajalec v nobenem primeru ne odgovarja za predmete, ki so last najemnika ali drugih oseb in se nahajajo v vozilu. Najemnik najemodajalcu odgovarja za vso in celotno škodo, ki najemodajalcu nastane, če pride do vloma v najeto vozilo, ker so se v notranjosti vozila nahajali dragoceni predmeti ali predmeti večje vrednosti.

Ko vozilo ni v uporabi, se dokumenti ne smejo puščati v vozilu. Ključe vozila in dokumente je najemnik dolžan hraniti pri sebi in jih skrbno varovati.

Najemnik je dolžan posebno pozornost posvečati morebitnim izvorom požara.

 

XIV. IZGUBA LASTNINE

Najemodajalec ne odgovarja za osebne predmete ali drugo lastnino najemnika ali druge osebe, ki jo najemnik ali druga oseba prevaža, pusti oziroma pozabi v najetem vozilu ali na njem, v morebitnem nadomestnem vozilu ali v poslovnih prostorih najemodajalca ali jo izgubijo ali jim jo ukradejo v času trajanja najema vozila. Najemnik se izrecno odreka kakršnimkoli zahtevkom, ki bi izhajali iz omenjenih izgub ali z njimi povezanimi škodami.

 

 1. VOŽNJA V TUJINI

Za uporabo vozila izven ozemlja Republike Slovenije mora najemnik predhodno pridobiti pisno soglasje najemodajalca oziroma mora biti območje oziroma relacija vožnje navedena v najemni pogodbi.

Če najeto vozilo ostane v tujini preko noči, je najemnik dolžan vozilo parkirati v hotelski ali drugi varovani garaži.

 

XVI. PREPOVED KAJENJA

Kajenje v najetem vozilu je strogo prepovedano. V primeru kajenja v vozilu je najemnik dolžan najemodajalcu plačati pogodbeno kazen v znesku 500,00 EUR.

 

XVII. PLAČILA, ZAMUDA, JAMSTVO, POLOG, STROŠKI

Ceno najema najemnik plača vedno ob sklenitvi pogodbe o najemu vozila. Cena se določi glede na čas trajanja najema, vrsto vozila in druge okoliščine, razvidne iz pogodbe o najemu, katere sestavni del so ti splošni pogoji.

Če ni dogovorjeno drugače, najemnik pred sklenitvijo najemne pogodbe ali najkasneje ob sklenitvi najemne pogodbe položi polog v dogovorjenem znesku ali dovoli rezervacijo sredstev v dogovorjenem znesku na svoji kreditni kartici. Za zavarovanje svojih obveznosti najemnik izrecno dovoljuje zadržanje pologa oziroma rezervacije sredstev na svoji kreditni kartici v korist najemodajalca ter se nadalje brezpogojno strinja, da po končanem najemu najemodajalec, v primeru neplačila ali delnega neplačila, obračunani in neplačani znesek poplača iz pologa oziroma iz rezerviranih sredstev. Obračunani znesek, ki ga najemodajalec zaračuna najemniku, obsega plačilo za najem vozila, dodatne storitve, stroške in škodo.

Najemnik, ki je fizična oseba je dolžan plačati celotni obračunani znesek takoj ob vrnitvi vozila, najemnik, ki je pravna oseba pa v roku 8 dni od vračila vozila oziroma v dogovorjenem roku, sicer izgubi morebitni popust, ki bi ga sicer imel, poleg tega pa je za ves čas zamude s plačilom najemodajalcu dolžan plačati tudi zakonske zamudne obresti od dolgovanega zneska, stroške opominov, druge administrativne stroške in vse stroške izvensodne in sodne izterjave. Plačila izvedena po zapadlosti obveznosti se vračunavajo tako, da se najprej odplačajo morebitni stroški izterjave, nato zamudne obresti in na koncu še obračunani znesek.

Polog oziroma rezervirana sredstva lahko najemodajalec uporabi za delno ali celotno plačilo neplačanih obveznosti najemnika do najemodajalca, ki izvirajo iz te pogodbe, in obsegajo plačilo za najem vozila, dodatne storitve, stroške in škodo.

Najemodajalec vrne polog najemniku oziroma sprosti rezervacijo v roku 8 dni po vračilu najetega vozila z vso opremo, pritiklinami n dokumentacijo, ki mu je bila izročena ob prevzemu, v brezhibnem stanju in poplačilu vseh najemnikovih obveznosti do najemodajalca.

 

XVIII. OSEBNI PODATKI

Najemnik se strinja, da najemodajalec njegove osebne podatke:

– zbira, obdeluje, hrani, uporablja in posreduje tretjim osebam za potrebe sklenitve in izvajanja pogodb, za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti in uveljavitev pravic, ki izhajajo iz pogodbenega razmerja,

– posreduje zavarovalnicam, državnim organom, organom lokalne skupnosti, prekrškovnim organom, sodiščem, in drugim subjektom, zaradi ugotavljanja identitete voznika zaradi odgovornosti za kršitve cestnoprometnih ali drugih predpisov, neplačanih parkirnin, neplačanih cestnin, za druge obveznosti povezane z uporabo vozila v času najema ali za škodo,

– zbira, obdeluje, hrani, uporablja za najemodajalčeve prodajne aktivnosti in tržne raziskave,

– hrani pet let od izpolnitve pogodbe oziroma poplačila vseh obveznosti.

Soglasje za zbiranje, obdelovanje, hranjenje in uporabo za najemodajalčeve prodajne aktivnosti in tržne raziskave lahko najemnik kadarkoli prekliče.

 

XIX. NAJEMODAJALČEV ODSTOP OD POGODBE

Najemodajalec lahko odstopi od pogodbe brez predhodnega opozorila in brez odpovednega roka:

– če je nad najemnikom začet insolvenčni postopek,

– če je najemnik ob sklenitvi najemne pogodbe dal neresnične podatke,

– v primeru kakršnekoli kršitve določil iz točke II.1, II.2 ali II.3 teh splošnih pravil in pogojev,

– v primeru uporabe vozila izven relacije dogovorjene z najemno pogodbo.

 

V primeru, ko najemodajalec odstopi od najemne pogodbe brez predhodnega opozorila in brez odpovednega roka, o tem najemnika obvesti po telefonu, najemnik pa je dolžan najemodajalcu nemudoma vrniti vozilo; najemodajalec odstopi le od neizpolnjenega dela pogodbe (torej za naprej), kar ima za posledico, da je najemnik najemodajalcu dolžan plačati najemnino za najeto vozilo v skladu z najemno pogodbo za čas od začetka najema vozila do trenutka, ko je najemnik obveščen o odstopu od najemne pogodbe najemodajalca, od trenutka, ko je najemnik obveščen o odstopu od najemne pogodbe najemodajalca do vračila vozila najemodajalcu oziroma dokler najemodajalec ne pridobi neposredne posesti nad vozilom, pa najemnino za prekoračeni čas najema po ceniku najemodajalca. Če so podani razlogi za odstop od pogodbe najemodajalca brez predhodnega obvestila in brez odpovednega roka, najemodajalec pa ne more vzpostaviti stika z najemnikom, ali če najemnik po najemodajalčevem odstopu od pogodbe brez odpovednega roka vozila ne vrne v roku 24 ur, je najemodajalec upravičen vzpostaviti neposredno posest na vozilu. Najemnik se za take primere izrecno in brezpogojno odpoveduje kakršnimkoli zahtevkom iz naslova motenja posesti oziroma posestnega varstva in/ali odškodninskim zahtevkom ali kakršnimkoli drugim zahtevkom ter se brez ugovora strinja, da najemodajalec prevzame vozilo v svojo neposredno posest. Poleg tega, najemnik tudi izrecno in brezpogojno priznava prevzemni zapisnik, ki ga sestavi najemodajalec ob vzpostavitvi neposredne posesti na vozilu. Najemnik je najemodajalcu dolžan povrniti vse stroške za vzpostavitev neposredne posesti na vozilu.

Od trenutka, ko je najemnik obveščen o odstopu od najemne pogodbe najemodajalca dokler vozilo ni vrnjeno najemodajalcu oziroma dokler najemodajalec ne pridobi neposredne posesti nad vozilom, najemnik odškodninsko odgovarja za vsako izgubo, odtujitev, poškodbo ali uničenje vozila ali dela vozila, opreme, pritiklin in dokumentacije ter za vso škodo povzročeno z najetim vozilom tretjim oziroma vso škodo nastalo v zvezi z najetim vozilom, in sicer ne glede na dejansko zavarovanje vozila, ne glede na morebitno odkupljeno odgovornost za škodo na vozilu in ne glede na krivdo, tudi za naključje in višjo silo. Poleg tega, je je tudi v tem času, najemnik odgovoren za vse morebitne obveznosti, ki nastanejo v zvezi z rabo vozila ter za kršitve prometnih in drugih predpisov (prekrški, kazni, globe, cestnine, parkirnine, druge obveznosti, ki nastanejo zaradi morebitnih kršitev predpisov ali neizpolnitve obveznosti…)

 

 1. KONČNE DOLOČBE

Za reševanje sporov iz ali v zvezi z najemno pogodbo ali temi splošnimi pogoji in pravili je pristojno stvarno sodišče v Ljubljani.

Morebitni spori glede odgovornosti za obveznosti po najemni pogodbi ali teh splošnih pogojih in pravilih, ki bi nastali med najemnikom, ki je fizična oseba oziroma pooblaščeno osebo najemnika, ki je pravna oseba in vsemi vozniki so izključno spori med navedenimi strankami ter ne vplivajo na uveljavljanje pravic najemodajalca do navedenih oseb, kot solidarnih dolžnikov za obveznosti po najemni pogodbi in teh splošnih pogojih in pravilih, saj podpisnik pogodbe jamči, da so vse navedene osebe seznanjene z določili najemne pogodbe in teh splošnih pogojev in pravil.

 

Ekoturizem d.o.o.                                                                                          

Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana

1.1.2024

Cenik poškodb