Splošni pogoji nagradne igre:  Poročni sejem 2023

Organizator nagradne igre:

Organizator nagradne igre je podjetje Ekoturizem d.o.o., Dunajska cesta 152, Ljubljana, matična številka: 3632610000 , davčna številka 76897460.

Udeleženci:

2.1 Nagradna igra je odprta za vse fizične osebe in pare, starejše od 18 let, ki so pravilno izpolnile listek s kontaktnimi podatki na poročnem sejmu v Grand Plaza Hotelu dne 11.11. in 12.11.

Nagradni sklop:

3.1 Nagrada vključuje brezplačni prevoz na poroki v letu 2024 z vozilom Mercedes Benz razreda S. 

Omejitev prevoza:

4.1 Brezplačni prevoz je omejen na do 6 ur in razdaljo do 250 km. 4.2 Dodatne ure ali prevožene kilometre se lahko doplača po veljavnem ceniku organizatorja.

Postopek žrebanja in obveščanja:

5.1 Žrebanje bo potekalo 1.12.2023. 5.2 Imena nagrajencev bodo objavljena na uradni spletni strani organizatorja najkasneje do 6.12.2023.

Rezervacija termina in uporaba nagrade:

6.1 Nagrajenec mora rezervirati termin brezplačnega prevoza najkasneje do 31.12.2023. 6.2 Brezplačni prevoz velja izključno za poroke, ki bodo potekale v letu 2024.

 Izključitev odgovornosti:

7.1 Organizator si pridržuje pravico do spremembe pogojev nagradne igre, če to zahtevajo okoliščine, ki niso pod nadzorom organizatorja. 7.2 Organizator ne prevzema odgovornosti za morebitne težave, povezane z brezplačnim prevozom, ki so izven nadzora organizatorja.

Obveznosti nagrajencev in prevzem nagrade

8.1. Osebne podatke nagrajencev organizator zbira in obdeluje za namen nagradne igre in akontacijo dohodnine. Če nagrajenec osebnih podatkov ne bo posredoval v roku 14 dni od prejema obvestila o nagradi, se smatra, da nagrade ne želi prevzeti in mu zapade pravica do nagrade. Organizator je oproščen vseh obveznosti do tega nagrajenca.

Nagrado bo nagrajenec prejel po dogovoru s podjetjem Ekoturizem d.o.o.

Nagrajenec mora organizatorju pred prevzemom nagrade vročiti izpolnjen Obrazec Podatki za prevzem nagrade, ki mora vsebovati naslednje osebne podatke: ime in priimek, naslov, e-mail naslov, davčno številko ter lastnoročni podpis.

Nagrajenec je kot zavezanec za dohodnino (2. odst. 35. člena ZDavP-2) pred prevzemom nagrade dolžan na obrazec zapisati davčno številko za namen akontacije dohodnine.

Tržna vrednost nagrade lahko presega 42 EUR, zato bo organizator za izžrebanega nagrajenca odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca.

Če nagrajenec organizatorju teh podatkov ne želi predložiti, od organizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh pravil. Nagrade, namenjene tem udeležencem nagradne igre, bodo ostale neopredeljene in jih lahko organizator uporabi za katerikoli drug namen.

Varovanje osebnih podatkov:

9.1 Sodelujoči v nagradni igri soglašajo, da organizator obdeluje njihove osebne podatke izključno v namene nagradne igre in v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Končne določbe:

10.1 Sodelovanje v nagradni igri pomeni sprejetje teh splošnih pogojev.   10.2 Vse morebitne spore med udeleženci in organizatorjem bo reševal pristojni sodnik.

Kontaktne informacije:

Organizatorja nagradne igre Ekoturizem d.o.o. lahko kontaktirate po elektronski pošti na info@go-green.si.

 

Te splošne pogoje je potrebno natančno prebrati in razumeti pred sodelovanjem v nagradni igri. Organizator si pridržuje pravico do spremembe pogojev v skladu z zakonodajo in lastnimi poslovnimi potrebami.

Ljubljana, 7.11.2023