V zadnjih letih smo priča izjemnemu razmahu tehnološke revolucije, ki je z internetom globalno povezala svet. Naša življenja se spreminjajo pred našimi očmi. Digitalizacija nas je in nas še bo celovito predrugačila – ljudje se spreminjamo v svojem bistvu.

Če k naštetemu dodamo izzive vse bolj dinamičnega modernega načina življenja, kot so hitrost sprememb, premikanje mej med zasebnim, javnim in poklicnim, sodoben način komunikacije in sodelovanja bodisi v družinah bodisi na delovnem mestu, je to klic tudi k aktivnim spremembam v vrednotah in tudi učenju novih veščin. Izobraževanje je pot, ki ta proces občutno izboljša.

O pomanjkanju vrednot beremo na vsakem koraku. Transparentnost je pač ena tistih sprememb sodobnosti, ki po eni strani prinaša veliko dobrega, po drugi pa kaže tudi velike pomanjkljivosti obstoječega sistema, ki se poslavlja.

 

ČAS JE ZA NOVO DOBO IN TA LJUDI POSTAVLJA PRED STVARI!

Ob ustanovitvi našega podjetja GO GREEN smo postavili trajnostno naravnanost v najširšem pomenu besede visoko med svoje najpomembnejše vrednote. Vključujemo jo v strategijo in aktivnosti, pa tudi v vsak odnos, tj. do zaposlenih, partnerjev, uporabnikov in do okolja.

Vsak posameznik doživlja življenje po svojih vrednotah. Zato je ključno, da jih podjetja vidijo, slišijo, poslušajo in pri organizaciji dela upoštevajo njihove osebnostne značilnosti ter podpirajo njihovo rast.

Vlaganje v znanje zaposlenih je bržkone ena najboljših investicij v kakovostnejšo prihodnost celotnega podjetja, saj pozitivno vpliva na klimo v podjetju, medsebojne odnose, učinkovitost, uspešnost, produktivnost, na vzdušje, kar se vse prenaša tudi na zadovoljstvo uporabnikov.

S tem zavedanjem v GO GREEN že pet let izvajamo skupinske izobraževalne delavnice in personalizirane coachinge za vse naše zaposlene in tudi za konkretne poslovne situacije.


ŽIVLJENJE JE ENO SAMO IN TISTO ‘V SLUŽBI’ JE PREPLETENO S TISTIM ‘DOMA’

V GO GREEN smo osredotočeni v najodličnejše storitve za uporabnike, ki jih izvajajo za nas dragoceni posamezniki. Želimo si, da bi delo v podjetju postalo del karierne vizije vsakega zaposlenega in način za osebno napredovanje, rast ter izboljševanje veščin, ki mu koristijo – poklicno, v timu in tudi zasebno.

Kot kažejo raziskave, so v ospredju vrednot zadovoljstva zaposlenih: dobri odnosi, dobra klima, komunikacija, sodelovanje, dolgoročna partnerstva in uspešnost. Ko postanejo vrednote posameznika in podjetja v neki točki dovolj podobne, smo na pravi poti za uspešno rast kot osebe in kot člani tima.

 

ZADOVOLJNI POSAMEZNIKI SO SRCE RASTI PODJETJA

Evropska ustanova za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer že od leta 1990 spremlja delovne pogoje in zadovoljstvo zaposlenih v različnih državah EU in Slovenija se med 31. državami umešča na slabo 26. mesto. Le dobra desetina zaposlenih v Sloveniji je zelo zadovoljna s svojo zaposlitvijo in delovnimi pogoji (Revija za univerzalno odličnost, september 2014, letnik 3, številka 3).

Zadovoljstvo in motiviranost zaposlenih sta v tesni korelaciji z zadovoljnimi odjemalci in uspešnostjo podjetja. Podjetja so v svojem srcu – ljudje. Zato v GO GREEN že od leta 2018 sodelujemo s podjetjem Fast Forward International d.o.o..

Izobraževalni izziv, ki smo si ga zastavili, je bil jasen: kako dolgoročno zagotavljati visoko kakovost storitev in že uveljavljeno odličnost storitev s področja potovanj, prevozov, turizma, najema vozil za podjetja ali individualne naročnike iz Slovenije in širše regije, še dodatno nadgraditi?! Ker so ključni elementi naše ponudbe nadstandardne storitve prevozov z vozniki, celostne kreativne rešitve za poslovna srečanja, drugi MICE dogodki in trženjske rešitve, je že na prvi pogled jasno, da je središče naših kakovostnih storitev – oseba.

Doseganje ciljev v podjetju pa se vedno prične z zadovoljnim posameznikom, ki mora imeti svoje (višje) cilje, pozna cilje podjetja in zna prepoznavati ter spoštovati tudi cilje svojih sodelavcev v timu. V praksi je to kar izziv.

Vse našteto namreč zahteva veščine, ki nam niso prirojene, vsaj veliki večini ne – potrebno se jih je priučiti, uriti in negovati. Podjetje, katerega storitve temeljijo na ljudeh, mora te potenciale prepoznavati in gojiti njihovo razvijanje ter podpirati povezovanje članov tima. Zato smo se tudi podali na pot izobraževanja zaposlenih.

 

5 LET, 5 IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV, SKUPINSKE DELAVNICE IN COACHINGI

V petih letih intenzivnega izvajanja učnih programov smo v GO GREEN-u naslovili zelo specifične izzive: zavedanje in pomen povezanosti posameznikov ter njihovih delovnih področij, učinkovito obvladovanje delovnih nalog, osebno odgovornost in proaktivni osebni razvoj, ki bo učinkoval celostno na življenje posameznika.

V času, ko so izjemni dogodki, inovativna srečanja, sodobni in okolju prijaznejši avtomobili, s katerimi izvajamo naše storitve, postali vse bolj kompleksni, ko nas je vmes presenetil še poslovni mrk s pandemijo Covid-19, smo še bolj zavzeto pristopili k aktivnemu izobraževanju zaposlenih.

Znanje pridobljeno na skupinskih delavnicah in coachingih nam je v težkih razmerah ter negotovi prihodnosti za podjetje in zaposlene podarilo ogromno: nov uvid v izjemno vrednost znanja, pogled vase ter načine za izkoriščanje svojih prednosti. Pomagalo nam je razumeti tedanjo situacijo, sebe in sodelavce. Z novim znanjem in uvidi smo zato lahko učinkovito utirali pot naprej.

Po petih letih ‘treningov’ smo danes v več kot odlični formi. Vemo in znamo več.

Do danes smo za zaposlene izpeljali že 5 programov skupinskih delavnic ter individualne coachinge (mentorstvo ena na ena) in smo ponosni na rezultate.

Na skupinskih delavnicah dajemo fokus na delovanju posameznika znotraj skupine, na delovanje tima kot celote in razumevanje različnosti med ljudmi, pri coachingu pa gre za poglobljeno delo mentorja (coacha) s posameznikom.

Slednje temelji na razumevanju posameznika, prepoznavanju močnih in šibkejših osebnostnih lastnosti, na osnovi katerih se nato določijo kratko- in dolgoročni cilji. Tekom coachinga sledimo zastavljenim ciljem in osebnostnemu razvoju, ki posamezniku pomaga do lažjega usklajevanja zasebnega ter poslovnega življenja, izboljšujejo se osredotočenost, odgovornost, učinkovitost, produktivnost na delovnem mestu, vsesplošno zadovoljstvo posameznika in s tem klima v podjetju.

IZOBRAŽEVANJE JE UČENJE TISTEGA, ČESAR SPLOH NISI VEDEL, DA NE ZNAŠ
(Daniel J. Boorstin)

Učni program v petih stopnjah, ki smo ga v GO GREEN izvajali v sedmih poldnevnih delavnicah (skupinsko/individualno), je pokril temelje s področja splošne in poklicne osebne rasti: krepitev samozavedanja in zavedanja drugih, osebno odličnost, prepoznavanje vrlin, vodenje sebe, delovne vrednote, obvladovanje časa, konfliktov, krepitev čustvene inteligence, izboljševanje čustvene kulture, obvladovanje negotovosti (pandemija, osebna odpornost, stres, prepoznavanje sprožilcev,…).

V zadnjih dveh letih smo nato izobraževanje usmerili v še zahtevnejše tematike in veščine: obvladovanje zahtevnih pogovorov, osvajanje novih orodij in struktur za zahtevne pogovore, učinkovite povratne informacije, jasna, spoštljiva in odprta komunikacija ter razumevanje medosebnih razlik in podobnosti za boljše sodelovanje.


ZNANJE JE MOČ POSAMEZNIKA, TIMA IN ORGANIZACIJE

Prvi cilji, dvig ravni samozavedanja in zavedanja o drugih članih tima je dosežen, čakajo nas novi, še poglobljeni cilji, predvsem pa praksa, ki vsak dan ponuja na stotine izzivov. Prav zato in zaradi izboljšav, ki jih je po izvedenih izobraževanjih že opaziti in čutiti v podjetju, bomo z delavnicami in coachingi nadaljevali tudi v 2023.

Kaj znamo zdaj v GO GREEN timu bolje?

Člani tima smo postali boljša verzija sebe. Tudi v dialogu in sodelovanju s sodelavci. Učinkovitejši smo na sestankih in pri delu, opaziti je bolj pozorne medsebojne interakcije in ponosni smo na sveže pristope v komunikaciji. Danes bolje kot prej razumemo sebe, tipe osebnosti in različne delovne vloge, ki jih prevzemamo v timu. Če smo prej zelo dobro sodelovali, zdaj sodelujemo odlično in vsak od zaposlenih je še bolj proaktiven.

Z novim znanjem in veščinami zaposleni drugače sprejemamo svojo pomembno vlogo v podjetju, pred našimi očmi se na bolje spreminjajo vzdušje in poslovni rezultati v GO GREENU. Z novo odkrito radovednostjo vsako jutro korakamo novim osebnim in poslovnim izzivom naproti.